Забыли пароль?
Поиск | Войти
Республика Адыгея
О Госсовете
Структура
Заседания
Деятельность
Документы
Пресс-служба
Аналитические материалы
ЮРПА
Молодежный парламент
Комиссия Аппарата
Прокуратура РА

Къэбархэр

Главная

 Страницы:     

Архив по годам: 2014; 2018;
Публикаций в разделе - 1610
1 июня 2023 года 18:03

УФ-м ишъолъырхэм ялъыплъэкIо-лъытэкIо органхэм япащэхэр зыхэлэжьэхэрэ семинар-зэхэсыгъор Адыгеим щэкIо

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм непэ УФ-м ишъолъырхэм ялъыплъэкIо-лъытэкIо органхэм япащэхэм ясеминар-зэхэсыгъо щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Абхъаз Республикэм илъыплъэкIо-лъытэкIо палатэ илIыкIохэри. Семинарым итемэ: «Геополитикэ ыкIи экономикэ чIыпIэу зэрытхэм ялъытыгъэу IэкIыб къэралыгъо финансхэм алъыплъэгъэныр».

1 июня 2023 года 17:54

Урысые Федерациемрэ Абхъазымрэ яуплъэкIокIо-лъытэкIо къулыкъухэм япащэхэм зэIукIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дыряIагъэм Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Урысые Федерациемрэ Аб­хъазымрэ яуплъэкIокIо-лъытэкIо къулыкъухэм япа­­­щэхэм ясеминар-зэIукIэу геополитикэмрэ экономикэмрэ зэхъокIы­ныгъэ зыщафэхъурэ лъэхъаным IэкIыб къэрал финанс уплъэкIунхэм язытет фэгъэхьыгъэр Адыгеим щэкIо. Абхъазым испециалистхэр Iофтхьаб­зэм къырагъэблэгъагъэх.

1 июня 2023 года 17:43

Хьафизэхэм яхэушъхьафыкIыгъэ республикэ тхылъеджапIэ кIэлэцIыкIухэм афызэхищэгъэ Iофтхьабзэм Наталья Широковар хэлэжьагъ

Гъэмафэм иапэрэ мафэ джыри нахь нэф орэхъу,

мэкъуогъум и 1-м тыди ащыпэгъокIых,

Адэ ар кIэлэцIыкIухэр зыщаухъумэрэ маф!

1 июня 2023 года 17:05

Бэрэ зэжэгъэхэ кIэлэцIыкIу мэфэкI шIагъу!

Гъэмафэм иапэрэ мафэ къихьагъ, ащ игъусэу кIэлэцIыкIухэм ямэфэкIи къэсыгъ. Зэрэдунаеу, тэ тиреспублики зэрахэтэу, мы мафэр хагъэунэфыкIы—кIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе мафэ. Мы мэфэкIыр Iоныгъом и 1-м, 1949-рэ илъэсым Париж щагъэнэфэгъагъ, апэрэу 1950-рэ илъэсым хагъэунэфыкIыгъ. Сабыймэ ягумэкIыгъомэ анаIэ атырадзэныр, тидунае исыд фэдэ чIыпIэ щымыIэхэми, джары пшъэрылъэу щыIэр. ШэкIогъум и 20-м, 1989-рэ илъэсым ООН-м ыштэгъэ Конвенциеу кIэлэцIыкIухэм яфитныгъэхэм якъэухъумэн фэгъэхьыгъэр ары документ шъхьаIэкIэ алъытэрэр. 

1 июня 2023 года 16:38

КIэлэцIыкIу IыгъыпакIэхэр къызэIухыгъэнхэмкIэ Урысые марафонэу зэхащагъэм Адыгеир хэлажьэ

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ тефэу Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковамрэ Урысые Федерацием просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовымрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм якъызэIухынкIэ Урысые онлайн-марафон зэхащэгъагъ.

1 июня 2023 года 10:09

«Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэ фондэу къызэIуахыгъэм Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ тыгъуасэ Ады­геим къыщызэIуахыгъ. Уры­сые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэ­уцугъэ пшъэрылъхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэным тегъэпсыхьагъэу зэрэхэгъэгоу ащ фэгъэхьыгъэ IофшIэныр щаублэщт.

1 июня 2023 года 09:30

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

 

31 мая 2023 года 17:02

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ ия XXIV-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зичэзыу я XXIV-рэ зэхэсыгъо  иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъ­хьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи шъолъыр къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

31 мая 2023 года 17:00

Зэхэсыгъом ихэбзэгъэуцугъэ повесткэ упчIабэ хэтыгъ

Республикэ парламентым изэхэсыгъоу щыIагъэм къыдыхэлъытагъэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет къыгъэнэфэгъэ законхэм депутатхэр ахэплъагъэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр предпринимательхэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэр, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым адэIэпыIэгъэныр ыкIи цIыфхэм ягаражхэм яобъектхэм ыкIи ячIыгу Iахьхэм фитыныгъэу афыряIэхэр зэгъэзэфэгъэнхэр ары.

31 мая 2023 года 16:08

Тематическэ тхьамафэу цIыфхэр зыщырагъэблэгъэщтхэм депутатмэ зыфагъэхьазыры

Партиеу «Единэ Россием» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ зичэзыу тематическэ тхьамафэр Iоныгъом и 5-м къыщегъэжьагъэу и 9-м нэс зэхащэ, ар зыфэгъэхьыгъэщтыр нымрэ сабыигъомрэ япхыгъэ упчIэхэр ары. ЦIыфхэр зэрэрагъэблэгъэщтхэ графикхэр зэхагъэуцуагъэх, къэбар жъугъэм иамалхэм телефон номерхэр къатыгъэх, ахэр къэралыгъо хабзэм исайтмэ арытых ыкIи депутатмэ ясоциальнэ нэкIубгъомэ къарагъэхьагъэх.

30 мая 2023 года 16:59

Къэзэкъ культурэм ифестиваль Адыгеим щыкIуагъ

ЖъоныгъуакIэм и 27-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс къэзэкъ культурэм ия ХХХII-рэ фестиваль-зэнэкъокъу Адыгеим щыкIуагъ. мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ парламентым икомитет итхьаматэу Олег Картамышевыр.

29 мая 2023 года 15:40

«Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум изычэзыу едзыгъо зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

ЖъоныгъуакIэм и 26-м социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Наталья Широковар хэлэжьагъ зэхэсыгъоу АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ изэнэкъокъу комиссие зэхищагъэм, ар зыфэгъэхьыгъагъэр республикэ зэнэкъокъоу «Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэр ары. Комиссием пэщэныгъэ дызэрихьагъ министрэу  ипащэу Мэрэтыкъо Рустем.

27 мая 2023 года 07:00

Урысыем итхылъеджапIэхэм я Маф

Адыгэ Республикэм ит тхылъеджапIэхэм яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

26 мая 2023 года 15:58

Шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэр гъэкIэжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъомэ атегущыIагъэх

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэхэсыгъо шъолъыр ведомствэмэ адырыригъэкIокIыгъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр республикэ хэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэхэм адиштэу гъэпсыжьыгъэнхэр ары. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, профильнэ парламент комитетмэ япащэхэу Наталья Широковамрэ Олег Картамышевымрэ.

25 мая 2023 года 15:03

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо 2023-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 31-м щыIэщт

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум зэхэсыгъо иIагъ, ар зэхащэм зичэзыу сессием хагъэхьащт упчIэмэ афэгъэхьыгъагъ. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

25 мая 2023 года 15:00

Къэралыгъо лъэпкъ политикэм игъэцэкIэн Къэралыгъо Думэм щытегущыIагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 24-м, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд,  профильнэ парламент комитетым ипащэу Шэуджэн Тембот игъусэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ «правительствэ сыхьатэу» видеоконференцие шIыкIэм тетэу рагъэкIокIыгъэм хэлэжьагъэх. Лъэпкъ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэу Игорь Бариновым доклад къышIыгъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр УФ-м икъэралыгъо программэу «Къэралыгъо лъэпкъ политикэр зэрагъэцакIэрэр» ары. 

24 мая 2023 года 08:00

Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Маф

 ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
 

23 мая 2023 года 14:38

Аужырэ одыджыным имэфэкI Iофтхьабзэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Аужырэ одыджыныр республикэм ит еджапIэхэм непэ къафытеуагъ. ЯпшIыкIузынэрэ классыр Адыгеим иеджапIэхэм мыгъэ нэбгырэ 1739-мэ къащаухыгъ, ябгъонэрэр къэзыухыгъэхэр зэрэхъурэр нэбгырэ 5369-рэ. Хабзэ зэрэхъугъэу мы мэфэкI шIагъор депутатхэм къычIатIупщыхэрэмрэ ны-тыхэмрэ ыкIи кIэлэегъаджэхэмрэ адагощыгъ.

22 мая 2023 года 12:17

ЩымыIэжьхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ зэхахьэр

ЖъоныгъуакIэм и 21-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь зыщагъэлъапIэрэ зэхахьэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм джэпсалъэкIэ закъыфигъэзагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

21 мая 2023 года 07:00

Я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо— шIэжь Маф

Непэ, жъоныгъуакIэм и 21-м, илъэси 159-рэ хъугъэ анахь лъыгъэчъэ заоу Урысыем итарихъ хэтхагъэ хъугъэр заухыгъэр. Мы мафэм я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэр тыгу къэтэгъэкIы­жьых, тарихъ ЧIыгужъыр, ныдэлъфыбзэр, лъэпкъ культурэр, ти­шэн-хабзэхэр къытфэзыухъумэгъэ тятэжъ пIашъэ­хэм инэу тызэрафэразэр къэтэIо.

19 мая 2023 года 16:03

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием ия XXXVIII-рэ Конференцие иIофшIэн ыухыгъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием ия XXXVIII-рэ Конференцие щыкIуагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

18 мая 2023 года 16:17

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием и Совет конференцием иповесткэ къыгъэнэфагъ

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием и Совет я XXXVIII-рэ конференциеу тишъолъыр щызэхащагъэм иповесткэ хэтыщт упч1эхэм атегущыIагъ ыкIи адыригъэштагъ. Ахэм социальнэ ыкIи экономикэ лъэныкъохэр къызэлъаубытых. Ассоциацием иIофшIэн фэгъэхьыгъэ упчIэ заулэми джащ фэдэу атегущыIагъэх.

18 мая 2023 года 15:39

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием икомитетхэр я XXXVIII-рэ Конференцием иупчIэхэм атегущыIагъэх

Къыблэ-Урысые  парламент Ассоциацием ипрофильнэ комитетхэмрэ икомиссиехэмрэ язэхэсыгъуи 8 рагъэкIокIыгъ, ахэм упчIэ 70-рэ фэдиз ащызэхафыгъ.

18 мая 2023 года 11:25

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием илIыкIохэм япащэхэр зэIукIагъэх

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием хэт хэбзэгъэуцу къулыкъухэм япащэхэр зэIукIагъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ащ хьакIэхэм шIуфэс къарихыгъ, Ассоциацие ия XXXVIII-рэ Конференцие шIуагъэ къытэу зэхэщагъэ хъунэу къафэлъэIуагъ. Мыщ фэдэ онлайн шIыкIэр къыхэхыгъэныр ыкIи ар Адыгеим щызэхэщэгъэным фэгъэхьыгъэ гупшысэр КъумпIыл Мурат зэриер джащ фэдэу Владимир Нарожнэм къыхигъэщыгъ.

