Забыли пароль?
Поиск | Войти
Республика Адыгея
О Госсовете
Структура
Заседания
Деятельность
Документы
Пресс-служба
Аналитические материалы
ЮРПА
Молодежный парламент
Комиссия Аппарата
Прокуратура РА

Къэбархэр

Главная

 



Страницы:     

Архив по годам: 2014; 2018;
Публикаций в разделе - 1288
Сегодня в 07:00

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIэлэегъаджэхэр, педагогическэ IофшIэным иветеранхэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ – кIэлэегъаджэм и МафэкIэ тыгу къыддеIэу  тышъуфэгушIо!

29 сентября 2022 года 11:39

Санитарнэ-эпидемиологическэ къулыкъур зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI депутатхэр афэгушIуагъэх

Тыгъуасэ, Iоныгъом и 28-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард, депутатхэу Мыгу Адам ыкIи Любовь Аннаниковар хэлэжьагъэх Урысыем исанитарнэ-эпидемиологическэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэси 100  зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм.

28 сентября 2022 года 15:42

Iофыгъо 17-мкIэ унашъохэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм тыгъуасэ зичэзыу я XV-рэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

28 сентября 2022 года 15:40

Шъолъыр бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет 2022-рэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ 2023 – 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэу зэрилъытэрэм парламентым дыригъэштагъ. Гъэтэрэзыжьынэу ашIыгъэхэмкIэ 2022-рэ илъэсым республикэ бюджетым хахъоу иIэр зы миллиардрэ млн 115,1-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Ащ хэхьэ хьакъулахь ыкIи мыхьакъулахь федэхэмкIэ – млн 519-кIэ, федеральнэ бюджетым къикIыгъэмкIэ – млн 260,5-кIэ, дотациеу хэбзэ органхэм яIофшIагъэ пае къафатIупщыгъэмкIэ – млн 256,4-кIэ ыкIи 2021-рэ илъэсым бюджет учреждениехэм амыгъэфедагъэу къызэкIагъэкIожьыгъэ сомэ млн 79,2-кIэ.

28 сентября 2022 года 15:37

Республикэ бюджетым сомэ млн 681,2-рэ профицитэу иIэу агъэцэкIагъ

Республикэ бюджетыр 2022-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъом гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэр: хахъохэмкIэ – млрд 16,9-рэ е агъэнэфагъэм ипроцент 54,2-рэ, хъарджхэмкIэ – млрд 16,2-рэ – планым ипроцент 43,9-рэ, сомэ млн 681,2-рэ профицитэу иIэу. Ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ профильнэ ведомствэм ипащэу, АР-м иминистрэхэм я Кабинет илIыкIоу Виктор Орловым.

28 сентября 2022 года 07:00

Адыгэ шъуашэм и Маф!

Iоныгъом и 28-м тиреспубликэ хегъэунэфыкIы мэфэкI дахэу лъэпкъ культурэр къэухъумэгъэным, хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, лъэпкъ Iэпэщысэхэм, дышъэидэным  зягъэушъомбгъугъэным афэгъэхьыгъэр – адыгэ шъуашэм и Мафэ.  Лъэпкъ шъуашэр – щыгъын къодыеп, лъэпкъым игушхоныгъэ, ынапэ, икультурэ ащ къегъэлъагъо.

27 сентября 2022 года 08:00

КIэлэпIум и Мафэ ехъулIэу тышъуфэгушIо!

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIэлэпIухэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яIофышIэхэр, егъэджэн IофшIэным иветеранхэр!

23 сентября 2022 года 15:50

Урысыбзэм истатус къэIэтыгъэнымкIэ Адыгеим и Парламент иIофшIэн Къэралыгъо Думэм идепутатхэм къыхагъэщыгъ

Парламентым идепутатхэр зыгъэпсэфыгъом мыкIохэзэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ ифракциехэм япащэхэм зафагъэзэгъагъ урысыбзэр рекламэхэм, информационнэ мэкъэгъэIухэм зэращагъэфедэрэм фэгъэхьыгъэу.

23 сентября 2022 года 12:43

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо Iоныгъом и 28-м щыIэщт

Къэралыгъо Советым – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо непэ зэхащэгъагъ, ащ профильнэ комитетхэм япащэхэр щатегущыIагъэх зичэзыу зэхэсыгъом къыхалъхьащт Iофыгъохэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

22 сентября 2022 года 17:00

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм Президентым иунашъо дырагъэштагъ

Iоныгъом и 21-м ипчэдыжь Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом щыпсэухэрэм закъыфигъэзагъ, «частичнэ мобилизациер» Урысыем зэрэщыкIощтыр къариIуагъ. Ащ къыхиубытэщтых запасым щыIэхэмрэ дзэм къулыкъу щызыхьыгъэхэмрэ. Ахэр чIыпIэм ащэнхэм ыпэкIэ охътэ гъэнэфагъэм агъэхьазырыщтых. ОПК-м ипредприятиехэм Iоф ащызышIэхэрэр, правительствэм къыгъэнэфэрэ купхэр ары мобилизацием къыхимыубытэщтхэр. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхэжьыгъ Президентыр ыкIи  Кремлым исайт къихьагъ.

21 сентября 2022 года 15:04

Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI концерт Кремлым щыкIуагъ

Iоныгъом и 20-м, 2022-рэ илъэсым Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъ зэкъош республикэхэу Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятворческэ коллективхэр зыхэлэжьэгъэ мэфэкI концертэу къэралыгъо гъэпсыкIэ мыхэм зяIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр, ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр, Правительствэм хэтхэр, парламентым ипалатитIу ялIыкIохэр, федеральнэ хэбзэ органхэм, политическэ партиехэм япащэхэр, къэралыгъом исубъектхэм я ЛIышъхьэхэр. Юбилей концертым хэлэжьагъ республикэ парламентым иделегациеу спикерэу Владимир Нарожнэр зипэщагъэр.

16 сентября 2022 года 16:01

Республикэм иаграриехэм язэIукIэ Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Непэ, Iоныгъом и 16-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ бжыхьэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан епхыгъэ республикэ зэIукIэм. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Премьер-министрэм иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» ыкIи Федеральнэ научнэ гупчэу «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В. С. Пустовойта» зыфиIохэрэм ялIыкIохэр.

13 сентября 2022 года 11:40

Депутатым медколледжыр фэраз

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм бэрэ къафэкIо гъэсэныгъэ учреждениехэм ярэзэныгъэ тхыгъэхэр.  Ахэм мылъкукIэ, оборудованием ищэфынкIэ, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм апае къафэразэх.

11 сентября 2022 года 16:27

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ятIонэрэу депутатхэм хадзыжьыгъ

Непэ, Iоныгъом и 11-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XIV-рэ зэхэсыгъо иIагъ, ащ щыхадзыгъ Адыгэ Республикэм  и ЛIышъхьэ. Зэхэсыгъор зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

11 сентября 2022 года 07:00

Джэныкъо машIом и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

8 сентября 2022 года 17:19

Урысыем и Минюст имэфэкI ехъулIэу шъолъыр ГъэIорышIапIэм иIофышIэ анахь дэгъухэр парламентым къыхигъэщыгъэх

Адыгэ Республикэм  и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлэжьагъ Урысые Федерацием юстициемкIэ и Министерствэ зызэхащагъэр илъэс 220-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм джащ фэдэу  рагъэблэгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Администрацие ипащэу Владимир Свеженец.

5 сентября 2022 года 16:09

ЕджапIэр депутатым фэраз

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм яIофшIэн сыдигъуи чIыпIэ щыряI къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм япIун, хэхъоныгъэ ашIыным япхыгъэ Iофыгъохэм, кIэлэегъэджэ сообществэм зэпхыныгъэ дыряI, еджапIэхэм IэпыIэгъу афэхъух.

5 сентября 2022 года 16:06

Мыекъуапэ и Мафэ фэшI!

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ Iоныгъом и 4-м щыкIуагъэх Мыекъуапэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр. Мыгъэ Мыекъуапэ ыныбжь илъэси 165-рэ хъугъэ.  Тикъэлэ гупсэ Урысыем  и Къыблэ икъэлэ анахь дахэхэм, тарихъ, архитектурэ бай зиIэхэм, зичIыопс ыкIи зиэкологие къабзэхэм ащыщ. МэфэкIым  ихэгъэунэфыкIын  хэлэжьагъэх республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Iащэ Мухьамэд, депутатхэр, къэлэ администрацием илIыкIохэр, къэлэдэсхэр, хьакIэхэр.

2 сентября 2022 года 16:00

Адыгэкъалэ игурыт еджапIэу N 3-м икIэлэеджакIохэм депутатхэм шIухьафтынхэр афашIыгъ

ЯхэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр агъэцакIэхэзэ, республикэ парламентым  идепутатхэу Мыгу Адамэрэ Джанхъот Аслъанрэ непэ щыIагъэх Адыгэкъалэ дэт гурыт еджапIэу N 3-м. Парламентариехэр кIэлэегъаджэхэми кIэлэеджакIохэми афэгушIуагъэх илъэсыкIэ еджэгъум пае ыкIи шIухьафтынэу караоке-системэмрэ микрофоныр зыIыгъыщт пкъыгъомрэ аратыгъ. Ащ фэдэ лъэIу яIэу кIэлэегъаджэхэм хэдзын кампанием илъэхъан закъыфагъэзэгъагъ.