17 мая 2023 года 12:54

Къыблэ Урысыем ипарламентариехэр Адыгеим ихьакIэх

Непэ, жъоныгъуакIэм и 17-м Адыгеир хьакIэмэ апэгъокIы—Урысыем и Къыблэ ишъолъыр парламентмэ ялIыкIохэмэ. МэфитIоу къыкIэлъыкIохэрэм мыщ  Парламентхэм я Ассоциацие ия XXXVIII-рэ Конференцие щырагъэкIокIыщт, ащ тхьаматагъор Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм щызэрихьащт. Аужырэ илъэсищыр пштэмэ, хэбзэгъэуцумэ язэIукIэ очнэ шIыкIэм тетэу апэу зэхащэ.

17 мая 2023 года 10:30

Тхылъхэр шIухьафтын афишIыгъэх

ЖъоныгъуакIэм и 16-м хэбзэгъэуцунымкIэ, хабзэмкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ парламентым икомитет итхьаматэу Александр Лобода Мыекъуапэ дэт эколого-биологическэ лицееу №35-м щыIагъ. Гъэсэныгъэ учреждением итхылъеджапIэ депутатым шIухьафтын фишIыгъ, иунагъокIэ агъэфедэщтыгъэ  тхылъхэу художественнэ произведение гъэшIэгъонхэмкIэ байхэр  ритыгъ.

17 мая 2023 года 09:16

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ системэр зызэхэщагъэр илъэс 30 зэрэхъурэр Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 16-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым итхьаматэу Наталья Широковамрэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованием исистемэ ыныбжь илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх.

16 мая 2023 года 12:13

ЧIырыкIур Адыгеим къызэрэщагъэкIыщтым парламентым щытегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ комитетым ипащэу  Цэй Эдуард зэIукIэгъу дыриIагъ биотехнологиехэм ыкIи гъомылэпхъэ къабзэхэм адэлажьэрэ Дунэе Академием иакадемикэу Николай Кочневым, ар тхылъэу «Топинамбур – биоэнергетическая культура XXI века» зыфиIорэм иавтор, «Ассоциация «Топинамбур» зыцIэ мысатыу организацием ипрезидент. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур.

15 мая 2023 года 15:03

Косики-каратэмкIэ Урысые зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм Цэй Эдуард шIуфэс арихыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 13-м станицэу Джаджэм мэхьанэшхо зиIэ спорт Iофтхьабзэ—косики-каратэмкIэ Урысые турнир щырагъэкIокIыгъ, ар Урысыем илIыхъужъхэм афэгъэхьыгъагъ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэри ащ къыхеубытэх. Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ комплексыкIэу «Кристалл» зыфиIорэм хэгъэгум ишъолъыритфымэ къарыкIыгъэ спортсменхэр зэрищэлIагъэх. Комплексым ишIын гъэрекIо аухыгъ, федеральнэ проектэу «Спортыр—щыIэныгъэм ишапхъ» зыфиIорэм ыкIи лъэпкъ проектэу «Демографием» яшIуагъэкIэ ар агъэпсыгъ.

15 мая 2023 года 14:23

Унагъом и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр!

15 мая 2023 года 12:22

Тинеущырэ мафэ ныбжьыкIэмэ аIэ илъ

Апэрэ республикэ форумэу «Адыгеим иныб­жьыкIэхэр» зыфиIорэр непэ Мые­къуапэ щырагъэжьагъ.

 

15 мая 2023 года 10:40

Тематическэ тхьамафэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

ЖъоныгъуакIэм и 12-м партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ общественнэ приемнэхэм нахьыжъхэр къызщырагъэблагъэхэрэ тематическэ тхьамафэу ащыкIуагъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх. Тематическэ тхьамафэм къыхэлэжьагъэх Урысые Федерацием исенаторхэр, депутатхэр, республикэм иминистерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ялIыкIохэр.

12 мая 2023 года 16:14

2022-рэ илъэсым телъытэгъэ Шъолъыр бюджетыр зэрагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ едэIунхэр рагъэкIокIыгъэх

Непэ, жъоныгъуакIэм и 12-м, Адыгэ Республикэм ибюджет 2022-рэ илъэсым зэрагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ едэIунхэр искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Мыекъуапэ дэтым иактовэ зал щыкIуагъэх, ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатхэр.

12 мая 2023 года 16:04

Шэуджэн Тембот Мыекъопэ гурыт еджапIэхэр къыкIухьагъэх ыкIи ЛДПР-м ишIухьафтынхэр аритыжьыгъэх

Непэ фракциеу «ЛДПР»-м ипащэу, гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ парламентым икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот Мыекъуапэ дэт муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ организациехэу я 19-рэ лицеим, я 7-рэ ыкIи я 13-рэ гурыт еджапIэхэм ащыIагъ.

12 мая 2023 года 12:15

Гъэсэныгъэр цIыфым иуцун дэлажьэ

ЖъоныгъуакIэм и 11-м гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыриIэнымкIэ парламентым икомитетрэ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ зэгъусэхэу зэхэсыгъо рагъэкIокIыгъ, Iофыгъо зэфэшъхьафыбэмэ атегущыIагъэх.

11 мая 2023 года 14:42

Адыгеим щыщ купыр патриотическэ орэдымкIэ Урысые зэнэкъокъум лауреат щыхъугъ

Кинематографием и Урысые институтэу С. Герасимовым ыцIэ зыхьырэм иконцертнэ зал патриотическэ орэдымкIэ зэнэкъокъоу щыкIуагъэм Адыгеим икIыгъэ творческэ купэу «ЕгъэшIэрэ машIу» зыцIэм орэдэу «Адыгея» зыфиIорэр къыщиIуагъ ыкIи ящэнэрэ шъуащэ зиIэ лауреатыцIэ къыщыфагъэшъошагъ. Авторскэ орэдэу къаIуагъэр зытхыгъэр поэтэу Андрей Михайловыр ары, орэдышъор зыусыгъэр композиторэу Вадим Хабибуллин, республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу ар атхыгъагъ.

11 мая 2023 года 11:52

Тематическэ тхьамафэм къыдыхэлъытагъэу шъолъыр парламентым и Тхьаматэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 10-м партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх, ар тематическэ тхьамафэу нахьыжъхэр къызщырагъэблагъэхэрэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу щыт.

11 мая 2023 года 09:23

Андырхъое Хъусен лIыхъужъныгъэ зыщызэрихьэгъэ чIыпIэм Адыгеим икIыгъэ дзэкIолIхэр щыIагъэх

1941-рэ илъэсым ибжы­хьэ Андырхъое Хъусен Борэжъ ыкъом Луганскэ хэкумкIэ селоу Дьяково лIыхъужъны­гъэшхо щызэрихьагъ. Къэзыухъурэихьэгъэ нэ­мыцхэм «Урысхэм зыкъатырэп!» ыIуи якууи, гранатэу ахидзагъэхэмкIэ апсэ Iуихыгъ, ежьыри а чIыпIэм щыфэхыгъ.

 

10 мая 2023 года 11:20

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием изичэзыу я XXXVIII-рэ Конференцие зыфагъэхьазыры

Къыблэ-Урысые Парламентскэ  Ассоциацием изичэзыу Конференцие жъоныгъуакIэм и 17-19-хэм Адыгеим щырагъэк1ок1ыщт, ащ тхьаматагъор Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм щызэрихьащт. Къыхэгъэщыгъэн фае, аужырэ илъэсищыр зыпштэкIэ, апэрэу парламентариехэм очнэ шIыкIэм тетэу Конференциер зэхащэщт.

10 мая 2023 года 10:08

Тематическэ тхьамафэу нахьыжъхэр къызщырагъэблагъэхэрэр депутатмэ рагъэжьагъ

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ приемнэхэм цIыфхэр зыщарагъэблэгъэщтхэ тематическэ тхьамафэр жъоныгъуакIэм и 10-м рагъэжьагъ, ар жъоныгъуакIэм и 12-м нэс кIощт,  зыфэгъэхьыгъэр нахьыжъхэм яупчIэхэр ары. ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэщтхэ графикхэр зэхагъэуцуагъэх, телефонхэу зызэрафэбгъэзэщтхэр къэбар жъугъэм иамалхэм къарагъэхьагъ, къэралыгъо хабзэм иорганхэм ясайтхэм арытых, джащ фэдэу депутатмэ ясоциальнэ нэкIубгъоми ахэр арагъотэщтых.

9 мая 2023 года 12:07

МэфэкI шIыкIэм тетэу къэгъагъэхэр саугъэтым кIэралъхьагъэх

Мыжъосыным къэгъагъэхэр тешъулъхьэх,

ТидзэкIолIхэр шъугу къэжъугъэкIыжьых,

Агу илъынэу ялIыхъужъныгъэ

ЯшъуIу шъуикIалэмэ, шъо шъуипхъорэлъфмэ!

9 мая 2023 года 07:00

ТекIоныгъэм и Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

ТекIоныгъэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
 

8 мая 2023 года 18:48

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ шыгъачъэм депутатхэр щыIагъэх

Хэгъэгу зэошхом тицIыфхэм ТекIоныгъэшхор къызщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шыгъачъэ республикэ ипподромым щыкIуагъ.

 

8 мая 2023 года 14:52

ТекIоныгъэм имэфэкIкIэ ветеранхэм депутатхэр афэгушIох

МэфэкI мафэхэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатхэр Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм адэжь макIох, афэгушIох ыкIи шIухьафтынхэр аратых. Джыри мэлылъфэгъум ыкIэхэм Урысые акциеу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апай» зыфиIоу партиеу «Единэ Россием» къырихьыжьагъэр жъоныгъуакIэм и 9-м нэс рагъэкIокIыщт. Заом хэтыгъэхэм, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм тикъэралыгъо итыдэрэ чIыпIи щафэгушIох, а IофыгъошIур зезыхьэхэрэр депутатхэр, гуфакIохэр ыкIи сенаторхэр ары.

7 мая 2023 года 18:35

«ШIэжьым и МашIо» фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Адыгеим щыкIуагъэм Цэй Эдуард хэлэжьагъ

ЖъоныгъуакIэм и 7-м къалэу Мыекъуапэ имемориал Гупчэ къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх ыкIи  «ШIэжьым и МашIу» зыфиIорэ Iофтхьабзэр щыкIуагъ. Советскэ дзэкIолIхэу Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм яшIэжь ыгъэлъэпIэнэу мемориалым къекIолIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

5 мая 2023 года 17:44

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэIукIэр республикэм изал шъхьаIэ щыкIуагъ

1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэIукIэр республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIуагъ.

 

5 мая 2023 года 17:13

Зихэгъэгу шIу зылъэгъурэ цIыкIухэм адэжь Цэй Эдуард щыIагъ

ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу Iофтхьабзэхэр еджэпIэ закъохэр арэп зыщызэхащэхэрэр, ахэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэми ащырагъэкIокIых. Ащ фэдэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

5 мая 2023 года 12:29

Iофыгъо зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр парламентариехэм рагъэкIокIы

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Цэй Эдуардрэ офшIэгъу зэхэсыгъо заулэ рагъэкIокIыгъ, ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр мэкъу-мэщым фэгъэзэгъэ шъофхэм, гъогу  ыкIи унэ Iупэхэм   ясанитарнэ зытет ары.

5 мая 2023 года 11:17

«ШIэжьым икъэрэгъулэ» икъызэIухын Цэй Эдуард хэлэжьагъ

ЖъоныгъуакIэм и 4-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард я 7-рэ гурыт еджапIэу Мыекъуапэ дэтым иторжественнэ линейкэ хьэкIэ гъэшIуагъэу рагъэблэгъагъ. Ащ игъусэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъ РК БЗ ия 17-рэ полк илIыкIоу, капитанэу Датхъужъ Рустам.

5 мая 2023 года 10:14

Парламентариехэр зэхэгущыIэжьыгъэх ыкIи УФ-м ихэбзэгъэуцумэ я Совет зэрэхэлэжьагъэхэр зэфахьысыжьыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 4-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм парламент комитетмэ япащэмэ планернэ зэхэсыгъо афызэхищагъ. Депутатхэр зытегущыIагъэхэр хэбзэгъэуцумэ я Совет ригъэкIокIыгъэ Iофтхьабзэхэмрэ тапэкIэ ежьхэм зэхащэщтхэмрэ.

3 мая 2023 года 16:49

ПшъэдэкIыжь пылъэу псэушъхьэмэ адэзекIогъэным фэгъэхьыгъэ законопроектым Къэралыгъо Думэм щытегущыIагъэх

Парламентариехэр (шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ парламент комитетым ипащэу Цэй Эдуард) УФ-м и Къэралыгъо Думэ видео-конференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх. Aр зэхэзыщагъэр Къэралыгъо Думэм экологиемкIэ, чIыопсымкIэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаимкIэ и Комитет ары. Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэр федеральнэ законэу «ПшъэдэкIыжь пылъэу псэушъхьэхэм адэзекIогъэныр» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр ары. Ащ ыпкъ къикIыкIэ шъолъырхэм мы лъэныкъомкIэ яамалхэм зарагъэушъомбгъун, гумэкIыгъоу ащызэтехъуагъэхэр дагъэзыжьынхэ гухэлъ яI. Зэхэсыгъор зэрищагъ Комитетым и Тхьаматэу Дмитрий Кобылкиным.

3 мая 2023 года 15:25

Адыгеим и ЛIышъхьэ ыкIи шъолъыр парламентым и Щытхъу тхылъхэмкIэ IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэр къыхагъэщыгъэх

Мэлылъфэгъум и 28-м, IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэм я Мафэ зыщыхагъэунэфыкIырэм, социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, культурэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Наталья Широковар ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м иминистрэ игуадзэу Максим Коробкор IэпыIэгъу псынкIэм и Адыгэ республикэ станцие щылажьэхэрэм аIукIагъэх. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Щытхъу тхылъхэр гъэхъагъэхэр зышIызэ лажьэхэрэмэ аратыжьыгъэх.

3 мая 2023 года 15:09

Владимир Нарожнэр министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу зэрищагъэм республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофыгъо шъхьаIэу щыIэхэм щатегущыIагъэх.

3 мая 2023 года 15:09

Тематическэ тхьамафэу нахьыжъхэр къызщырагъэблэгъэщтхэм депутатмэ зыфагъэхьазыры

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ приемнэхэм цIыфхэр зыщарагъэблэгъэщтхэ тематическэ тхьамафэр жъоныгъуакIэм и 10-м рагъажьэ ыкIи жъоныгъуакIэм и 12-м нэс кIощт, ар зыфэгъэхьыгъэр нахьыжъхэм яупчIэхэр ары. ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэщтхэ графикхэр зэхагъэуцуагъэх, телефонхэу зызэрафэбгъэзэщтхэр къэбар жъугъэм иамалхэм къарагъэхьагъ, къэралыгъо хабзэм иорганхэм ясайтхэм арытых, джащ фэдэу депутатмэ ясоциальнэ нэкIубгъоми ахэр арагъотэщтых.

2 мая 2023 года 10:48

Хэбзэгъэуцумэ апашъхьэ Владимир Путиныр къыщыгущыIагъ

Мэлылъфэгъум и 28-м Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м ихэбзэгъэуцумэ я Совет къыщыгущыIагъ. Урысые парламентаризмэм и Мафэу мэлылъфэгъум и 27-м тефэрэм епхыгъэу а Iофтхьабзэр рагъэкIокIыгъ.

2 мая 2023 года 10:38

Культурэм и Унэу къуаджэу Фэдз дэтым АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд щыIагъ

Культурэм и Унэу къуаджэу Фэдз дэтым Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд къоджэ клубым шIухьафтын фишIыгъ—видео ыкIи аудио аппаратуракIэхэр культурэм иучреждением джы иIэщтых.

2 мая 2023 года 10:37

ПшъэдэкIыжь хэлъэу псэушъхьэмэ адэзекIохэ зыхъукIэ шъолъырым изытети къыдалъытэщт

Непэ, жъоныгъуакIэм и 2-м, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэр зычIэт унэм шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъо щыкIуагъ, ащ къырагъэблэгъагъэх муниципалитетмэ ялIыкIохэр. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм ипрокурор игуадзэу Дмитрий Григорьевыр ыкIи Адыгэ Республикэм ветеринариемкIэ и ГъэIорышIапIэ иотдел ипащэу ТхьакIумэщэ Адам.

2 мая 2023 года 10:35

Шъолъыр парламентым идепутатхэмрэ иаппарат иIофышIэхэмрэ хабзэм икъулыкъухэм яспартакиадэ хэлэжьагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациемэ адэлэжьэгъэнымкIэ  икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот, депутатэу Джастэ Вячеслав, НыбжьыкIэ парламентым хэтхэр, парламентым иаппарат иIофышIэхэр хабзэм икъулыкъухэм яспартакиадэ хэлэжьагъэх. Нэбгырэ 200-м ехъу—гъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэихъухьэ къулыкъоу Адыгеим иIэхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэмэ ялIыкIохэр зэнэкъокъугъэх.

1 мая 2023 года 08:00

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкIкIэ тышъуфэгушIо!


 

28 апреля 2023 года 15:49

МашIом ебэныхэрэм Адыгеим щафэгушIагъэх

Непэ, мэлылъфэгъум и 28-м, Урысыем имэшIогъэкIосэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 374-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгеим щыкIуагъ. МашIом ебэнырэмэ къафэгушIуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иадминистрацие ипащэу Владимир Свеженецрэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ. ЗимэфэкIхэм гущыIэ фабэхэр апагъохыгъэх, къулыкъур дэгъоу зыгъэцакIэрэмэ ыкIи ветеранмэ Щытхъу тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ аратыжьыгъэх.

28 апреля 2023 года 15:19

Хэбзэгъэуцумэ я Совет изэхэсыгъоу Санкт-Петербург щыкIорэм Владимир Нарожнэр хэлажьэ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ихэбзэгъэуцумэ я Совет изэхэсыгъо Санкт-Петербург и Таврическэ ордэунэ щырекIокIы. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэмрэ ахэм яунагъохэмрэ социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр, бюджет зэфыщытыкIэхэм язытет, ар финансовэ зыпкъитыныгъэм ыкIи социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ шъолъырхэм ягъэшIыгъэным фэгъэIорышIэгъэныр, нэмыкI Iофыгъохэми зэIукIэм щатегущыIагъэх.

28 апреля 2023 года 12:38

Адыгеим иплощадкэ 53-мэ дунэе акциеу «ТекIоныгъэм идиктант» зыфиIорэр ащырагъэкIокIыгъ

Мэлылъфэгъум и 27-м зэрэ Урысыеу ыкIи  IэкIыб къэралыгъохэм онлайн шIыкIэм тетэу ятфэнэрэу тарихъ хъугъэ-шIагъэу «ТекIоныгъэм идиктант» ащатхыгъ,  Хэгъэгу зэошхом ар фэгъэхьыгъагъ. ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэ Iофтхьабзэмэ къадыхэлъытагъэу ар рагъэкIокIыгъ.

28 апреля 2023 года 08:00

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотыхэрэм я Маф

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ IофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо! 

27 апреля 2023 года 17:24

Урысыем ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тиIофшIэгъухэр къытфэгушIох

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ыкIи депутатхэм ацIэкIэ Урысыем ипарламентаризмэ и МафэкIэ къызщафэгушIохэрэ тхыгъэхэр ыкIи телеграммэхэр къэкIуагъэх. Ахэр къэзыгъэхьыгъэхэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэр, УФ-м ишъолъырхэм яхэбзэихъухьэ ыкIи ягъэцэкIэкIо органхэм япащэхэр, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэр арых. Парламентаризмэм иинститут имэхьанэ зэрэиныр, хэбзэихъухьэ органхэм яIахьышхо хэгъэгум исоциальнэ-экономическэ ыкIи иполитическэ зыпкъитыныгъэ зэрэхашIыхьэрэр, цIыфхэм яконституционнэ фитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэр тхыгъэхэм джащ фэдэу къащыхагъэунэфыкIыгъэх.

27 апреля 2023 года 16:05

ЗисэнэхьаткIэ гъэхъэгъэшхохэр зышIыгъэхэу республикэм щыпсэухэрэр АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм бгъэхалъхьэхэмкIэ къыхигъэщыгъэх

Мэлылъфэгъум и 27-м, урысые парламентаризмэм и Мафэ, республикэ парла­ментым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм итынхэр зисэнэхьаткIэ гъэхъэ­гъэ­шхохэр зышIыгъэхэм аритыжьыгъэх.
 

27 апреля 2023 года 09:33

Адыгеим ипарламентариемэ къахьыгъэ предложениехэм УФ-м ихэбзэгъэуцухэм я Совет къадыригъэштагъ

Мэлылъфэгъум и 26-м УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ихэбзэгъэуцухэм я Совет зэхищэгъэ Iофтхьабзэмэ къадыхэлъытагъэу профильнэ комиссиехэм язэхэсыгъохэр рагъэкIокIыгъэх. Ахэмэ ащыщыгъ мэкъумэщ-гъэмылэпхъэ политикэмкIэ, чIыгур гъэпсэолъэгъэнымкIэ ыкIи экологиемкIэ Комиссием зэхищэгъагъэри. Ащ иповесткэ хэтыгъэр мэкъу-мэщым фытегъэпсыхьэгъэ чIыгухэм лэжьыгъэм иеутынкIэ агъэнэфэгъэ шапхъэхэр  зэрагъэфндэхэрэр ары. А гумэкIыгъом фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

27 апреля 2023 года 09:12

Мэлылъфэгъум и 26-р — Чернобыль и АЭС къызэом къыздихьыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм яшIэжь Маф

Гум имыкIыжьырэ ошIэ-дэмышIагъэр къызыхъугъэр илъэс 37-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ чернобыльцэхэм ясаугъэт дэжь непэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъ мы тхьамыкIагъом идэгъэзыжьын зиIахьышIу хэзышIыхьагъэу, парламент комитетым итхьаматэу Евгений Саловыр

27 апреля 2023 года 07:00

Урысые парламентаризмэм и Маф

ТиIофшIэгъухэр, ныбджэгъу лъапIэхэр! Урысые парламентаризмэм и Мафэ фэшI тышъу­фэгушIо!