2 сентября 2022 года 09:34

МэфэкI линейкэм ыкIи мыжъобгъум икъызэIухын депутатэу Зыхьэ Зураб ахэлэжьагъ

Iоныгъом  и 1-м Игнатьевскэ гурыт еджапIэу N 10м икIэлэегъаджэхэмрэ икIэлэеджакIохэмрэ ахэлэжьагъэх мэфэкI линейкэм ыкIи Украинэм щыкIорэ дзэ хэушъхьафыкIыгъэ операцием щыфэхыгъэ старшэ лейтенантэу Вадим Шекуровым мыжъобгъу къыфызэIухыгъэным. ЛIыхъужъыр зыщеджэгъэ еджапIэм  мыжъобгъур палъагъ. МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх республикэ парламентым идепутатэу Зыхьэ Зураб, къоджэ псэупIэм иадминистрацие ыкIи дзэ комиссариатым, общественнэ ветеран организациехэм ялIыкIохэр.

1 сентября 2022 года 15:32

ШIэныгъэм и МафэкIэ депутатхэр афэгушIуагъэх

Непэ, Iоныгъом и 1-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр ахэлэжьагъэх шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ  Iофтхьабзэхэм. ЕджапIэхэм зэкIэми мы мафэм кIэлэеджакIохэм ыкIи кIэлэегъаджэхэм гущыIэ дахэхэр афаIуагъ, хабзэ зэрэхъугъэу, «Мамырныгъэм иурок» ащыкIуагъ.

25 августа 2022 года 16:38

ХэдзакIохэм ялъэIухэр агъэцакIэхэзэ

Республикэ парламентыр законихъухьэ орган  къодыеу щытэп, пстэуми апэ ар  къэралыгъо хабзэм илIыкIо орган, ащ къыхэкIэу цIыфхэм  яфедэхэр пхырыщыгъэнхэр мафэ къэс депутатхэм яIофшIэн хэхьэ.

24 августа 2022 года 13:37

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ IухьанымкIэ кандидатхэр къагъэлъэгъуагъэх

ШышъхьэIум и 19-м, 2022-рэ илъэсым Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэлъэгъуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ IухьанхэмкIэ кандидатхэр Къэралыгъо Советыр – Хасэр ахэплъэным фэшI.

23 августа 2022 года 17:37

Парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот кIэлэегъаджэхэм яшышъхьэIу зэIукIэ хэлэжьагъ

КIэлэегъаджэхэм илъэс къэс афызэхащэрэ шышъхьэIу зэIукIэр гъэсэныгъэмкIэ къэралыгъо политикэм игъэцэкIэн япхыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэхэрэ чIыпI. Ащ кIэуххэр щызэфахьысыжьых, пшъэрылъыкIэхэр, проектыкIэхэр зыщырахъухьэхэрэ, яIэпэIэсэныгъэкIэ, ягумэкIыгъохэмкIэ  зыщызэдэгощэхэрэ чIыпIэу сыдигъуи щыт.

23 августа 2022 года 10:22

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим щыкIуагъэх

Тыгъуасэ, шышъхьэIум и 22-м, Мыекъуапэ игупчэ шъхьаIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ республикэм щыпсэухэрэм афэгушIуагъэх Урысыем и Къэралыгъо  быракъ и МафэкIэ. Республикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми мэфэкI Iофтхьабзэхэр ащыкIуагъэх.

22 августа 2022 года 07:00

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

18 августа 2022 года 18:17

ЦIыфхэм япсауныгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир ыкIи мэкъумэщ чIыгухэр къэухъумэгъэнхэм фэшI республикэ парламентым иIофышIэ куп зэшIуихыгъэр

ШышъхьэIум и 18-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щыкIуагъ зэхэсыгъо игъэкIотыгъэу республикэ парламентым иIофышIэ куп зэшIуихыгъэр зыщызэфахьысыжьыгъэр. Ар зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, IофышIэ купым ипащэу Цэй Эдуард. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, а министерствэм, Россельхознадзорым, Россельхозцентрэм, агрохимическэ къулыкъоу «Адыгейский» зыфиIорэм ялIыкIохэр.

18 августа 2022 года 16:31

Социальнэ газификациер республикэм планым тетэу щэкIо

Тыгъуасэ, шышъхьэIум и 17-м, Мыекъуапэ иадминистрацие щыкIуагъ социальнэ газификациемкIэ программэр республикэм  ипсэупIэхэм зэращагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр.

17 августа 2022 года 17:43

Парламентым и Тхьаматэ почтэ маркэм штемпель тедзэгъэным епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъ

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу бэ зэхащэрэр, ахэр цIыфхэм  шIукIэ агу къинэжьыхэу гъэпсыгъэнхэ фае.

17 августа 2022 года 17:25

Муниципальнэ образованиехэм заявкэхэм якъэтын зэрэщыкIорэм Владимир Нарожнэр лъэплъэ

Непэ, шышъхьэIум и 17-м, республикэ парламентым и Тхьаматэ зэхищагъ Адыгэ Республикэм социальнэ догазификациер зэрэщыкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм якIэуххэм зыщатегущыIагъэхэр.

16 августа 2022 года 16:17

Амброзием игъэкIодын ыкIи цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр – парламентым иIофышIэ куп ипшъэрылъ шъхьаI

Непэ, шышъхьэIум и 16-м, парламентым иIофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ ыкIи  тыкъэзыуцухьэрэ дунаир, мэкъумэщ чIыгухэр къэухъумэгъэнхэм афэшI амброзием игъэкIодын лъыплъэнхэу агъэнэфагъэр Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым мы Iофыр зэрэщагъэцакIэрэр ыуплъэкIугъ.

12 августа 2022 года 20:07

Программэу «Социальнэ газификациер» муниципальнэ образованиехэм зэращыкIорэр

Социальнэ газификациемкIэ программэр анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм зэращыщым къыхэкIэу ащ епхыгъэ Iофхэр нахь IэшIэх шIыгъэнхэ, план-графикым тетэу унэхэм газыр ящэлIэгъэн, зищыкIагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэн фае. Мы лъэныкъохэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм ипсынкIагъэ елъытыгъ къэралыгъом ипащэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыр. Зигугъу тшIырэр газрыкIуапIэхэр зыщызэбгырыщыгъэ псэупIэхэм адэт унэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэныр ары.

12 августа 2022 года 19:14

ЦIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, мэкъумэщ чIыгухэм зэрар ямыхыгъэным лъыплъэгъэнымкIэ парламентым иIофышIэ куп чIыпIэхэм ащыIагъ

ШышъхьэIум и 12-м IофышIэ купыр  планэу зэхагъэуцуагъэм тетэу ащыIагъ Теуцожь районым ыкIи Адыгэкъалэ. Къоджэ псэупIэхэм япащэхэр администрацием илIыкIохэр ягъусэхэу ахэм  къаплъыхьагъэх псэупIэхэр ыкIи мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэр. Уц шIоим епхыгъэу ахэм язытет уигъэрэзэнэу щыт,  щыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр мэзэ пIалъэкIэ дагъэзыжьынхэу афагъэпытагъ.

11 августа 2022 года 22:04

Нахь чанэу пэуцужьыгъэным фэшI

Республикэ парламентым щызэхэщэгъэ IофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, мэкъумэщ чIыгухэм зэрар языхырэ уц шIоим игъэкIодын фэгъэзагъэр шышъхьэIум и 8-м ыкIи и 10-м ащыIагъэх республикэм имуниципальнэ образовании 4-м: Джэджэ, Красногвардейскэ, Шэуджэн ыкIи Кощхьэблэ районхэм. ЗэкIэмкIи хъызмэтшIэпIэ 80-м ехъу ауплъэкIугъ.

8 августа 2022 года 16:15

ПсэупIэхэм ягазификацие – социальнэ Iофыгъо шъхьаI

Республикэм щыпсэухэрэм газыр аIэкIэхьаныр социальнэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ, ащ бэкIэ елъытыгъ цIыф псэупIэхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщтыри, инвестициехэр экономикэм къызэрэхалъхьащтыри. Ащ къыхэкIэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэр нахьыбэмэ алъыгъэIэсыгъэн фае.

5 августа 2022 года 15:29

Амброзиер гъэкIодыгъэныр – псауныгъэм ылъапс

ШышъхьэIум и 1-м апэрэ зэхэсыгъо иIагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым итхьаматэу Цэй Эдуард зипэщэ IофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ, джащ фэдэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим якъэухъумэн, чIыгулэжьыным зэрар емыгъэхыгъэным адэлэжьэгъэным фэгъэзагъэм. Парламентым и Тхьаматэ иунашъокIэ 2022-рэ илъэсым шышъхьэIум и 3-м ар зэхащагъ, IофышIэ купым хэхьэх профильнэ министерствэхэм ыкIи къулыкъухэм ялIыкIохэр.

4 августа 2022 года 17:05

Республикэу Беларусь илIыкIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Непэ, шышъхьэIум и 4-м, республикэ парламентым идепутатхэр аIукIагъэх хэбзэ къулыкъухэм ыкIи предприятие заулэмэ ялIыкIохэр зыхэт купэу Республикэу Беларусь къикIыгъэхэм. ХьакIэхэр пстэуми апэу хэлэжьагъэх заом хэкIодагъэхэм афагъэуцугъэ саугъэтым къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. Беларусь къикIыгъэ купым ипащ концернэу «Белгоспищепром» зыфиIорэм итхьаматэ игуадзэу Александр Яковчиц. Мурад шъхьаIэу яIэр 2021-рэ илъэсым зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъагъэхэм атегъэпсыхьагъэу лъэныкъо пстэури къызэлъызыубытырэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэныр ары.

3 августа 2022 года 10:34

«Тэщ нэмыкIэу, зыпарэми» - ВДВ-м идевиз

ШышъхьэIум и 2-м, Воздушнэ-десантыдзэхэм я Мафэ, республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, Воздушнэ-десантыдзэхэм ягенерал-лейтенантэу Василий Маргеловым исаугъэт къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. ВДВ-м иветеранхэр икIэщакIохэу ар 2020-рэ илъэсым щагъэуцугъ Джэджэ районым истаницэу Дондуковскэм, Свято-Ильинскэ тлъэлъэIупIэм.