26 апреля 2023 года 11:46

Хэбзэгъэуцухэм я Совет иIофшIэн Владимир Нарожнэр хэлажьэ

Мэлылъфэгъум и 25-28-м къалэхэу Москва ыкIи Санкт-Петербург Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет и Комиссие изэхэсыгъоу ащырекIокIыхэрэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ахэлажьэ.

26 апреля 2023 года 11:06

Хэбзэгъэуцухэм я Совет и Президиум IофшIэным ыкIи медицинэ IэпыIэгъум япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх

Мэлылъфэгъум и 25-м хэбзэгъэуцухэм я Совет и Президиум изэхэсыгъо видео-конференцие шIыкIэм тетэу къалэу Москва щыкIуагъ, ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ыкIи профильнэ парламент комитетым ипащэу Наталья Широковар.

21 апреля 2023 года 09:15

Бирам мэфэкIым фэшI яIофшIэгъухэр къафэгушIох

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатхэм ыкIи парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ Бирам мэфэкIымкIэ къызщафэгушIохэрэ телеграммэхэр ыкIи письмэхэр бэ дэдэу къэкIуагъэх, ахэр къафэзыгъэхьыгъэхэр хэгъэгум ишъолъыр зэфэшъхьафхэм арыт хэбзэгъэуцу органхэм ялIыкIохэр, общественнэ ыкIи политическэ IофшIэкIошхохэр арых.   

21 апреля 2023 года 07:00

Бирам мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Бирам мэфэкIым фэшI ты­шъуфэгушIо!

21 апреля 2023 года 07:00

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Маф

Адыгэ Республикэм ихабзэ имуниципальнэ къулыкъухэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Мафэ фэшI тышъу­фэгушIо!

20 апреля 2023 года 16:08

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XXIII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Шъолъыр парламентым изэхэсыгъохэр зыщырагъэкIокIырэ залэу агъэцэкIэжьыгъэм  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм изичэзыу сессие непэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ хэбзэгъэуцу органым ипащэу Владимир Нарожнэм.

20 апреля 2023 года 16:06

Хэбзэгъэуцугъэ повесткэм къыщыхэщыгъэхэр

Шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэ шапхъэхэм арылъхьажьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу депутатхэм агъэцакIэрэр лъагъэкIотагъ. Законхэм ягъэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ повесткэм хэтыгъэх бюджетнэ сферэр, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэр ыкIи хэдзынхэмкIэ ифитыныгъэхэр.

20 апреля 2023 года 16:02

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэр шапхъэхэм арылъхьажьыгъэнымкIэ депутатхэм предложениехэр къахьыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ предложение заулэу къахьыгъэхэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр шъолъыр парламентым иджэпсалъэхэу федеральнэ хабзэм иорганхэм афагъазэхэрэр ары.

20 апреля 2023 года 15:50

Пыдзафэхэм ягъэкIодын Адыгеим щызэтырагъэпсыхьэ

«Правительственнэ сыхьатым» къыдыхэлъытагъэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет къызтегущыIагъэр пыдзафэхэу Адыгэ Республикэм къыщаугъоихэрэр зэрэзэтырафыхэрэр ыкIи зэрагъэкIодыпэ шIыкIэхэр ары. Ащ фэгъэхьыгъэ докладыр къэзышIыгъэр профильнэ ведомствэм ипащэ игуадзэу Лафышъэ Рэмэзан.

20 апреля 2023 года 15:47

Адыгэ Рес¬публикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэ икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ

Адыгэ Рес­публикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ. Джэпсалъэу цIыфхэм ыкIи IофшIэкIо купхэм къатыхэрэм, ежь ышъхьэкIэ къеолIэгъэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэр зызэхефыхэм, егъэзыгъэкIэ аIыгъхэм заIокIэм, дзэ частьхэр, медицинэ учреждениехэр къызекIухьэхэ ужым зэфэхьысыжьэу ышIыгъэхэр ары докладым къыщыриIотыкIыгъэхэр.

19 апреля 2023 года 18:21

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Зэкъошныгъэм иорден къыфагъэшъошагъ

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр непэ Адыгеим къэкIогъагъ.

19 апреля 2023 года 11:31

Грантхэр зэратыщтхэр къыхэзыхырэ комиссием иIофшIэн Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Гъэтхапэм и 18-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ комитетым ипащэу  Цэй Эдуард «Агростартап» зыфиIорэ проектым игъэцэкIэн епхыгъэу грантхэр зэратыщтхэм язэнэкъокъу фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

19 апреля 2023 года 10:33

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет и Пленум Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Заом, IофшIэным, УIэшыгъэ КIуачIэхэм ыкIи Адыгэ Республикэм иухъумэкIо органхэм яветеранхэм (пенсионерхэм) я Совет и Пленум шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ. ЗэIукIэгъур Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей иконференц-зал щыкIуагъ, ар зэрищагъ АР-м иветеранхэм я Совет и Тхьаматэу Къуаджэ Аслъан.

18 апреля 2023 года 11:17

ФэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм аратырэ чIыгу Iахьхэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр нахьышIу шIыгъэным ФедерациемкIэ Советым щытегущыIагъэх

«ФэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм аратырэ чIыгу Iахьхэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр нахьышIу шIыгъэныр» зыфиIорэ хэбзэгъэуцугъэм зыщытегущыIэгъэхэ Iэнэ хъураер ФедерациемкIэ Советым зэхищагъ, ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард. Зэхэсыгъор зэрищагъ мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ ыкIи чIыопсыр гъэфедэгъэнымкIэ ФедерациемкIэ Советым и Комитет итхьаматэу Александр Двойных.

17 апреля 2023 года 15:11

Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Рес¬публикэм щыIэм идзэкъулыкъушIэхэм къэралыгъо тынхэр афагъэшъошагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэзэ, Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Рес­публикэм щыIэм идзэкъулыкъушIэхэу ыкIи иIофышIэхэу пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ анахь къахэщыгъэхэм къэралыгъо тынхэу афагъэшъошагъэхэр республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щаратыжьыгъэх. Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

16 апреля 2023 года 08:00

Христос къызыхъугъэ Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ православнэ чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Христос къызыхъугъэ Мэфэ нэфым фэшI ты­шъуфэгушIо!

14 апреля 2023 года 14:43

КIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу къуаджэу Красногвардейскэм дэтым зыщызыгъасэрэмэ Цэй Эдуард аIукIагъ

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард къуаджэу Красногвардейскэм дэт кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэм щыIагъ, ащ ащыIукIагъ боксым щыфiгъасэрэ спортсменмэ.

14 апреля 2023 года 11:25

ЯтIонэрэ зэнэкъокъухэр Краснодар краим и Успенскэ район щыкIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Краснодар краим и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ и Тхьаматэ игуадзэу Владимир Бекетовыр игъусэу футболымкIэ ныбджэгъу ешIэгъоу Краснодар краим и Успенскэ район щыIагъэм еплъыгъэх. БэмышIэу Адыгэ Республикэм и  Красногвардейскэ район щызэхащэгъэгъэ ешIэгъум иджэуапэу мы Iофтхьабзэр хъугъэ, ыпэрэм фэдэу мыщи щызэIукIагъэхэр районитIумэ яныбжьыкIэ командэхэр ары. Матчым джащ фэдэу еплъыгъэх Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темур Успенскэ районым ипащэу Геннадий Бахилиныр ыкIи муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ Советым итхьаматэу Вэрэкъо Рэмэзан.

13 апреля 2023 года 16:38

Парламентым изичэзыу зэхэсыгъо мэлылъфэгъум и 20-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум зэхэсыгъо непэ иIагъ, къэблэгъэрэ зичэзыу сессиер зыщыIэщт мафэмрэ  зытегущыIэщтхэ Iофыгъохэмрэ ащ щагъэнэфагъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

13 апреля 2023 года 12:17

ЗекIоным епхыгъэ гумэкIыгъохэмрэ гухэлъхэмрэ Iэнэ хъураем щатегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм зекIонымкIэ, экологиемкIэ, чIыопсыр гъэзфедэгъэнымкIэ икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр Iэнэ хъураеу «Туризмэ отраслыр Адыгеим: гумэкIыгъохэр ыкIи гухэлъхэр» зыфиIорэм иIофшIэн хэлэжьагъ. Ар зэхэзыщагъэр ыкIи резгъэкIокIыгъэр  гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм ипащэу, философие шIэныгъэхэмкIэ докторэу ЛIыIужъу Адам.

13 апреля 2023 года 11:20

«НыдэлъфыбзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъур Адыгеим щырагъэжъагъ

Урысые зэнэкъокъоу «НыдэлъфыбзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэм иреспубликэ чэзыу Адыгеим   щырагъэжьагъ.

13 апреля 2023 года 10:58

Социальнэ газификацием ифедеральнэ штаб программэр шъолъырхэм зэращагъэцакIэрэм тегущыIагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак социальнэ газификациемкIэ федеральнэ штабым изэхэсыгъоу зэхищагъэм шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ.  АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд, пшъэдэкIыжь зыхьsрэ обществэу «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу ЕкъутэкI Аслъан джащ фэдэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.  

12 апреля 2023 года 12:09

Видеоконференцие шIыкIэм тетэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ изэхэсыгъо депутатхэр хэлэжьагъэх

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ зэхищэгъэ пленарнэ зэхэсыгъом видеоконференцие шIыкIэм тетэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард ыкIи парламент комитетхэм япащэхэу Евгений Саловымрэ Наталья Широковамрэ. Америкэм ибиолабораториехэм Украинэм Iоф зэрэщашIагъэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэу Параментым икомиссие ышIыгъэхэм язэфэхьысыжьхэм ядэIунхэу шъолъыр парламентмэ ялIыкIохэр къырагъэблэгъагъэх.

12 апреля 2023 года 09:55

Урысыем и Социальнэ фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ илъэсэу икIыгъэм зэфэхьысыжьхэр фишIыгъэх

ИгъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу Урысые Федерацием ПенсиехэмкIэ ыкIи Социальнэ ухъумэнымкIэ яфондхэм якъутамэхэм илъэсэу икIыгъэм Iофэу ашIагъэм зэфэхьысыжьхэр зыщыфашIыгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъом  социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Наталья Широковар хэлэжьагъ.

12 апреля 2023 года 07:00

Космонавтикэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

1961-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 12-р Урысыем итарихъ дышъэ хьарыфхэмкIэ хатхагъ. Дунэе мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIэгъэшхо мы мафэм къэхъугъ — цIыфлъэпкъым итарихъкIэ космосым апэрэу быбыгъэх. Космическэ къухьэу «Востокым» исэу Юрий Гагариным ЧIыгур хъураеу къызэпибыбыхьи, цIыф­лъэпкъым итарихъ чэзыукIэ къыщызэIуихыгъ.

10 апреля 2023 года 17:00

Къэблэгъэрэ зэхэсыгъом къыщаIэтыщт упчIэ шъхьаIэхэм атегущыIагъэх

Парламентым изэхэсыгъоу къэблагъэрэм изыфэгъэхьазырын  къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ведомствэ заулэмэ япащэхэм аIукIагъ. ЗэхэгущыIэжьхэм джащ фэдэу ахэлэжьагъ хэбзэгъэуцунымкIэ, хабзэмкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Александр Лобода.

10 апреля 2023 года 16:52

Шъолъырым и ЛIышъхьэ зэIукIэгъоу республикэм икъулыкъушIэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм адыриIагъэм Цэй Эдуард щыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм икъулыкъушIэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм Мыекъопэ гарнизоным идзэ часть зэIукIэгъу щадыриIагъ. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

10 апреля 2023 года 14:55

Владимир Нарожнэм социальнэ газификацием фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъо Джэджэ районым щыригъэкIокIыгъ

Мэлылъфэгъум и 7-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм тхьаматагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъо Джэджэ районым иадминистрацие зычIэт унэм щыкIуагъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр муниципалитетым ипсэупIэхэм социальнэ газификацием епхыгъэ программэр зэрэщагъэцакIэрэр ары. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх пшъэдэкIыжь зыхьырэ организациеу «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ»  зыфиIорэм игенеральнэ пащэу ЕкъутэкI Аслъан, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ Адыгэ Республикэм иминистрэу Шэуджэн Заур, Джэджэ район администрацием ипащэу Андрей Таранухиныр, къоджэ псэупIэмэ япащэхэр, профильнэ организациемэ ялIыкIохэр.

7 апреля 2023 года 15:40

Урысые Федерацием идзэ комиссариатхэр загъэпсыгъэр илъэси 105-рэ зэрэхъугъэр хагъэунэфыкIы

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард Урысые Федерацием идзэ комиссариатхэр загъэпсыгъэр илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэм хэлэжьагъ.

7 апреля 2023 года 15:10

Зэгъунэгъу шъолъырмэ яныбжьыкIэ командэхэр футболымкIэ зэрэзэнэкъокъухэрэм Владимир Нарожнэр лъыплъагъ

Гъэтхапэм и 6-м шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр спортивнэ Iофтхь’бзэ гъэшIэгъонэу къуаджэу Улапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ. Красногвардейскэ районымрэ Краснодар краим и Успенскэ районрэ яныбжьыкIэ командэхэр «Зэкъош­ныгъэм» икубок икъы­дэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур псауныгъэр зыщагъэпытэрэ комплексыкIэм ифутбольнэ шъоф щызэхащэгъагъ.

7 апреля 2023 года 11:18

Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет Владимир Нарожнэр къыщыгущыIэщт

Мы мазэм ыкIэхэм адэжь къалэу Санкт-Петербург Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет и Комиссие зэхэсыгъо щыригъэкIокIыщт, ащ къыщыгущыIэщт Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Докладэу къышIыщтыр зыфэгъэхьыгъэщтыр мэкъу-мэщым фэгъэзэгъэ чIыгухэм лэжьыгъэу ащыраутырэм пылъ шапхъэхэр хабзэм диштэу гъэзекIогъэнхэр ары.

6 апреля 2023 года 15:58

Лэжьыгъэмэ якъэухъумэн фэгъэхьыгъэ джэпсалъэу Адыгеим ипарламентариемэ агъэхьыгъэм мэкъу-мэщымкIэ Урысыем и Министерствэ къыдыригъэштагъ

Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Андрей Разиныр зыкIэтхэжьыгъэ письмэр Адыгеим ипарламент къыIукIагъ. Ар щылэ мазэм и 24-м 2023-рэ илъэсым АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум ыгъэхьыгъэ джэпсалъэм иджэуап, зыфэгъэхьыгъэр цыгъо-шъое лъэпкъхэр агъэкIодынхэм фэшI агъэфедэрэ биологическэ препаратмэ язегъэушъомбгъун ары.

6 апреля 2023 года 10:48

ТекIоныгъэм ия 78-рэ илъэс Адыгеим зэрэщыхагъэунэфыкIыщтым тегущыIагъэх

Правительствэр зычIэт унэм зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъо щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард,  АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, федеральнэ ыкIи рес­публикэ къулыкъухэм, дзэ комиссариатым, ветеранхэм я Совет, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

4 апреля 2023 года 19:38

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэхьыгъэ тематическэ тхьамафэу цIыфхэр къызщырагъэблэгъагъэхэм зэфэхьысыжьхэр парламентым къыфешIыжьых

Шъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иIэхэм цIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ тематическэ тхьамафэр гъэтхапэм и 27-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс рагъэкIокIыгъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым игумэкIыгъохэр ары. Адыгеим щыпсэурэмэ аIукIагъэх шъолъыр парламентым идепутатхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яхэбзэ органхэм ялIыкIохэр, профильнэ министерствэхэм, ведомствэхэм ыкIи организацие зэфэшъхьафхэм япащэхэр.

31 марта 2023 года 13:08

Мыекъопэ районым исоциальнэ газификацие фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъор Владимир Нарожнэм зэрищагъ

Гъэтхапэм и 30-м шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм дэкIыгъо зэхэсыгъо Мыекъопэ районым щыригъэкIокIыгъ,  зыфэгъэхьыгъагъэр социальнэ газификациер ары.

31 марта 2023 года 09:47

Адыгэ Республикэр Севастополь фэгушIо

Къалэу Севастополь и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон зэхещэ. «Севастополь фэгушIу» зыфиIорэм кIэлэцIыкIухэр зыхэлажьэхэрэ сурэт къэгъэлъэгъонэу кIэщакIо зыфэхъугъэхэр лIыхъужъыцIэ зыхьырэ къалэм ыныбжь илъэси 240-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ.

30 марта 2023 года 17:36

Владимир Нарожнэр АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Шъолъыр парламентым ипащэу Владмир Нарожнэр Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Правительствэ итхьаматэу КIэрэщэ Анзаур.

30 марта 2023 года 15:47

IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ Адыгэ Республикэм и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъо депутатхэр хэлэжьагъэх

IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ АР-м и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъо шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ комитетым итхьаматэу Наталья Широковамрэ хэлэжьагъэх. Министрэу Мырзэ Джанбэч ведомствэм 2022-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ. Урысые Федерацием и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэмрэ АР-м и ЛIышъхьэ унашъоу къафишIхэрэмрэ зэрагъэцакIэхэрэр, Iофэу ашIагъэм хэхъоныгъэхэр зэрэфашIыгъэхэр ащ къыIуагъ. Анахьэу къыхигъэщыгъэр фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм занкIэу IэпыIэгъу зарэфэхъушъугъэхэр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным зэрэдэлэжьагъэхэр ары.

30 марта 2023 года 14:02

УплъэкIун Iофхэм афэгъэхьыгъэ къэралыгъо мэхьанэ зиIэ семинар-зэхэсыгъо Адыгеим щыкIощт

Я XXII-рэ зэхэсыгъоу шъолъыр парламентым иIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛъытэкIо-уплъэкIокIо палатэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм  щатегущы1агъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ докладыр къэзышIыгъэр Палатэм итхьаматэу Павел Стаценкэр ары.

30 марта 2023 года 10:42

ЧIыгу зэфыщтыкIэхэм япхыгъэ Iофхэр парламентым зэрегъэзэфэжьых

ЧIыгулэжьыным фэгъэхьыгъэ нормативнэ базэу щыIэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр зы пшъэрылъэу республикэ парламентым иIэхэм ащыщ. Мэкъумэщ Iофхэр ары шъолъыр экономикэм зыкъезыгъэIэтырэр, ыпэкIэ лъызгъэкIуатэрэр. Шъолъыр продуктым ащ иIахьэу хэлъыр процент 16 фэдиз мэхъу, зэкIэ экономикэр зыпштэкIэ, процент 21-м лъыкIахьэ, къоджэ псэупIэхэмкIэ зэрэхъурэр процент 52-рэ.

29 марта 2023 года 17:27

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XXII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм зичэзыу я XXII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

 

29 марта 2023 года 17:25

Къэралыгъо къулыкъу зыхьырэмэ афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэхэр зэгъэзэфэгъэнхэмкIэ IофшIэныр лъагъэкIуатэ

Гражданскэ ыкIи муниципальнэ къулыкъур цIыфмэ ахьыным шапхъэу пылъхэр зэгъэзэфэгъэнхэм, шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэу мы лъэныкъохэмкIэ щыIэхэр федеральнэхэм адегъэштэжьыгъэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ гъэнэфэгъэ хэбзэ акт заулэ парламентым ыштагъэх. Шъолъыр законэу «Муниципальнэ къулыкъум IэнатIэхэу Адыгэ Республикэм щигъэнэфагъэхэм ятхын» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм депутатмэ амакъэ фатыгъ. ГъэцэкIэкIо амалхэр зэратырэ IэнатIэхэу муниципалитетмэ яIэмэ ацIэхэр гъэунэфыжьыгъэнхэр ары а зэхъокIыныгъэхэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр.

29 марта 2023 года 17:23

Правительствэм и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд гъэнэфэгъэным парламентым дыригъэштагъ

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ непэ  щагъэнэфагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм зичэзыу я XXII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм.
Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ ведомствэхэм, къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

29 марта 2023 года 17:20

Щынэгъончъэным ылъэныкъокIэ Адыгеим Къыблэ федеральнэ округым апэрэ чIыпIэр щиIыгъ ыкIи Урысые Федерацием ишъолъыр анахь дэгъуипшIымэ ахэхьагъ

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэ­гъэхьыгъэ докладэу ащ ипащэу Олег Безсмельницыным къы­шIыгъэм депутатхэр едэIугъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, пшъэ­рылъхэр зэкIэ агъэцэкIагъэх. ГъэрекIо Адыгеим пстэумкIи бзэджэшIэгъэ 4388-рэ щызэрахьагъ, ар 2021-м агъэунэ­фыгъагъэм проценти 2,4-кIэ нахь макI. Адыгеир Урысыем ишъолъырипшIэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ апэ итхэм ахэхьэ. Джащ фэдэу IT-технологиехэр къызфагъэфедэзэ, цIыфхэр агъапцIэхэзэ е атебанэхэзэ зэрахьэгъэ бзэджэшIагъэу агъэунэфыгъэмэ япчъагъи къыщыкIагъ. 2021-рэ илъэсым агъэунэфыгъэгъэ бзэджэшIэгъэ хьылъэхэм афэдиз къыкIэлъыкIорэ илъэсми ашIагъэр, хагъэхъуагъэп.

29 марта 2023 года 17:18

ЦIыфхэм ярэхьатныгъэ фэгъэхьыгъэ федеральнэ законым ипроект дырагъэштагъ

БэшIагъэу зытегущыIэщтыгъэхэ федеральнэ законэу цIыфхэм ярэхьатныгъэ фэгъэхьыгъэм ипроект депутатхэм дырагъэштагъ, зыкIыныгъэ къызхагъафэу амакъэ фатыгъ.

29 марта 2023 года 10:17

ЕгъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэс рагъэжьагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ мы илъэсыр егъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэсэу агъэнэфагъ. Ар зэрэрагъажьэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр, профильнэ комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъэх.

27 марта 2023 года 17:42

Парламентым изэхэсыгъоу къэблагъэрэм зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр бюджетымкIэ комитетым къыгъэхьазырыгъэх

Бюджет-финанс, хэбзэIахьыхэмкIэ, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ парламент комитетым мы къэблэгъэрэ сессием зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр къыгъэхьазырыгъэх. Федеральнэ органхэм афэгъэзэгъэ джэпсэлъитIу гумэкIыгъоу къэуцугъэхэмкIэ аштэнэу рахъухьэ, ЛъытэкIо-уплъэкIокIо палатэу АР-м иIэм 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм, шъолъыр законхэм япроектхэм атегущыIэщтых.