2 августа 2022 года 14:39

Джэджэ районым щыпсэухэрэр нахь чанэу социальнэ газификациемкIэ программэм хэлэжьэнхэу къяджагъэх

ШышъхьэIум и 1-м Джэджэ район администрацием щыкIуагъ муниципалитетым социальнэ газификациемкIэ программэр зэрэщагъэцакIэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэIукIэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ хэлэжьагъэх аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Цэй Эдуард, АО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэу Игорь Сырчиныр, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ министрэу Шэуджэн Заур, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, Джэджэ районым ипащэу Андрей Таранухиныр, профильнэ учреждениехэм ыкIи организациехэм ялIыкIохэр.

2 августа 2022 года 12:12

Репатриантым и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

ШышъхьэIум и 1-м Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ, ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу, щыкIуагъ. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

1 августа 2022 года 14:31

Зэкъошныгъэмрэ зэкъотныгъэмрэ анахь общественнэ баиныгъэх

ШышъхьэIум и 1-м тиреспубликэ Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ щыхагъэунэфыкIы. Ар зитарихъ чIыгужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэми, зилъэпкъэгъухэр езыгъэблэгъэжьыгъэхэми ямэфэкI. Мы мафэм Адыгеим щыпсэухэрэм къагъэлъагъо язэкъотыныгъэ, яхэгъэгу цIыкIу, ащ ихабзэхэм лъытэныгъэ зэрафашIырэр. РепатриантхэмкIэ Адыгеир лъэпкъ зэхашIэм, культурэм, бзэм яухъумакIу.

29 июля 2022 года 18:38

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм иилъэс 30

Непэ, бэдзэогъум и 29-м, республикэ парламентыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэсыгъо иIагъ.

29 июля 2022 года 17:14

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХIII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ ащ ипащэу Владимир Нарожнэм.

29 июля 2022 года 14:55

Физкультурэм ыкIи спортым апылъынхэм иамалхэр щыIэнхэр

Бэдзэогъум и 28-м республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым ипащэу Iащэ Мухьамэд аIукIагъ къуаджэу Фэдз дзюдомкIэ ыкIи футболымкIэ исекциехэм ахэт спортсмен ныбжьыкIэхэмрэ тренерхэмрэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Кощхьэблэ районым ипащэу Хьамырзэкъо Заур, фэдз къоджэ псэупIэм ипащэу Лъэснакъэ Рэмэзан.

28 июля 2022 года 18:01

Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

28 июля 2022 года 14:04

«Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр: субъектхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси I00 хъугъэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр къызэIуахыгъ

Бэдзэогъум и 27-м Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ щыIэм къыщызэIуахыгъ.

27 июля 2022 года 17:16

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 хъугъэ

Мы юбилейкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм, ащ испикерэу Владимир Нарожнэм къафэгушIох Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет идепутатхэр, субъектхэм яхэбзэгъэуцу къулыкъухэм япащэхэр, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэхэр.  Ащ фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр ыкIи телеграммэхэр бэу къаIокIэх.  

27 июля 2022 года 17:09

Ясэнэхьат фэшъыпкъэх, яIофшIэнкIэ щытхъур къалэжьыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу Адыгеим и СМИ, джащ фэдэу псауныгъэр къэухъумэгъэным яIофышIэхэу тынхэр къызфагъэшъошагъэхэм тыгъуасэ аратыжьыгъэх.

27 июля 2022 года 07:00

Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыщыIэр илъэси 100 хъугъэ

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

27 июля 2022 года 06:59

Тхьамэфэ правовой IэпыIэгъум къыдыхэлъытагъэу цIыфхэр рагъэблагъэх

Бэдзэогъум и 25-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс правовой IэпыIэгъум иIофыгъохэмкIэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр ащарагъэблэгъэщтых. Тхьамафэм телъытэгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых Адыгеим ыцIэкIэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэт депутатхэр ыкIи сенаторхэр, республикэм и Парламент идепутатхэр, муниципальнэ образованиехэм, профильнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ыкIи учреждениехэм ялIыкIохэр.

25 июля 2022 года 14:41

Спорт текIоныгъакIэхэм ыкIи гъэхъэгъакIэхэм тафэкIо!

СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ ишIэжь фэгъэхьыгъэ я IX-рэ Дунэе зэнэкъокъухэм якъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. ДзюдомкIэ зэнэкъокъухэм хъулъфыгъэхэр ыкIи бзылъфыгъэхэр ахэлажьэх. Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие ащ кIэщакIо фэхъугъ. 

25 июля 2022 года 14:02

Социальнэ газификацием ипрограммэ гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо щыIагъ

Социальнэ газификацием ипрограммэ Мыекъопэ районым щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу бэдзэогъум и 22-м зэхащагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэу Олег Картамышевымрэ Алла Чернышовамрэ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу къырагъэблэгъагъэх профильнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ыкIи учреждениехэм ялIыкIохэр, къоджэ псэупIэхэм ыкIи районым япащэхэр. 

22 июля 2022 года 12:31

Адыгеим игъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ Комиссием зэхэсыгъо иIагъ

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу  Владимир Нарожнэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

22 июля 2022 года 11:38

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XIII-рэ зэхэсыгъо бэдзэогъум и 29-м зэхащэщт

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Президиум изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

21 июля 2022 года 14:58

Урысыем июристхэм я Ассоциацие и Адыгэ шъолъыр къутамэ зызэхащагъэр илъэс 15 хъугъэ

Мы организацием игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, парламентскэ комитетым итхьаматэу Александр Лобода. Адыгеим июристхэм яобщественнэ объединение зызэхащагъэр илъэс 15 зэрэхъугъэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ. Шъолъыр къутамэм исовет ипащэу Лъэхъэтыкъо Аскэр ар зирищагъ.

21 июля 2022 года 10:27

Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ягуфакIохэм я Форум Адыгеим къыщызэIуахыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ягуфакIохэм я Форум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ. Iофтхьабзэр бэдзэогъум и 19 — 22-м Адыгеим щыкIощт.

20 июля 2022 года 12:11

Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэрэзэхащэрэм Парламентыр лъыплъэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ АР-м икультурнэ кIэн хэхьэрэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ ыкIи гъэфедэгъэнхэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу ЦIыпIынэ Рустем ыкIи ведомствэм испециалист-экспертэу Сюзанна Сабаноковам аIукIагъэх.

19 июля 2022 года 11:49

ЦIыфхэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын профильнэ ведомствэхэр къыхэлэжьэнхэу Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ язэгъыгъ

АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

19 июля 2022 года 10:40

Парламент каникулхэр рамыгъажьэзэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм иаужырэ сессие рагъэкIокIыщт

 Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипрофильнэ комитетхэм зэхэсыгъо благъэхэм языфыгъэхьазырын епхыгъэ IофшIэныр аухы, зыгъэпсэфыгъо уахътэм ехъулIэу аужырэ сессием иповесткэ итыщт Iофыгъохэр агъэнафэх.

18 июля 2022 года 18:31

Парламентым мэкъумэщым фытегъэпсыхьэгъэ чIыгухэм язытет зэригъэшIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламентскэ комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ шъолъырым имэкъумэщ хъызмэт илIыкIохэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыряIагъ. Къалэу Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ арылъ мэкъумэщ чIыгухэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм иIофыгъу ары зытегущыIагъэхэр.

15 июля 2022 года 16:37

Парламентым социальнэ газификацием иIофыгъохэр зэрегъашIэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ парламентскэ Комитетым ипащэу Олег Картамышевымрэ станицэу Абадзехскэм щыпсэухэрэм аIукIагъэх.

13 июля 2022 года 12:02

Олег Картамышевыр цIыфхэр зезыщэхэрэм фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэр къыдэхыгъэнымкIэ конкурснэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ

ПсэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ парламент комитетым итхьаматэу Олег Картамышевыр цIыфхэр зезыщэхэрэм фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэр къыдэхыгъэнымкIэ конкурснэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Госавтодорнадзорым АдыгеимкIэ ичIыпIэ отдел ипащэу Чэтыжъ Азамат,  АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и ГИБДД и ГъэIорышIапIэ иотдел икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Роман Агарковыр, республикэ Минтрансым ипрофильнэ отдел ипащэу Сергей Толстиковыр.

12 июля 2022 года 15:23

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытэгъэ зэфэхьысыжь Iофтхьабзэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIуагъэх

«Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу республикэм илъэтегъэуцо фэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь Iофтхьабзэхэр щыкIуагъэх ФедерациемкIэ Советым ия 528-рэ зэхэсыгъо. Адыгеим сенаторхэр нэIуасэ фэзышIыгъэхэр республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ. Непэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гъэхъагъэхэм, гухэлъэу щыIэхэм ыкIи пшъэрылъхэм ахэр къатегущыIагъэх.

12 июля 2022 года 12:23

Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм апэрэ зэхэсыгъо иIагъ

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм апэрэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэм къыхэлэжьагъ УФ-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Элла Памфиловар. Республикэм хэдзынхэмкIэ исистемэ зэрэгъэпсыгъэм ащ осэшIу къыфишIыгъ, тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIызэ япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэу комиссием хэтхэм къариIуагъ.

10 июля 2022 года 07:00

Урысые почтэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу Адыгеим почтэ зэпхыныгъэм иIофышIэхэр ыкIи иветеранхэр!