27 марта 2023 года 16:51

Урысыем илъэпкъ гвардие идзэхэм я Мафэ республикэм щыхагъэунэфыкIыгъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, Урысыем илъэпкъ гвардие идзэхэр зызэхащэгъэ мафэр республикэм щыхагъэунэфыкIы. Мыгъэ, гвардейцэмэ яхэушъхьафыкIыгъэ базэ торжественнэ митинг щыкIуагъ. ЗимэфэкIхэм къафэгушIонхэу къафеблэгъагъэх къэралыгъо хабзэм иорганхэм япащэхэр, яIофшIэгъухэр ыкIи общественностым илIыкIохэр.

27 марта 2023 года 12:21

Шапхъэхэр зэкIэ къыдэзылъытэрэ каратэмкIэ зэнэкъокъоу СОБР-м икомандирэу Дмитрий Кравцовым ишIэжь фэгъэхьыгъэм депутатхэр щыIагъэх

Гъэтхапэм и 23-м станицэу Ханскэм шапхъэхэр зэкIэ къыдэзылъытэрэ каратэмкIэ зэнэкъокъоу зэхащагъэр Адыгэ Республикэм и СОБР иапэрэ командирыгъэу Дмитрий Кравцовым ишIэжь фэгъэхьыгъагъ. Ар щыкIуагъ гурыт еджапIэу №25-м. 

27 марта 2023 года 11:54

Союзнэ антифашистскэ патриотическэ проектэу «Ти Хэгъэгушху» зыфиIорэ зэIэпахырэ маршым хэлажьэхэрэм Адыгеир апэгъокIыгъ

Мыекъуапэ и Гупчэ саугъэт зэхэтэу «ЕгъэшIэрэ машIор» зыфиIорэм дэжь гъэтхапэм и 26-м зэхахьэр щыкIуагъ.

27 марта 2023 года 11:25

Владимир Нарожнэр культурэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ

Культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгеим и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ культурэм иIофышIэхэм афэгушIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир На­рожнэр.

25 марта 2023 года 08:00

Культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

24 марта 2023 года 16:13

Ветеринарием иIофыгъохэм парламентым щатегущыIагъэх

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Адыгэ Республикэм ветеринариемкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Кушъхьэ Анзор IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Фермерхэм ялIыкIохэри зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх.

24 марта 2023 года 15:48

Парламентым изичэзыу зэхэсыгъо гъэтхапэм и 29-м зэхащэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщыкIощт мафэр ыгъэнэфагъ. Профильнэ комитетмэ упчIэ 45-рэ повесткэм хагъэхьанэу къагъэлъэгъуагъ. Президиумым изэхэсыгъо зэрищагъ Цэй Эдуард.

24 марта 2023 года 15:45

Профильнэ комитетым итхьаматэу Наталья Широковар АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иколлегие изэфэхьысыжь зэхэсыгъо хэлэжьагъ

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ Iофэу ышIагъэм икIэуххэм язэфэхьысыжьын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх
Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм  ипрофильнэ комитет итхьаматэу Наталья Широковар, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Росздравнадзорым ипащэхэр, шIокI зимыIэ медицинэ страхованием и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ ичIыпIэ гъэIорышIапIэ илIыкIохэр, врачхэр, IэзэпIэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

24 марта 2023 года 15:24

«Адыгэ макъэр» – илъэси 100

Гъэтхапэм и 23-м гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ыныбжь илъэсишъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъ, ар Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ, культурэм илIыкIохэр, шIэныгъэлэжьхэр журналистхэр джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

24 марта 2023 года 12:26

УФ-м и Правительствэ иилъэс зэфэхьысыжьхэр Къэралыгъо Думэм къыщашIыгъэх

Гъэтхапэм и 23-м Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ видеоконференцие шIыкIэм тетэу пленарнэ зэхэсыгъо зэхищэгъагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хсэм и Тхьаматэу Владмимр Нарожнэр. ИкIыгъэ 2022-рэ илъэсым УФ-м и Правительствэ Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIыгъэх УФ-м и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным.

24 марта 2023 года 12:03

Наркотикхэм апэшIуекIорэ республикэ Комиссием изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Наркотикхэм апэшIуекIогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икомиссие изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ. Ащ тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

24 марта 2023 года 11:30

Гъэтхапэм и 27-м псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэхьыгъэ упчIэ зиIэ цIыфхэр къызщырагъэблэгъэрэ тематическэ тхьамафэр аублэ

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэхьыгъэ тематическэ тхьамафэу цIыфхэр къызщырагъэблагъэхэрэр партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм гъэтхапэм и 27-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс ащырекIокIыщт.

23 марта 2023 года 16:29

Адыгэ Республикэм и Правительствэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэфэхьысыжь къыфишIыгъ

Непэ республикэм и Къэралыгъо филармоние АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия ХХI-рэ зэхэсыгъо щыкIуагъ. АР-м и Конституцие тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм икIэуххэмкIэ зэфэхьысыжь Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ къыщишIыгъ.

23 марта 2023 года 16:28

Владимир Нарожнэр: «Хэгъэгум игъусэу хахъохэр Адыгеим ышIыгъэх! Ар Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ акъылыгъэ зыхэлъ политикэу зэрихьэрэм ыпкъ къикIыгъ»

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр къызэгущыIэм къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр ыкIи доклад дэгъу къызэришIыгъэр хигъэунэфыкIыгъ, ащ къыхэщы Урысыем и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн, Адыгеим хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным истратегие.

23 марта 2023 года 16:25

IэкIыб Iофыгъохэм ямылъытыгъэу шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр, Iоф зышIэрэ цIыфхэр къэухъумэгъэнхэр правительствэм ипшъэрылъ шъхьаIэу икIыгъэ илъэсым щытыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэр игъэкIотыгъэу, лъэныкъо зэфэшъхьафыбэкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XXI-рэ зэхэсыгъо къыщыриIотыкIызэ, бюджетым игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ.

23 марта 2023 года 16:23

Къоджэ псэупIэмэ ясоциальнэ инфраструктурэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр Iофыгъо шъхьаIэмэ ащыщэу республикэм и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъ

Мэкъумэщ Iофыгъохэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэр занкIэу гъомылэпхъэ щынэгъончъэным епхыгъ. Ащ къыхэкIэу къоджэ экономикэм зыкъегъэIэтыгъэн, чылэмэ адэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ, IофшIэкIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэ, чIыпIэ социальнэ инфраструктурэм дэлэжьэгъэн фае.

23 марта 2023 года 16:20

КъумпIыл Мурат: «Медицинэ IэпыIэгъур дэгъоу ыкIи игъом цIыфмэ зэралъыдгъэIэсыщтым тапэкIи тыпылъыщт»

Псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъо икIыгъэ илъэсым зэкIэмкIи сомэ миллиарди 8,5-м ехъу пэIуагъэхьагъ – республикэм имедицинэ учреждениехэм ачIэт Iэмэ-псымэхэр зэблахъугъэх, инфраструктурэр нахьышIу ашIыгъ, цIыфхэм зэряIазэхэрэм зэхъокIыныгъэшIухэр фашIыгъэх, гу-лъынтфэ узхэм, адэбзым алъэныкъокIи, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ икъэухъумэни хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх.

21 марта 2023 года 17:12

Адыгэ Республикэм экономическэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъо шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм экономическэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изичэзыу зэхэсыгъо непэ иIагъ, ар зэрищагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур. АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

21 марта 2023 года 12:47

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэн¬хэмкIэ ыкIи машIом зыкъымыштэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Комиссие изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Зэхэсыгъор зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-мкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, АР-м ипрокуратурэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм, щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, АР-м ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ, администрациехэм япащэхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

20 марта 2023 года 11:22

«Къырым игъатх» зыфиIорэ митинг-концертыр Адыгеим щыкIуагъ

Республикэу Къырымрэ къалэу Севастопольрэ Урысые Федерацием къызхэхьажьыгъэхэр непэ илъэси 9 хъугъэ. Ар хъугъэ-шIэгъэшхоу тарихъым хэхьагъ ыкIи тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыфхэмкIэ мэфэкI шъыпкъэу щыт. Мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр, концертхэр, зэха­хьэхэр тикъэралыгъо ишъолъыр зэфэшъхьафхэм илъэс къэс ащэкIох.

18 марта 2023 года 08:00

Къырым Урысыем къызыхэхьажьыгъэ Маф

Гъэтхапэм и 18-р Къырым Урысыем къызыхэхьажьыгъэ Маф—ар хэушъхьафыкIыгъэу хэтэгъэунэфыкIы.

17 марта 2023 года 12:29

Владимир Нарожнэр: «Непэ мэхьанэшхо иI хабзэмрэ обществэмрэ зэкъотынхэм, а Iофыгъом ишIогъэшхо хешIыхьэ Общественнэ палатэм»

Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ 2022-рэ илъэсым ышIэгъэ IофшIэныр зыщы­зэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо гъэтхапэм и 16-м иIагъ.

17 марта 2023 года 08:00

Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэу, Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм ялIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
 

16 марта 2023 года 10:50

Къэралыгъо Думэм энергетикэм епхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх

УФ-м и Къэралыгъо Думэ «правительствэм исыхьатэу» зэхищагъэм видеоконференцие шIыкIэм тетэу хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым ипащэу Олег Картамышевымрэ. Ар Урысыем иэнергетикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIырэ проектхэм афэгъэхьыгъагъ, энергетикэмкIэ УФ-м иминистрэу Николай Шульгиновыр зэхэсыгъом хэлэжьагъ, зезыщагъэр Къэралыгъо Думэм ипащэу Вячеслав Володиныр ары.

15 марта 2023 года 15:46

Парламентым изичэзыу зэхэсыгъо гъэтхапэм и 22-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет –Хасэм и Президиум шъолъыр парламентым изэхэсыгъо зыщызэхищэщт мафэр ыгъэнэфагъ, ащ иповесткэ зы упчIэ закъу хэтыщтыр. Адыгэ Республикэм и Конституцие елъытыгъэу 2022-рэ илъэсым АР-м иминистрэхэм я Кабинет Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр шъолъырым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыфишIыщтых.

14 марта 2023 года 09:35

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

 

13 марта 2023 года 15:57

ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ тематическэ тхьамафэр аухыгъ

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ общественнэ приемнэхэм псауныгъэм фэгъэхьыгъэ упчIэхэмкIэ цIыфхэр зыщырагъэблэгъэгъэхэ тхьамафэр аухыгъ. Тематическэ егъэблэгъэным къыхэлэжьагъэх Урысые Федерацием исенаторхэр, депутатхэр, министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэр, организациеу зыдэлажьэхэрэм якъулыкъушIэхэр.

10 марта 2023 года 16:31

Терроризмэм пэшIуекIорэ комиссием изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр терроризмэм пэшIуекIорэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Ащ хэтхэр зытегущыIагъэхэр терроризмэмрэ экстре­мизмэмрэ апэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэн­хэр, гъэстыныпхъэ-энер­ге­тическэ комплексым къыхиубытэрэ ыкIи со­ци­­альнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр къэухъу­мэ­гъэнхэр, нэмыкI Iофыгъохэр.