9 июля 2022 года 07:00

Къурмэн мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

8 июля 2022 года 16:53

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыщыгущыIагъ

ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыдыхэлъытагъэу «УФ-м исубъект исыхьат» зыфиIорэм къыщыгущыIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Шъолъыр парламентым идепутатхэм ацIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ ащ закъыфигъэзагъ ыкIи Адыгеим ия 100-рэ илъэс ыкIи шъолъырым иапшъэрэ хэбзэгъэуцу къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэр зыщыхагъэунэфыхэкIырэ илъэсым ФедерациемкIэ Советым Адыгэ Республикэм и Мафэхэр щызэхащэнхэ амал яIэ зэрэхъугъэмкIэ ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм тхьауегъэпсэу риIуагъ. Мыщ фэдэ зэIухыгъэ зэдэгущыIэгъухэм яшIуагъэкIэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэ зэрилъэкIырэр хигъэунэфыкIыгъ.

8 июля 2022 года 15:46

Шъолъырымрэ федеральнэ гупчэмрэ язэдэлэжьэныгъэ шIуагъэ къызэритырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ

 «Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIэзэ, непэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гухэлъхэм ыкIи анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэм къащыуцугъ.

8 июля 2022 года 15:12

Валентина Матвиенкэм Адыгэ Республикэм ипащэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр аIукIагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ шъолъыр Парламентым испикерэу Владимир Нарожнэмрэ.

8 июля 2022 года 09:51

ЗекIоным, промышленностым ыкIи АПК-м хэхъоныгъэ ашIынымкIэ джырэ инфраструктурэм игъэпсын мэхьанэшхо зэриIэр ФедерациемкIэ Советым щыхагъэунэфыкIыгъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIохэрэм адиштэу СФ-м и Комитетэу экономикэ политикэм фэгъэзагъэм зэхищэгъэ зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр джырэ инфраструктурэм изэхэщэн ары. ФедерациемкIэ Советым и Комитет итхьаматэу Андрей Кутеповым ар зэрищагъ.

8 июля 2022 года 07:00

Унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъагъэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр!

7 июля 2022 года 16:35

ФедерациемкIэ Советым социальнэ политикэмкIэ и Комитет шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм ахэплъагъ

Iофтхьабзэр зэрищагъ Комитетым ипащэ игуадзэу Галина Гареловам. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипрофильнэ комитет итхьаматэу Наталья Широковар, шъолъыр профильнэ ведомствэхэм япашэхэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Мырзэ Джанбэчрэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр.

7 июля 2022 года 15:19

Культурэм ыкIи гъэсэныгъэм яинфраструктурэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ предложениеу Адыгэ Республикэм къыхьыгъэхэм сенаторхэм адырагъэштагъ

Адыгеим и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым наукэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ ыкIи культурэмкIэ и Комитет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ инфраструктурэ гъэпсыгъэным иIофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

7 июля 2022 года 14:17

Адыгеим иагропромышленнэ комплекс хэхъоныгъэ ышIыным епхыгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэм ФедарациемкIэ и Совет ипрофильнэ Комитет щытегущыIагъэх

Адыгеим и Мафэхэр УФ-м ФедерациемкIэ и Совет щэкIох. Ащ  къыдыхэлъытагъэу агропромышленнэ комплексым иIофыгъохэм щатегущыIагъэх мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ Комитетым изэхэсыгъо.

7 июля 2022 года 12:07

БюджетымкIэ ыкIи финанс бэдзэршIыпIэмкIэ и Комитет изэхэсыгъоу щыIагъэм Адыгеим ищысэкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэм ябюджетхэр гъэпсыгъэхэ зэрэхъурэм щытегущыIагъэх

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу Адыгеим и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щэкIох. Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр. 

6 июля 2022 года 19:11

Шъолъырым икоммунальнэ инфраструктурэ гъэкIэжьыгъэнымкIэ Адыгеим къыхьыгъэ предложениехэр сенаторхэм игъоу алъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым и Комитетэу федеративнэ гъэпсыкIэм, шъолъыр политикэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным ыкIи Темырым иIофхэм афэгъэзагъэм изэхэсыгъо щыIагъ. Адыгеим икоммунальнэ инфраструктурэ уахътэм диштэу гъэпсыгъэным епхыгъэ зигъо Iофыгъохэр арых зытегущыIагъэхэр.

5 июля 2022 года 16:15

Почтэ зэпхыныгъэм ифэIо-фашIэхэр зэригъэцакIэхэрэм республикэм щыпсэухэрэр зэригъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ мониторинг АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зэхищагъ

2022-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм щегъэжьагъэу мэкъуогъум нэс почтэ зэпхыныгъэм ифэIо-фашIэхэр зэригъэцакIэхэрэм республикэм щыпсэухэрэр зэригъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ мониторинг Адыгеим и Парламент ригъэкIокIыгъ. Мыщ епхыгъэу цIыфхэр упчIэжьэгъу ашIыгъэх, дэо тхылъэу къаIукIэхэрэмкIэ муниципальнэ образованиехэм яадминистрациехэм къэбарэу аIэкIэлъыр зэфахьысыжьыгъ. Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

5 июля 2022 года 10:27

Зыныбжь имыкъугъэхэм энергетикхэр аращэн зэрэфимытхэм иIофыгъо депутатхэм къыфагъэзэжьыгъ

Хэбзэихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм изэхэсыгъо мы Iофыгъом щытегущыIагъэх. Ащ епхыгъэу къэгущыIэгъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Шэуджэн Сэфэр къызэриIуагъэмкIэ, шъон пытэхэр зырыз шIыкIэм тетэу IугъэкIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ республикэ хэбзэгъэуцугъэм ахэр зыныбжь имыкъугъэхэм аращэн фимытхэу къызщиIорэ гъэтэрэзыжьын шъолъыр Парламентым щаштагъ. Ау ащ пае къэмынэу, «энергетиккIэ» заджэхэрэ шъонхэр зыныбжь имыкъугъэхэм языщэхэрэр щыIэх. Ащ фэшI республикэм ихэбзэихъухьэ къулыкъу ыштэгъэ законыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм нахь пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер депутатым хигъэунэфыкIыгъ.

4 июля 2022 года 15:01

Адыгеим медицинэ кол-гупчакIэ къыщызэIуахыгъ

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ и Медицинэ къэбар-аналитическэ гупчэ хэхьэрэ кол-гупчакIэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къэралыгъо Советым – Хасэм икомитет итхьаматэу Наталья Широковар, республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, цифрэ технологиехэмкIэ министрэу Шыу Заурбэч, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан, Адыгэ къэралыгъо университетым, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, Мыекъопэ медицинэ колледжым ялIыкIохэр.

4 июля 2022 года 11:59

Адыгэ Республикэм илъэтегъэуцо ФедерациемкIэ Советым щэкIо

Адыгеим и Мафэхэм язэхэщэн къыдыхэлъытагъэу, бэдзэогъум и 1-м щыублагъэу ФедерациемкIэ Советыр зычIэт унэм ия 2-рэ къат ифойе къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Ащ республикэр зэрифэшъуашэу къыщыгъэлъэгъуагъ, тарихъ ыкIи культурэ баеу иIэр, зекIоным ылъэныкъокIэ амалэу IэкIэлъхэр къыщиIотыкIыгъэх. Джащ фэдэу шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гъэхъагъэ иIэхэм, анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ инвестиционнэ проектхэм къатегущыIэ.

4 июля 2022 года 10:38

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу АР-м и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых. Шъолъырым илIыкIо куп пэщэныгъэ дызэрахьащт Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

1 июля 2022 года 18:42

Къалмыкъ Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Анатолий Козачко Адыгеим щыIагъ

Мэкъуогъум и 30-м Къалмыкъ Республикэм и Лъэпкъ Хурал (Парламентым) и Тхьаматэу Анатолий Козачко Адыгэ Республикэм  щыIагъ. Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъоу дыриIагъэм ыуж ар АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм аIукIагъ. 

1 июля 2022 года 17:10

Евгений Саловыр адыгэ чъыгхатэхэмрэ ижъырэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм ягенофондрэ къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэгъу зэхэсыгъом хэлэжьагъ

Адыгэ чъыгхатэхэм якъэухъумэн фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу зэхащагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр.

1 июля 2022 года 16:51

Мыекъопэ къэлэ IэпыIэгъу псынкIэм истанцие Iоф зишIэрэр илъэси 100 зэрэхъугъэмкIэ ащ икъулыкъушIэхэм афэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр депутатхэм ацIэкIэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм Iоф щызышIэхэрэм афэгушIуагъ Мыекъопэ къэлэ станциер зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэмкIэ.

1 июля 2022 года 10:24

Александр Лобода Адыгеим инахьыжъхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Адыгеим и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, общественнэ ыкIи лъэпкъ-культурнэ организациехэм япащэхэр. Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэр къэзыгъэлъэгъуагъэр Александр Лобода.

29 июня 2022 года 18:04

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, ар зэрищагъ хэбзэихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

29 июня 2022 года 18:03

2021-рэ илъэсым ибюджет социальнэу щытыгъ, зыпкъ итыгъ, пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъугъэх

Республикэ бюджетэу 2021-рэ илъэсым телъытагъэм игъэцэкIэн кIэухэу фэхъугъэхэм ащигъэгъозагъэх финансхэмкIэ министрэу Виктор Орловым: ыпэрэ илъэсхэм афэдэу ар социальнэу щытыгъ, зыпкъ итыгъ, кредиторскэ чIыфэ иIэп.