10 марта 2023 года 15:02

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъакIэхэм парламентым щатегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм шъолъыр ведомствэмэ япащэмэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэмэ зэхъокIыныгъэу афэхъугъэхэр зыфэдэхэр бэмышIэу зэфахьысыжьыгъэх, ахэр ары зэIукIэгъум зыщытегущыIагъэхэр. Зэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ парламентым иаппарат хабзэмкIэ и ГъэIорышIапIэ  ипащэу Людмила Скабала. Шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэмэ зэрадырагъэштэжьыгъэхэр ары нахьыбэрэмкIэ зигугъу къышIыгъэр.

10 марта 2023 года 08:59

Адыгэ Республикэм и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгэ Республикэм и Конституцие и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо! 

1995-рэ илъэсым гъэтхапэм и 10-м мэхьанэшхо зиIэ а документыр зэраштагъэр тарихъ ыкIи политикэ-правовой хъугъэ-шIэгъэшхоу хъугъэ. Урысые Федерацием ишъолъырхэм зыкIэ ащыщ Адыгеим тапэкIи хэхъоныгъэу ышIыщтым игъогу ащ къыгъэнэфагъ.

8 марта 2023 года 08:43

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе маф

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

7 марта 2023 года 16:58

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахь

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэфэкI зэхахьэ щыкIуагъ. Апэрэ гъэтхэ мэфэкIымкIэ бзылъфыгъэхэм къафэгушIуагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

6 марта 2023 года 15:20

ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэм яслет Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Гъэтхапэм и 6-м гъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр зызэхащагъэхэр илъэс 50 хъугъэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу гъэтхапэм и 3-м къалэу Мыекъуапэ гъогурыкIоным иныбжьыкIэ республикэ отрядмэ яслет щыкIуагъ. А Iофтхьабзэм хэлэжьагъ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ, общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Артем Журавель, Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Едыдж Мурат ыкIи кIэлэцIыкIумэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу Наталья Агеевар.

3 марта 2023 года 16:44

Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иколлегие изэхэсыгъо Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Роспотребнадзорым и Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иколлегие изэхэсыгъо шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ.

2 марта 2023 года 16:44

«ЛIыхъужъныгъэм исыхьат» еджапIэм щыпхыращыгъ

Гъэтхапэм и 1-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард «ЛIыхъужъныгъэм идесэ» станицэу Кужорскэм иеджапIэу  № 6-м къыщитыгъ. Ар Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъагъ.

1 марта 2023 года 15:23

Гъогур щынэгъончъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икомиссие изэхэсыгъу

Тыгъэгъазэм и 28-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр гъогур щынэгъончъэнымкIэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур  комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ.

1 марта 2023 года 13:20

«ТекIоныгъэм имэшIоку» шIэжьымрэ щытхъумрэ къытфихьыгъэх

Тыгъэгъазэм и 28-м тарихъ мэхьанэ зиIэ ретро-мэшIоку гъэкIэ­рэкIагъэу «ТекIоныгъэкIэ» зэджагъэхэр Мые­­къуапэ имэшIоку гъогу станцие къы­теуцуагъ.

1 марта 2023 года 13:09

Урысые зэнэкъокъоу «НыдэлъфыбзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэм ишъолъыр чэзыу Адыгеим щырагъэжьагъ.

ЕгъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэсэу 2023-р Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыгъэнэфагъ, ащ иIофтхьэбзэ шъхьаIэхэм мы зэнэкъокъур зэращыщыр къыхагъэщыгъ. Министрэм зэрэхигъэунэ­фыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум ишъолъыр 27-мэ якIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ныдэлъфыбзэхэр ащызэрагъа­шIэ. Зэнэкъокъум икIэух чэзыу Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм щыкIощт. Ащ хэлэжьэщтхэм апае экскурсиехэри, творческэ зэIукIэхэри, мастер-классхэри зэхащэщтых.

28 февраля 2023 года 20:09

Мэкъумэщ Iофыгъохэм парламентым щатегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ мэкъу-мэщымкIэ АР-м иминистрэу Къуанэ Анзаур. ЗэIукIэм хэлэжьагъэх профильнэ парламент комитетым ипащэхэу Цэй Эдуардрэ парламентым иаппарат игъэIорышIапIэ ипащэу Людмила Скабаларэ.

28 февраля 2023 года 15:45

Урысыем икIэлэегъаджэхэм язэнэкъокъоу «Илъэсым иIэпэIас» зыфиIорэм ибыракъ ятыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ

Урысые зэнэкъокъоу «Мастер года» зыфиIорэм ибыракъ ятыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.
АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ащ хэлэжьагъ.

28 февраля 2023 года 10:48

УФ-м ихэбзэгъэуцухэм я Совет IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ кадрэхэм ягъэхьазырын епхыгъэ Iофыгъохэр къыщаIэтыгъэх

 Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Президиум квалифицированнэ кадрэмэ афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх, IофшIэнымкIэ бэдзэрым хэхъоныгъэхэр хэгъэгум ишъолъырхэм зэращишIырэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ 2023-рэ илъэсым зэрэзэхэщэгъэщтым джащ фэдэу игугъу щашIыгъ. Зэхэсыгъор зэращагъ ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу Андрей Яцкинымрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэ игуадзэу Ирина Яроваямрэ.

23 февраля 2023 года 07:00

Мэзаем и 23-р – хэгъэгум иухъумакIохэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

22 февраля 2023 года 17:30

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр

 Гъэ къэс мэзаем и 23-м тикъэралыгъо мэфэкIышхо хегъэунэфыкIы—Хэгъэгум иухъумакIо  и Мафэ.

22 февраля 2023 года 15:09

ВолейболымкIэ зэнэкъокъоу Павел Кузьменкэм ишIэжь фэгъэхьыгъэм хэлажьэрэмэ Цэй Эдуард аIукIагъ

Непэ, мэзаем и 22-м Мыекъопэ индустриальнэ техникумым испортивнэ зал волейболымкIэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. ЛIыхъужъым иорден икавалерэу Павел Кузьменкэм ишIэжь ар фэгъэхьыгъагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

22 февраля 2023 года 14:51

ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэмэ Цэй Эдуард аIукIагъ

Хэгъэгум иухъумакIохэм я Мафэ ипэгъокIэу ыкIи гъогурыкIоным иныбжьыкIэ отрядхэр зызэхащагъэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм афэшI шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард я 5-рэ Мыекъопэ гимназием икIэлэеджакIомэ аIукIагъ.

1973-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу инспектор ныбжьыкIэмэ яотрядхэр Урысыем щагъэпсыгъэх, джырэ уахътэм нэбгырэ 440000 ащ хэхьэ, ахэр илъэси 8-м къыщегъэжьагъэу 16-м нэс зыныбжьых. ЗэкIэмкIи отряд 34000-рэ мэхъух, шъолъыр 85-мэ ащызэхэщагъэх. Федеральнэ проектэу «Гъогу щынэгъончъэхэр» зыфиIорэм хэхьэрэ Iофтхьабзэм кIэлэцIыкIухэр гъогурыкIоным фэгъэсэгъэнхэр къыделъытэ.

ЗэIукIэм хэлэжьэгъэ кIэлэцIыкIумэ хьакIэм къыIуатэрэр зэкIэ ашIогъэшIэгъоныгъ. ЛIыхъужъым дзэ къулыкъум зызэрэфигъэхьазырыщтыгъэм, зэо зэпэуцужьмэ ахэлэжьэнэу зэрэхъугъэм, лIыхъужъыцIэр къызыкIыфагъэшъошагъэм кIэлэеджакIохэр щигъэгъозагъэх.

Цэй Эдуард къызэриIуагъэмкIэ лIыхъужъыцIэу къыфагъэшъошагъэр игъусэгъэ дзэкIолIмэ зэкIэмэ къыдалэжьыгъэу щыт, зыч-зыпчэгъоу хэгъэгум ирэхьатныгъэ къызэдагъэгъунагъэшъ. Уилъэпкъ шIу зэрэплъэгъун фаер, лIыгъэ пхэлъэу гухэлъэу уиIэм уфэкIонэу зэрэщытыр къэзэрэугъоигъэхэм къафиIотагъ.

Инспектор ныбжьыкIэмэ яотряд гъэхъагъэу иIэм, гухэлъ шъхьаIэм зэрэзэрипхыхэрэм ягугъу хьакIэм къыфашIыгъ. КIэлэеджакIохэр спортым пылъых, тренажерхэмкIэ Iоф зыдашIэжьы, автомобильмэ ятехническэ зытет зыщагъэгъуазэ, программэу агъэхьазырыгъэхэмкIэ нэмыкIхэм адэгуащэх ыкIи социальнэ сетьхэм нэкIубгъохэр ащызэхащэх. Анахь Iофыгъо шъхьаIэу алъытэрэр гъогур щынэгъончъэным дэлэжьэнхэр ары.

- ГъогурыкIоным инспектор ныбжьыкIэхэр зэзыпхыхэрэр ныбджэгъуныгъэу азфагу илъыр, пшъэрылъэу яIэм изэшIохын зэгъусэхэу зэрэдэлажьэхэрэр ары, -къаIотагъ отрядым изэхэщакIохэм, -- проектым ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIумэ ясанаущыгъэ къыхагъэщын алъэкIы.

20 февраля 2023 года 17:13

Тызэгъусэу текIоныгъэр къэдгъэблэгъэщт

Iофтхьабзэу «ЗэкIэ ТекIоныгъэм пай!» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу шIушIэ марафон тыгъэгъазэм и 20-м Адыгеим щызэхащагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

20 февраля 2023 года 16:40

«Хэгъэгум илIыхъужъхэр гъунэнчъых» - десэу Урысыем и ЛIыхъужъ къытыгъэр

Тыгъэгъазэм и 17-м, Хэгъэгум иухъумакIохэм я Мафэ ипэгъокIэу шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард гурыт еджапIэу зи №2-у А.Асеевым ыкIи Ю.Голиковым ацIэхэр зыхьырэм лIыхъужъым идесэ къыщитыгъ.

20 февраля 2023 года 11:32

Адыгеир тидзэхэм шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеир тидзэхэм шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм, Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр мэзаем и 18-м республикэм щыкIуагъэх.
 

16 февраля 2023 года 18:03

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XX-рэ зэхэсыгъо ригъэкIокIыгъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние зычIэт унэм шъолъыр парламентым изичэзыу зэхэсыгъо щыкIуагъ, ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

16 февраля 2023 года 18:00

КIэрэщэ Анзаур шъолъыр правительствэм и Тхьаматэу агъэнэфэнымкIэ парламентым АР-м и ЛIышъхьэ дыригъэштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия XX-рэ зэхэсыгъоу непэ иIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, муници­паль­нэ об­разованиехэм япащэхэр, нэмыкIхэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

16 февраля 2023 года 17:58

Социальнэ сферэм пэIуагъэхьэрэ ахъщэр нахьыбэ шIыгъэным фэшI зэхъокIыныгъэхэр шъолъыр бюджетым фашIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет къахилъхьэгъэ Iофыгъоу шъолъыр бюджетэу 2023-рэ илъэсым ыкIи агъэнэфэгъэ пIалъэу 2024-2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм депутатмэ дырагъэштагъ. Зигугъу къашIыгъэр бюджетым ифедэ Iахь 2023-рэ илъэсым сомэ миллион 38,8-рэ хэгъэхъогъэныр ары. А федэ Iахьыр зэIухыгъэ компаниеу «Шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным и Фонд» зыфиIорэм хэбзэIахьэу къытыщт. Мылъкур зыпэIуагъэхьащтыр, апэрэмкIэ, ущыпсэункIэ щынэгъончъэ унэхэм цIыфхэр къарыщыжьыгъэнхэр ыкIи псэупIэхэр ягъэгъотыгъэныр ары, ащ пае сомэ миллион 27,6-рэ агъэнафэ. Херсон ыкIи Херсон хэкум къаращыжьыхи Адыгеим щыпсэунхэу къагъэкощыжьыгъэхэм зэтыгъо ахъщэ тынэу аратыщтым сомэ миллион 11,2-рэ пэIуагъэхьащт. ЗэкIэми сомэ мини 100 зырыз арытыщт.