29 июня 2022 года 17:59

Регионым изаконодательствэ федеральнэм диштэу шIыгъэныр лъагъэкIотагъ

Парламентым хэбзэгъэуцугъэ заулэ ыштагъ УФ-м исубъектхэм публичнэ хабзэр ащызэхэщэгъэным фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм республикэм изаконодательствэ диштэу шIыгъэным епхыгъэу.

29 июня 2022 года 17:57

Урам шъхьаIэм IэкIыб къэралыгъуабзэхэм анэмыкI щымылъэгъурэмэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыштагъ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ фэкIорэ джэпсалъэу псэуалъэхэм къараIулIырэ рекламэхэм, мэкъэгъэIу зэфэшъхьафхэм якъэтынкIэ урысыбзэр гъэфедагъэзэ шIыгъэным фэгъэхьыгъэу.

29 июня 2022 года 17:55

Украинэм, ДНР-м ыкIи ЛНР-м зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тегущыIагъэх

Республикэ парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэхъаным Украинэм, ДНР-м ыкIи ЛНР-м егъэзыгъэкIэ зышъхьэ къизыхыжьырэ цIыфыбэ Урысые Федерацием исубъектхэм макIох. Урысые Федерацием и Конституцие, дунэе шапхъэу аштагъэхэм, Урысые Федерацием дунэе зэзэгъыныгъэу ышIыгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ, федеральнэ законодательствэм щыгъэуцугъэх беженцэкIэ алъытэхэрэм экономическэ, социальнэ  ыкIи правовой лъэныкъомкIэ къэухъумэгъэнхэмкIэ шапхъэхэр.

28 июня 2022 года 11:57

Цэй Эдуард хэлэжьагъ Дзэ-ошъогу академиеу Воронеж дэтым щыкIогъэ мэфэкI Iофтхьабзэм

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ Дзэ-ошъогу академиеу профессорэу Н. Е. Жуковскэм ыкIи Ю. А. Гагариным ацIэхэр зыхьыхэрэр къэзыухыгъэ офицерхэм  якъычIэгъэкIын фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм. Ащ хэлэжьагъэх Дзэ-космическэ кIуачIэхэм я Главнокомандующ дзэ-политическэ IофшIэнымкIэ игуадзэу, генерал-лейтенантэу Александр Максимцевыр, Воронежскэ  хэкум и Губернаторэу Александр Гусевыр, Воронеж ихэку Думэ идепутатхэр, офицер ныбжьыкIэхэм янэ-ятэхэр, хьакIэхэр.

28 июня 2022 года 10:41

НыбжьыкIэ парламентыкIэм иапэрэ зэхэсыгъу

Мэкъуогъум и 27-м ныбжьыкIэхэм я Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIыгъ. Адыгеим  а мафэм  щыкIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент ия VII-рэ зэIугъэкIэгъоу кIэу хадзыгъэм изэхэсыгъо.

27 июня 2022 года 14:31

ЕджапIэхэр къэзыухыгъэхэр Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм щызэIукIагъэх

Зыфэдэ щымыIэ мэфэкI дахэу тикIалэхэр, типшъашъэхэр зэжагъэхэр Мыекъуапэ игупчэ щыкIуагъ. Муниципальнэ образованиеу республикэм итхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ мин 1,6-рэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэу къэзэрэугъоигъэх, ахэр дахэу алырэгъу плъыжьым къырыкIуагъэх.

25 июня 2022 года 17:32

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVII-р зичэзыу Конференцие Адыгеим щырагъэкIокIыщт

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVII-р' Конференциеу видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу мэкъуогъум и 23 – 24-м зэхащэгъагъэм иIофшIэн ыухыгъ. Мы Конференцием мызыгъэгум изэхэщэкIуагъ къалэу Севастополь и Законихъухьэ ЗэIукIэ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм илIыкIохэу ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зипэщагъэм ясэнэхьатэгъухэр хэплъэнхэу Iофыгъо заулэ къахилъхьагъ социальнэ лъэныкъом гъэзагъэхэу. Экономикэм IэпыIэгъу фэхъунэу алъытэрэ Iофыгъохэмb ащагъэгъозагъэх.

25 июня 2022 года 15:35

Урысые географическэ обществэм ичIыпIэ отделение изэхэсыгъо хэлэжьагъ парламентым икомитет ипащэу Евгений Саловыр

Мэкъуогъум и 23-м Урысые общественнэ организациеу «Русское географическое общество» зыфаIорэм ичIыпIэ отделение и Совет зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъ туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ парламентым икомитет ипащэу Евгений Саловыр. Зэхэсыгъор щыкIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым.

23 июня 2022 года 11:57

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVI-рэ Конференцие аублагъ

Непэ, мэкъуогъум и 23-м, видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу иIофшIэн ригъэжьагъ Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVI-рэ Конференцие иIофшIэн. Комитетхэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым исубъекти 8-мэ – Адыгеим, Краснодар краим, Волгоградскэ, Ростовскэ, Астраханскэ хэкухэм, Къалмыкъым, Къырым, Севастополь ыкIи ЮРПА-м ассоциированнэ членхэу аштэгъэхэ Ингушетием, Абхъазым, Ставрополь краим япарламентариехэр поветскэм хэт Iофыгъо  61-мэ ахэплъэщтых. Ахэм ащыщыбэр, хабзэ зэрэхъугъэу, афэгъэхьыгъэх бюджет ыкIи социальнэ политикэм.

23 июня 2022 года 10:42

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XII-рэ зэхэсыгъо мэкъуогъум и 29-м щыIэщт

Профильнэ комитетхэм ятхьамэфэ IофшIэн ыуж АР-м  и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо парламентым щыкIуагъ, ар зэрищагъ спикерэу Владимир Нарожнэм.

22 июня 2022 года 14:58

Лэжьыгъэм иIухыжьын фэгъэхьыгъэ зэIукIэ Адыгеим щыкIуагъ

Мэкъуогъум и 21-м республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ лэжьыгъэм иIухыжьын фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэIукIэм. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

22 июня 2022 года 14:30

Шъыгъом ыкIи шIэжьым я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм депутатхэр ахэлэжьагъэх

Непэ, мэкъуогъум и 22-м, къэралыгъом итыдэрэ чIыпIи ащырекIокIых шъыгъом ыкIи шIэжьым я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр. Хэгъэгу зэошхом илIыхъужъхэм яшIэжь дгъэлъапIэзэ, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм а илъэс жъалымхэм афэгъэхьыгъэу нахьыбэу алъыдгъэIэсын фае тарихъым идесэхэр ащымыгъупшэнхэм фэшI.

22 июня 2022 года 04:00

Шъыгъом ыкIи шIэжьым я Маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

20 июня 2022 года 11:45

НыбжьыкIэ парламентым иактив депутатхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыряIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ игъусэхэу НыбжьыкIэ парламентым иаужырэ зэIугъэкIэгъу иактив IукIагъэх.

20 июня 2022 года 10:06

Республикэ парламентым итынхэр профильнэ къулыкъум иIофышIэхэм афагъэшъошагъэх

Медицинэ IофышIэм и Мафэ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм якIэух хъугъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ ведомствэм иIофышIэхэм мэфэкI зэIукIэгъоу адыриIагъэр. Ащ хэлэжьагъ къулыкъум ипащэу Мэрэтыкъо Рустем.

19 июня 2022 года 07:00

Медицинэ IофышIэм и Маф

Псауныгъэр къэухъумэгъэным иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 июня 2022 года 14:46

Владимир Нарожнэм дэкIыгъо зэхэсыгъо зэхищагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр  мэкъуогъум и 16-м Джэджэ районым щыIагъ, дэкIыгъо зэхэсыгъо ащ щыригъэкIокIыгъ. Спикерыр мыщ щаIукIагъ район администрацием  ипащэу Андрей Таранухиным, ащ игуадзэу Хьаджымэ Вячеслав, Росреестрэм Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Къуижъ Эдуард, а къулыкъум  имежмуниципальнэ отделение ипащэу Галина Ткаченкэм ыкIи ООО-у «Агропаркым» идиректорэу Александр Мутылевым.

17 июня 2022 года 12:33

Медицинэ учреждением иIофышIэ анахь хъупхъэхэр парламентым къыхигъэщыгъэх

Медицинэм иIофышIэ и Мафэ ехъулIэу, мэкъуогъум и 17-м, Адыгэ республикэ клиническэ кIышъо-венерологическэ диспансерым мэфэкI Iофтхьабзэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ медицинэ учреждением щылажьэхэрэм аIукIагъэх ямэфэкIкIэ афэгушIонхэм, къалэжьыгъэ тынхэр аратыжьынхэм апае.

16 июня 2022 года 17:53

Республикэ парламентым и Тхьаматэ веломарафоным хэлэжьагъ

Мэкъуогъум и 12-м къэралыгъом тыдэкIи щыкIуагъэх Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр. Зэхахьэхэр, ермэлыкъхэр, музыкальнэ фестивальхэр, спорт зэнэкъокъухэр регион пстэуми ащарагъэкIокIыгъэх. Адыгэ Республикэми а мэфэкIыр дахэу щыхагъэунэфыкIыгъ.

16 июня 2022 года 15:52

НыбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Iоф зэрэзэдашIэрэм фэшI

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард непэ щыIагъ Адыгэ къэралыгъо университетым. Депутатым апшъэрэ еджапIэм, ащ иректорэу Мамый Даутэ ныбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэ адызехьэгъэнымкIэ Iофышхо зэрашIэрэм, ахэр Адыгэ Республикэм ыкIи Урысые Федерацием  шIуагъэ къафэзыхьыщт общественнэ-политическэ IофшIэным зэрахагъэлажьэхэрэм афэшI зэрафэразэр ариIуагъ.