16 февраля 2023 года 16:07

ЛIыхъужъныгъэ зезыхьагъэмэ щытхъур адэжь, ахэр ащыгъупшэщтхэп

Советскэ дзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 34-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ саугъэтэу «ДзэкIолIым ипсынэкIэчъ» зыфиIорэм дэжь непэ щыкIуагъ.
 

14 февраля 2023 года 16:18

Тематическэ тхьамафэм къыкIоцI цIыфмэ къатыгъэ лъэIу тхылъмэ адэлэжьэгъэныр парламентым лъегъэкIуатэ

Мы блэкIыгъэ тхьамафэхэм ООО «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм ипащэрэ лъэIу тхылъ къэзытыгъэхэмрэ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэIукIэгъу заулэ адыриIагъ. Тематическэ тхьамафэр рекIокIызэ джэпсалъэу ыкIи лъэIу тхылъэу къаратыгъэхэр ары зэIукIэмэ ушъхьагъоу афэхъугъэр. ЦIыфмэ якоммунальнэ фэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ ыкIи гъэстыныпхъэ шхъуантIэр икъоу алъыгъэIэсыгъэнымкIэ, ащ ыпкIэу лъатырэмкIэ упчIэу къэтэджыгъэхэр зэхафыгъэх.

13 февраля 2023 года 16:58

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» изичэзыу хэдзын-зэфэхьысыжь зэфэсыр Мыекъуапэ щыкIуагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард я XXII-рэ  зэфэсэу общественнэ движениу «Адыгэ Хасэм» зэхищагъэм хэлэжьагъ.

10 февраля 2023 года 12:03

Яхэгъэгу шIу алъэгъу, дзэкIолI шъыпкъэх!

Мэзаем и 9м шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ митингэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэм ежь яшIоигъоныгъэкIэ ежьэгъэ ыкIи мобилизацием къыхиубытагъэхэр гъогу тегъэхьэгъэнхэм фэгъэхьыгъэм. АгъэкIотагъэхэр я 3-рэ гаубичнэ артиллерийскэ дивизионэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андshхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэм хэтхэр ары.  

10 февраля 2023 года 10:40

ЦIыфхэм яджэпсалъэмэ Iоф адашIэ

Мэзаем и 9-м шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ общественнэ организациеу «Адыгэ Республикэм ибзылъфыгъэхэм я Союз» зыфиIорэм итхьаматэу Вэрэкъо Хьалимэтрэ автономнэ мыкоммерческэ организациеу «Гузэжъогъу чIыпIэ ифэгъэ цIыфмэ IэпыIэгъу зыщафэхъухэрэ Гупчэу «Мэхьанэ зиIэ Iофхэр» зыфиIорэм ипащэу Ирина Дербеневамрэ.

9 февраля 2023 года 15:54

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XX-рэ зэхэсыгъо мэзаем и 16-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум джырэблагъэ парламентым ригъэкIокIыщт зэхэсыгъом къыщаIэтыщт упчIэхэр ыгъэнэфагъэх. Повесткэм хагъэхьанэу Iофыгъо 29-рэ профильнэ комитетмэ къагъэлъэгъуагъ. ЗэIукIэгъур зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

8 февраля 2023 года 11:14

Урысые наукэм и Маф

Адыгэ Республикэм наукэм ылъэныкъо­кIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Урысые наукэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

7 февраля 2023 года 16:58

Тематическэ тхьамафэм зэфэхьысыжьхэр парламентым фишIыгъэх

Социальнэ Iофыгъохэм япхыгъэ тематическэ тхьамафэу шъолъыр ыкIи чIыпIэ приемнэхэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иIэхэм цIыфхэр зыщырагъэблэгъагъэхэр мэзаем и 3-м зэфашIыжьыгъ. Урысые Федерацием исенаторхэр, депутатхэр, республикэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэр цIыфхэм Iофыгъохэм ахэплъагъэх.

3 февраля 2023 года 15:46

ЦIыфмэ яджапсалъэмэ Iоф адашIэзэ

АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм депутатхэу Къэгъэзэжь Муратрэ ШъэоцIыкIу Схьатбыйрэ игъусэхэу къуаджэу Джыракъые щыIагъэх, ащ IофшIэгъу зэIукIэгъу щыряIагъ. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх культурэмкIэ АР-м иминистрэу Аулъэ Юр, Шэуджэн район администрацием ипащэу Аулъэ Рэщыд, къоджэ псэупIэм итхьаматэу Къэгъэзэжь Юр.

2 февраля 2023 года 17:40

Социальнэ Iофыгъомэ япхыгъэу цIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ Тхьамафэр ыкIэм факIо

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм шъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр регъэблагъэх щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу мэзаем и 3-м нэс,  ахэмэ социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным и Тхьамафэу ары Iофтхьабзэм зэреджагъэхэр.

2 февраля 2023 года 17:39

ЦIыфмэ яджэпсалъэхэм къащаIэтыгъэ Iофыгъохэр зэхафынхэу парламентариехэр Тэхъутэмыкъое районым кIогъагъэх

IофшIэгъу дэкIыгъо заулэкIэ тхьамафэр парламентым ригъэжьагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ комитетым ипащэу Александр Лободарэ депутатэу ДзэлI Аскэррэ игъусэхэу Тэхъутэмыкъое районым щыIагъэх, ащ иадминистрацие ипащэу Шъэо Аскэр ыкIи народнэ депутатхэм я Совет хэтхэм, Советым ипащэу Апсалямэ Руслъан аIукIагъэх.

1 февраля 2023 года 12:50

Къуаджэ Малазим шIэжь пхъэмбгъу къыфызэIуахыгъ

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ Къуаджэ Малазим ишIэжь пхъэмбгъу икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ. ШIэжь пхъэмбгъур Мыекъопэ къэралыгъо университетым иящэнэрэ корпус раIулIыгъ. 

31 января 2023 года 12:18

Нэмыц-фашист техакIохэр Мыекъуапэ зыдафыжьыгъэхэр илъэс 80 хъугъэ

Нэмыц-фашист техакIохэр Мыекъуапэ зыда­фыжьыгъэхэр илъэс 80 зэрэхъугъэр щылэ ма­зэм и 29-м хагъэунэфыкIыгъ. Мы хъугъэ-шIэгъэшхом фэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ Iофтхьэбзэ заулэ щызэрахьагъ. Ахэм зэу ащыщ къэгъагъэхэр мемориалым зэрэкIэралъхьагъэхэр. Хэгъэгум иухъумакIохэм яшIэжь агъэлъэпIэнэу къыIухьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ иадминистрацие ыкIи министрэхэм я Кабинет ипащэу Владимир Свеженец, республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Геннадий Митрофановыр, ветеранхэр, общественнэ организациехэм, патриотическэ купмэ ялIыкIохэр, республикэм щыпсэухэрэр.

30 января 2023 года 13:01

Депутатхэр хьыкум системэм иIофышIэхэм афэгушIуагъэх

Щылэ мазэм и 27-м Адыгеим хьыкумхэр зыщызэхащагъэхэр илъэси 100, АР-м и Апшъэрэ хьыкум — илъэс 30, АР-м ихьыкумышIхэм я Совет — илъэс 30 зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ парламентым идепутатхэу Александр Лобода ыкIи Мыгу Адам хэлэжьагъэх.

26 января 2023 года 17:50

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Министерствэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Непэ, щылэ мазэм и 26-м, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ АР-м и Министерствэ иколлегие иIофшIэн хэлэжьагъ. 2022-рэ илъэсым оперативнэ-къулыкъу IофшIэнэу министерствэм иорганхэмрэ иподразделениехэмрэ агъэцэкIагъэм изэфэхьысыжьхэр коллегием щашIыгъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ министрэу, генерал-майорэу Олег Безсмельнициным. АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ яадминистрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, АР-м и Прокурорэу Игорь Шевченкэр, шъолъырым иухъумэкIо органхэм япащэхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

26 января 2023 года 17:48

ЦIыфхэм къырахьылIэгъэ IофыгъохэмкIэ

Щылэ мазэм и 24-м Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ «Урысыем и Почтэ» икъутамэу республикэм щыIэм ипащэу Наталья Алифиренкэм. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу парламентым ипащэ Шэуджэн районым ит къутырэу Чернышевым зыщэIэхэм, ащ щыпсэурэ цIыфмэ Iофыгъоу къаIэтыгъэр ары зэIукIагъэхэр зытегущыIагъэхэр. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр газыпкIэр зэрытхэгъэ квитанциехэм  почтэ отделением проценти 3 зэратыригъахъорэр ары.

25 января 2023 года 14:08

Тхьамафэм къыкIоцI цIыфхэр рагъэблэгъэщтых, социальнэ Iофыгъомэ ахэплъэщтых

Шъолъыр ыкIи чIыпIэ приемнэхэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иIэхэм щылэ мазэм и 30-м къыщегъэжьагъэу мэзаем и 3-м нэс цIыфхэр рагъэблэгъэщтых. Социальнэ гумэкIыгъоу яIэхэр а уахътэм къыкIоцI цIыфмэ къаIэтын алъэкIыщт, ахэр зыщырагъэблэгъэщтхэ графикыр зэхагъэуцуагъ, телефон номерэу къызытеохэмэ хъущтхэр къэбар жъугъэм иамалхэм къаIопщыгъэх, къэралыгъо хабзэм иорганхэм ясайтхэм ыкIи депутатмэ яунэе социальнэ сетьхэм къарагъэхьагъэх. 

25 января 2023 года 12:27

Социальнэ газификациер къоджэ псэупIэмэ алъагъэIэсыным анаIэ тет

Щылэ мазэм и 23-м Владимир Нарожнэр Джэджэ районым ит къоджэ псэупIэу Келермесскэм щыIагъ, ащ районым иIэшъхьэтетэу Андрей Таранухиным, къоджэ псэупIэм ипащэу Сергей Фатеевым ащыIукIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Единэ Россием»  ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр зыщырегъэблагъэхэм станицэм щыпсэурэмэ упчIэу къыщаIэтыгъагъэм игъэцэкIэн фэгъэхьыгъагъ зэдэгущыIэгъур. Социальнэ газификацием елъытыгъэу урамхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр къящэлIэгъэным къоджэдэсхэр 2022-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ къыкIэлъэIугъагъэх. 

25 января 2023 года 07:30

Урысыем истудентхэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ студентхэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!  Урысыем истудентхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!