16 июня 2022 года 11:30

Псауныгъэр къэухъумэгъэным иIофышIэхэр Адыгеим щагъэшIуагъэх

МэфэкI зэхахьэу медицинэм иIофышIэ и Мафэ  фэгъэхьыгъагъэр тыгъуасэ щыкIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние. Ащ хэлэжьагъэх республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ парламентым идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, медучреждениехэм яIофышIэхэр, къулыкъум иветеранхэр.

14 июня 2022 года 16:05

Урысыем и МафэкIэ ясэнэхьатэгъухэр къафэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыкIи ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ Урысыем и Мафэ ехъулIэу мэфэкI тхыгъэхэу, телеграммэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, субъектхэм якъэралыгъо хабзэхэм язаконодательнэ органхэм япащэхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм къагъэхьыгъэхэр къаIукIагъэх.

14 июня 2022 года 15:09

ЯIэпэIэсэныгъэ, яIофшIэн зэрэфэшъыпкъэхэм апае!

Республикэ парламентым идепутатхэу Александр Колесниковымрэ Ирина Викленкэмрэ афэгушIуагъэх зэнэкъокъоу «Руководитель года Адыгеи-2022» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм. Ахэр муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ  организациеу «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 22-у «Пшысэ» зыфиIоу поселкэу Каменномостскэм дэтым ипащэу Олеся Шишковар ыкIи муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ организациеу «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 3-у «Тыгъэжъый» зыфиIоу станицэу Джаджэм дэтым ипащэу Наталья Гречкинар.

14 июня 2022 года 11:00

Миграционнэ къулыкъум иIофышIэ и Маф

Кощын IофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат  епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

12 июня 2022 года 07:00

Урысыем и Маф

Урысыем щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысыем и Мафэ ехъулIэу тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

10 июня 2022 года 14:45

Паспортхэр аритыжьыгъ

Урысыем и Мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэхэр Урысыем ицIыф зэрэхъугъэхэр къэзыушыхьатырэ паспортхэр аратыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу – аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард.

10 июня 2022 года 14:35

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо Iофыгъо 25-мэ парламентариехэр щахэплъагъэх. Ар зэрищагъ хэбзэихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

10 июня 2022 года 14:33

Конституцием гъэтэрэзыжьынэу фашIыгъэхэм адырагъаштагъ

Адыгэ Республикэм и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ законодательнэ инициативэу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зыфэхъугъэм парламентым дыригъэштагъ. Ахэр Урысые Федерацием и Конституцие шъолъырым иер диштэу шIыгъэным епхыгъэх. Ахэм депутатхэр нэIуасэ афишIыгъ ЛIышъхьэм илIыкIоу ренэу парламентым щыIэ Беданэкъо Илясэ.

10 июня 2022 года 14:30

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэ 15-р къыхагъэщыгъэх

Парламентариехэм язэхэсыгъо ехъулIэу Адыгэ Республикэм 2021-рэ илъэсым къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн зэрэкIуагъэм ыкIи ахэм федэу къахьыгъэм фэгъэхьыгъэ докладэу республикэм и ЛIышъхьэ къыгъэхьазырыгъэм къеджагъ профильнэ ведомствэм ипащэу Шэуджэн Заур.

10 июня 2022 года 14:27

Цэй Эдуард Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу хадзыгъ

Къэралыгъо Советым - Хасэм «Единэ Россием» ифракциеу хэтым Цэй Эдуард икандидатурэ къыгъэлъэгъуагъ.

10 июня 2022 года 14:24

Шъолъыр законодательствэм Iоф дэшIэгъэныр лъагъэкIуатэ

Адыгэ Республикэм изаконодательствэ нахь гъэтэрэзыгъэным епхыгъэ IофшIэныр агъэцакIэзэ псэупIэ Iофхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным, хэдзынхэм ыкIи бюджет политикэм анэсыгъэх.

10 июня 2022 года 09:52

Дунэе фестивалэу Къырым щыкIорэм парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлажьэ

Я XV-рэ Дунэе фестивалэу «Великое русское слово» зыфиIорэр мэкъуогъум и 6-м Ялтэ къыщызэIуахыгъ. Ащ пэублэ фэхъугъ А. С. Пушкиным исаугъэтэу Симферополь дэтым къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэр, мыщ къыщызэIуахыгъ кIэлэцIыкIу IэшIагъэхэм якъэгъэлъэгъонэу «Мир русской сказки» зыцIэр.

8 июня 2022 года 07:00

Социальнэ IофышIэм и Маф

Социальнэ къулыкъум иветеранхэу, иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

2 июня 2022 года 11:39

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо мэкъуогъум и 8-м щыIэщт

Непэ парламентым щыкIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъоу спикерэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр.

1 июня 2022 года 17:49

Депутатхэр кIэлэцIыкIухэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Непэ тикъэралыгъо икIэлэцIыкIухэм мэфэкIышхо хагъэунэфыкIы – кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ. Хабзэ зэрэхъугъэу, мэкъуогъум и 1-м депутатхэр ащэIэх унэгъо Iужъухэм, кIэлэцIыкIу учреждениехэм, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу мылъкукIэ афэхъух. Джыри мары шIухьафтынхэр аIыгъхэу депутатхэр ащыIагъэх республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэу сабыибэ зыпIурэ унагъохэр зыщыпсэухэрэм.

1 июня 2022 года 16:38

МэщбэшIэ Исхьакъ мыжъобгъу къыфызэIухыгъэным хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ

Лъэпкъ усакIоу, прозаикэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, КъБР-м, КъЩР-м янароднэ тхакIоу, СССР-м, Урысыем, Адыгеим якъэралыгъо премиехэм ялауреатэу, Шолоховым ыцIэкIэ агъэуцугъэ Дунэе премиер къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим итхакIохэм я Союз иправление итхьаматэу МэщбэшIэ Исхьакъ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу зыщеджагъэм мыжъобгъу къыщыфызэIуахыгъ.

1 июня 2022 года 10:34

Лъыплъэн зимыIэ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэзышIэнэу щытхэм язэдэлэжьэныгъэ тегущыIагъэх

Республикэ парламентым социальнэ политикэмкIэ, унэгъо  IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет ипащэу Наталья Широковар жъоныгъуакIэм и 31-м хэлэжьагъ межведомственнэ зэхэсыгъоу кIэлэцIыкIухэу еджэн программэр къызэхьылъэкIыхэрэм, уголовнэ-процессуальнэ законодательствэм къыпкъырыкIыхэзэ, бзэджэшIагъэ зезыхьагъэу е дызэрахьагъэу агъэунэфыгъэхэм психолого-педагогическэ IэпыIэгъу араты зыхъукIэ законыр мыукъогъэным фэгъэхьыгъэм.

1 июня 2022 года 07:00

КIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! МэфэкI дахэмкIэ – кIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе мафэкIэ тышъуфэгушIо!

31 мая 2022 года 17:27

Уочылыныр – лъытэныгъ ыкIи пшъэдэкIыжьышхо зыпылъ

Республикэ парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет  ипащэу Александр Лобода жъоныгъуакIэм и 31-м хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Адвокатскэ палатэ и Совет изэхэсыгъо. Федеральнэ законэу «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» зыфиIорэр заштагъэр илъэс 20 зэрэхъурэм ар епхыгъагъ.

30 мая 2022 года 15:08

Тызэкъотмэ – тылъэш

Республикэ парламентым псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ икомитет ипащэу Олег Картамышевыр жъоныгъуакIэм и 28-м хэлэжьагъ ыкIи къыщыгущыIагъ «Iэнэ хъураеу» темэу «Дружба» народов Кубани и Адыгеи в свете вызовов современности (к 100-летию государственности Республики Адыгея и 80-летию Битвы за Кавказ» зыцIагъэм. Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ къэзэкъ культурэм ия XXXI-рэ фестиваль-зэнэкъокъу.

30 мая 2022 года 14:43

Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм

ЖъоныгъуакIэм и 28-м, пограничникым и Мафэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет итхьаматэу, КПРФ-м ифракциеу парламентым хэтым ипащэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ автопробегым. Ахэр екIугъэх СССР-м и НКВД ия 23-рэ погранполкэу пыир Темыр Кавказым ыкIи хы ШIуцIэм анэмысыным пэрыохъушхо фэхъугъэм ишIэжь фэгъэхьыгъэ мыжъобгъур зыдагъэуцугъэ Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм. 1942-рэ илъэсым, Iоныгъом и 5-м советскэ пограничникхэм нэмыц техакIохэр къырафыхыгъэх Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм. Ар Адыгеир ыкIи Пшызэ шъолъыр нэмыц техакIохэр арыфыжьыгъэнхэм иублапIэ хъугъэ.

27 мая 2022 года 15:31

УФ-м и Къэралыгъо Думэ ипрофильнэ комитет зэхищэгъэ «Iэнэ хъураем» Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Республикэ парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, СМИ-мкIэ, общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот непэ хэлэжьагъ «Учебно-производственный комплекс – один из механизмов трудоустройства молодежи» зыфиIорэ темэр зиIэгъэ «Iэнэ хъураем». УФ-м и Къэралыгъо Думэ  ипрофильнэ комитет зэхищэгъэ Iофтхьабзэр видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ.

26 мая 2022 года 11:12

Псэуалъэхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Зал цIыкIу жъоныгъуакIэм и 25-м щыкIуагъ терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэр. Ащ хэлэжьагъэх республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м ипрокуратурэ, АР-мкIэ ФСБ-м и ГъэIорышIапIэ, МВД-м, МЧС-м, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

26 мая 2022 года 07:00

Урысые предпринимательствэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ предпринимательхэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо. Мы мафэм тэгъэлъапIэх IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм,  промышленнэ производствэм зыкъыIэтыным, обществэм социальнэ зыпкъитыныгъэ хэлъыным зиIахьышIу хэзылъхьэхэрэр.

25 мая 2022 года 16:02

IофшIэнэу агъэцэкIагъэм, творчествэм, ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу зэрафэхъугъэхэм апае

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ аIукIагъ Курскэ хэкум къикIыгъэ хьакIэхэм – десантэу «Соколы Маргелова» зыфаIорэм дегъэштэгъэнымкIэ Ассоциацием илIыкIохэу Владимир Армашовым, ВДВ-м иполковник, Ассоциацием ипащэ, Денис Гаврилейкэм – Урысыем  исурэтышIхэм я Союз хэт, «Прохоровское поле» зыфиIорэ премием илауреат ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатэу, Ассоциацием итхьаматэ игуадзэу Игорь Бредихиным. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, республикэ парламентым и Аппарат ипащэу Зеушъэ Айдэмыркъан. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм ифедеральнэ проектэу «Урысые Федерацием ицIыфхэр патриотэу пIугъэнхэр» зыцIэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу хьакIэхэр парламентариехэм республикэм къырагъэблэгъагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым  ахэр ныбжьыкIэхэм мэфитIум ащыIугъэкIэгъэнхэм икIэщэкIуагъ депутатэу Цэй Эдуард.

25 мая 2022 года 15:40

«Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъур Адыгеим щаублагъ

ЖъоныгъуакIэм и 24-м АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ щызэхэсыгъ «Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр  афэгъэшъошэгъэнымкIэ Республикэ комиссиер. Ащ хэлэжьагъ социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковар.

25 мая 2022 года 15:10

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн тхьамафэ партиеу «Единэ Россием» регъажьэ

Ным, кIэлэцIыкIугъом яIофыгъохэм япхыгъэу тхьамафэм  къыкIоцI, жъоныгъуакIэм и 30-м къыщыублагъэу мэкъуогъум и 3-м нэс, егъэблэгъэнхэр ащыкIощтых партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр ыкIи чIыпIэ  общественнэ приемнэхэм. ЦIыфхэм яегъэблэгъэн играфик зэхагъэуцуагъ, къэбар жъугъэм иамалхэм, къэралыгъо хэбзэ органхэм ясайтхэм, соцсетьхэм къарыхьагъэх егъэблэгъэнхэм зызэрахатхэнхэ алъэкIыщт телефон номерхэр.

25 мая 2022 года 14:36

Аужырэ одыджыныр республикэм иеджапIэхэм къащытеуагъ

Непэ республикэм  иеджапIэхэм мэфэкI линейкэхэу аужырэ одыджыным фэгъэхьыгъэхэр ащыкIуагъэх. Депутатхэр, хабзэ зэрэхъугъэу, афэгушIуагъэх еджапIэр къэзыухыхэрэм, ахэм янэ-ятэхэм, кIэлэегъаджэхэм.

25 мая 2022 года 10:02

Культурэмрэ бзэмрэ узыщызэгурыIощтхэ, узыщызэдэгущыIэщтхэ шъолъырыр агъэпсы

Парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу, философие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, тхакIоу Евгений Саловыр хэлэжьагъ я XV-рэ дунэе шIэныгъэ еджэнхэу славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Мафэ ыкIи Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм афэгъэхьыгъэхэм. Iофтхьабзэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу рагъэкIокIыгъ, ащ къыхэлэжьагъэх шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтхэм, гупчэхэм яIофышIэхэр, гурыт ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм якIэлэегъаджэхэр, тарихълэжьхэр, этнографхэр, философхэр, искусствоведхэр, музейхэм, тхылъеджапIэхэм ащылажьэхэрэр. ШIэныгъэ еджэнхэр гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэ институтым ригъэкIокIыгъэх.

24 мая 2022 года 16:32

ЛIыхъужъныгъэр Урысыем пай

Парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард икIэщакIоу Адыгэ къэралыгъо университетым иактовэ зал щызэIукIагъэх Курскэ хэкум идесантэу «Соколы Маргелова» зыфиIорэм дегъэштэгъэнымкIэ Ассоциацием илIыкIохэмрэ я 7-рэ, я 80-рэ, я 10-рэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэмрэ ыкIи студентхэмрэ.

24 мая 2022 года 15:22

Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым чIэсхэм мэфэкIым ехъулIэу яхьэкIагъэх

Непэ, кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ ипэгъокIэу, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэу Ирина Мухинар, ПчыхьакIэ Азамат щыIагъэх дэеу зэхэзыхырэ ыкIи дэеу зылъэгъурэ кIэлэцIыкIухэр зычIэсхэ Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым.

24 мая 2022 года 07:00

Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

23 мая 2022 года 16:51

Адыгеим гъэсэныгъэмкIэ иIофыгъо шъхьаIэхэм ащыщых

Гъэсэныгъэ зэкIэми зэрагъэгъотын алъэкIыныр, ар шэпхъэ лъагэхэм атетыныр – анахь лъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщых. Непэ егъэджэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм лъэхъаным диштэрэ шIэныгъэхэр ягъэгъотыгъэным иамалыкIэхэр къыхахых.

23 мая 2022 года 12:22

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ипчъэхэр къызэIуихыжьыгъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ игъусэу хэлэжьагъэх гъэкIэжьын IофшIэнхэм ауж мэфэкI шIыкIэм тетэу Лъэпкъ музеим икъызэIухыжьын. Апэрэ экскурсием хэлэжьагъэх сенаторхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Александр Наролинымрэ, Къэралыгъо Думэм идепутатхэу Владислав Резник ыкIи Хьасанэкъо Мурат, Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ, общественнэ ыкIи лъэпкъ культурнэ организациехэм  ялIыкIохэр.

22 мая 2022 года 09:01

Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ конференцие

ЖъоныгъуакIэм и 19-м парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ научнэ-практическэ конференциеу «Битва за Кавказ: события и факты» зыфаIуагъэм ыкIи ащ докладэу «Кавказская нефть Победы» зышъхьэр къыщишIыгъ.

21 мая 2022 года 17:48

Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ митинг-реквием Адыгеим щыкIуагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ митинг-реквиемэу республикэ парламентым идепутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм япащэхэр, депутатхэр, общественнэ организациехэм, научнэ ыкIи творческэ интеллигенцием, ныбжьыкIэхэм, дин конфессиехэм, къэбар  жъугъэм  иамалхэм ялIыкIохэр зыхэлэжьагъэхэр.

21 мая 2022 года 07:00

ЖъоныгъуакIэм и 21-р – Кавказ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ, зафэшъыгъохэрэ маф

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом зэрар зэрихыгъэхэр, а лъыгъэчъэ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьыхэрэ зафэшъыгъохэрэ мафэм, адыгэ лъэпкъым итарихъ блэкIыгъэ лъытэныгъэ зэрэфэтшIырэр къэдгъэлъагъозэ, ащ щыфэхыгъэхэм, хэкIодагъэхэм шъхьащэ афэтэшIы.

20 мая 2022 года 18:37

2021-рэ илъэсым къэралыгъо хабзэм игъэцэкIэкIо орган шъхьаIэ Iофэу ышIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ депутатхэр щигъэгъозагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 20-м, 2022-рэ илъэсым АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия X-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм, Конституцием къызэрэщыдэлъытагъэу, АР-м иминистрэхэм я Кабинет 2021-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къыщишIыгъ регионым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

20 мая 2022 года 18:34

Адыгеим дотацием къыщегъакIэ, федэу къыхьырэм хегъахъо

Республикэм и ЛIышъхьэ идоклад къащыуцугъ бюджет политикэм епхыгъэ Iофыгъохэм. Ыпэрэ илъэсхэм афэдэу 2021-рэ илъэсым ибюджет инахьыбэр социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъагъ. Зэхэт бюджетыр процент 14,6-кIэ нахьыбэ  хъугъэ ыкIи сомэ млрд 40-рэ млн 473,6-м нэсыгъ, хахъохэр процент 13-кIэ – сомэ млрд 35-рэ млн 361,3-рэ, хъарджхэр – сомэ млрд  иIэу агъэцэкIагъ.

20 мая 2022 года 18:32

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ инвестициехэм япхыгъэ Iофхэм къащыуцугъ

Республикэм иэкономикэ инвестициехэр къещэлIэгъэнхэр стратегическэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр шъолъырым и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу докладым ащ къыщигъэлъэгъуагъ икIыгъэ илъэсым инвестиционнэ политикэу зэрыгъозагъэхэм изэфэхьысыжьхэр ыкIи охътэ благъэхэм ателъытэгъэ пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх.

20 мая 2022 года 18:29

Псауныгъэр – нэбгырэ пэпчъ имызакъоу, зэрэобществэу ибаиныгъэ шъхьаI

ЦIыфым щыIэныгъэм пшъэрылъэу, мурадэу щызыфигъэуцужьыхэрэр ыгъэцэкIэнхэм фэшI псауныгъэ иIэн фае. ИкIыгъэ илъэсым мы лъэныкъом хэхъоныгъэ ышIыным пае сомэ млрд 9 фатIупщыгъ, арэущтэу къыщиIуагъ Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэм апашъхьэ отчет докладэу АР-м и ЛIышъхьэ къыщишIыгъэм.

20 мая 2022 года 18:25

Социальнэ политикэм илъэныкъо шъхьаIэх цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ идоклад къыщыхигъэщыгъ цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ лъэныкъо шъхьаIэхэр, пстэуми апэу социальнэу икъоу мыухъумэгъэ купхэм. Шъхьафэу къыщыуцугъ сабыйхэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъоу аратырэм.

18 мая 2022 года 08:00

Музейхэм я Дунэе маф

Музеим иIофышIэхэу, тарихъ баиныгъэм ыкIи искусствэм ипроизведениехэм яухъумакIохэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

17 мая 2022 года 16:41

Республикэ бюджетыр 2021-рэ илъэсым зэрагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ публичнэ едэIунхэр

Правительствэр зычIэт унэм зэхэсыгъохэр зыщыкIорэ Залышхоу хэтым непэ щырекIокIыгъ  2021-рэ илъэсымкIэ республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ публичнэ едэIунхэр.

16 мая 2022 года 16:11

Патриот анахь цIыкIухэм яхьакIагъэх

Парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ народнэ депутатхэм якъэлэ Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэтрэ жъоныгъуакIэм и 13-м щыIагъэх Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Соловушка» зыфаIорэм. Мыщ патриотическэ Iофтхьабзэу ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм ехъулIэу щызэхащагъэм ахэр рагъэблэгъагъэх.

16 мая 2022 года 14:38

ЛIэуж нахьыжъхэм яегъэблэгъэнкIэ зэфэхьысыжьхэр Адыгеим щашIых

Партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр ыкIи общественнэ приемнэхэм ащыкIуагъ лIэуж нахьыжъхэм яегъэблэгъэн итхьамафэ. Ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэхэфын хэлэжьагъэх депутатхэр ыкIи профильнэ республикэ къулыкъухэр, организацие-партнерхэр. Ахэр Урысыем июристхэм я Ассоциациеу АР-м щыIэр, УФ-м социальнэ страхованиемкIэ и Фонд АР-мкIэ икъулыкъу, УФ-м ПенсиехэмкIэ и Фонд АР-мкIэ и Къутамэ, ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием  АР-мкIэ ишъолъыр отделение.

16 мая 2022 года 11:42

Инасып факIомэ, республикэм щытхъу къыфихьызэ

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ жъоныгъуакIэм и 12-м щыкIуагъ красноярскэ журналисткэу Елена Еханинам итхылъэу «Хазрет Совмен. Дорогами земли» зыфиIорэм илъэтегъэуцо. Ар фэгъэхьыгъ Адыгэ Республикэм и Президентыгъэу, меценатэу, дышъэкъычIэхын промышленностым щыцIэрыIо Шъэумэн Хьазрэт ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм.

15 мая 2022 года 07:00

ЖъоныгъуакIэм и 15-р – Адыгэ РеспубликэмкIэ унагъом и Маф ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ тышъуфэгушIо мэфэкI дахэмкIэ - Адыгэ РеспубликэмкIэ унагъом и МафэкIэ.

12 мая 2022 года 11:47

Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр жъоныгъуакIэм и 11-м аIукIагъ АР-м шIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Артем Журавлевым, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ и Комитет ипащэу Ольга Романенкэм, ны-ты общественностым илIыкIоу Игорь Чиликиди. Ахэр атегущыIагъэх гъэсэныгъэ процессыр нахьышIу шIыгъэным, пIуныгъэ мэхьанэу ащ хэлъыр гъэлъэшыгъэным, джащ фэдэу гъэсэныгъэ тедзэ кIэлэцIыкIухэм ягъэгъотыгъэным ыкIи спортым пылъынхэ амалэу щыIэхэм ахэгъэхъогъэным.

11 мая 2022 года 15:19

Владимир Нарожнэм зэгъэшIужь хьыкумышIхэм удостоверениехэр аритыжьыгъ

Апэрэ инстанцием ихьыкумышIхэу Бельдинова Оксанэрэ Дэгумэ Русетэрэ удостоверениехэр непэ аритыжьыгъэх республикэ парламентым испикер. Ахэр Мыекъуапэ ихьыкум участкэхэу  N 2-м ыкIи N 7-м яхьыкумышIых.

9 мая 2022 года 12:52

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр лъагъэкIуатэх

Къэралыгъом имэфэкI шъхьаIэ – ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Урысыем  ирегионхэм ыкIи  ихэкухэм ащалъагъэкIуатэх. Адыгеим а мафэм ипчэдыжь къэгъагъэхэр кIэралъхагъэх Мыекъуапэ дэт гупчэ саугъэтым.

9 мая 2022 года 07:00

ТекIоныгъэм и Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу, тылым Iоф щызышIагъэхэу, Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 мая 2022 года 07:00

Радиом, зэпхыныгъэ отраслэм щылажьэхэрэм ямэфэкI

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэу радиом, зэпхыныгъэ отраслэм щылажьэхэрэр!

6 мая 2022 года 16:41

ТекIоныгъэм ия 77-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Хэгъэгу зэошхом 1941 – 1945-рэ илъэсхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм.

6 мая 2022 года 16:19

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм парламентариехэр афэгушIох

ТекIоныгъэшхом ихэгъэунэфыкIын ипэгъокIэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр, хабзэ зэрэхъугъэу, шъхьафитыныгъэр къытфыдэзыхыгъэхэм, мамыр псэукIэ тфэзыгъэпсыгъэхэм афэгушIох.

6 мая 2022 года 16:18

Урысые Iофтхьабзэу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апае» зыфиIорэр Адыгеим щылъагъэкIуатэ

Партиеу «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апае» зыфиIорэр мэлылъфэгъум икIэухым аублагъ, жъоныгъуакIэм и 9-м нэс ар кIощт. ТикъэралыгъокIэ фронтовик нэбгырэ мин 23-рэ фэдизмэ, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ ащ хэзыхыгъэхэм депутатхэр, сенаторхэр ыкIи волонтерхэр афэгушIуагъэх.

2 мая 2022 года 07:00

Бирам мэфэкI!

Адыгэ Республикэм ис быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

1 мая 2022 года 07:00

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

30 апреля 2022 года 17:08

ТекIоныгъэм ия 77-рэ илъэс ипэгъокIэу ШIэжьым и Сад агъэкIэжьыгъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард Краснодар краим истаницэу Бесскорбнэм  игурыт еджапIэу N 11-м икIэлэеджакIохэм ягъусэу чъыгхэр агъэтIысхьагъэх.

29 апреля 2022 года 15:53

МэшIогъэкIосэ къулыкъум и Мафэ ехъулIэу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ игъусэу непэ хэлэжьагъ Урысыем имэшIогъэкIосэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 373-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм. Iофтхьабзэр щыкIуагъ станицэу Ханскэм дэт мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьэкIо частым. ХьакIэу Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм экскурсие частым афыщызэхащагъ, подразделением иамалхэм ащагъэгъозагъэх.

29 апреля 2022 года 11:24

Культурнэ кIэныр къэухъумэгъэным иIофыгъохэр

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ,  ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн  Тембот мэлылъфэгъум  и 28-м хэлэжьагъ республикэ семинарэу «Культурное наследие малой родины от поколения к поколению» зыфиIоу Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэм. Iофтхьабзэр щыкIуагъ Адыгэ республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм.

28 апреля 2022 года 15:08

IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм имедицинэ IэпыIэгъу псынкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

28 апреля 2022 года 14:25

ЦIыфхэм ыкIи бизнесым IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ чIыпIэ парламентхэм ямэхьанэ Урысыем и Президент къыхигъэщыгъ

УФ-м ФедерациемкIэ и Совет и Федеральнэ  ЗэIукIэ изаконихъухьэхэм я Совет изэхэсыгъо  мэлылъфэгъум и 27-м Санкт-Петербург и Таврическэ музей щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэхэм аIукIагъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр.

27 апреля 2022 года 16:26

Чернобыль иатомнэ электростанцие къыщыхъугъэ аварием къызыдихьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм яшIэжь агъэлъапIэ

Республикэ парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ Чернобыльскэ атомнэ электростанцием аварие къызыщыхъугъэр илъэс 36-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм.

27 апреля 2022 года 15:18

Урысые парламентаризмэм и Мафэ ехъулIэу къафэгушIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыкIи ащ испикерэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ мэфэкI тхыгъэхэр, телеграммэхэр къагъэхьыгъэх УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, УФ-м исубъектхэм язаконихъухьэ органхэм япащэхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм. Ахэм къащахагъэщыгъ парламентаризмэм иинститут мэхьанэу иIэр, законихъухьэ органхэм къэралыгъом экономическэ ыкIи политическэ зыпкъитыныгъэ илъыным яIахьышIу зэрэхэлъыр, къэралыгъом ифедэхэр къэухъумэгъэнхэм зэрэфэлажьэхэрэр.

27 апреля 2022 года 10:36

Республикэ парламентым и Тхьаматэ УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет изэхэсыгъо хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлажьэ Урысые Федерацием изаконихъухьэ Совет изэхэсыгъоу Петербург, Таврическэ дворецым щыкIорэм. Урысые парламентаризмэм и Мафэ ипэгъокIэу зэхащэгъэ Iофтхьабзэм ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэу щытыщт Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным зэрэIукIэщтхэр.

27 апреля 2022 года 08:00

Урысые парламентаризмэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тиIофшIэгъухэр!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

26 апреля 2022 года 10:54

УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ, чIыопсым игъэфедэнкIэ ыкIи экологиемкIэ и Комиссие изхэхэсыгъо республикэ парламентым и Тхьаматэ хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлажьэ УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ, чIыопсым игъэфедэнкIэ ыкIи экологиемкIэ и Комиссие изэхэсыгъоу Санкт-Петербург щыкIорэм.

26 апреля 2022 года 10:35

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъагъ

Мэлылъфэгъум и 25-м республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ. Ащ хэлэжьагъэх республикэ парламентым идепутатхэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, общественнэ объединениехэм, научнэ ыкIи творческэ интеллигенцием, ныбжьыкIэхэм, дин конфессиехэм ялIыкIохэр, журналистхэр.

26 апреля 2022 года 07:00

Чернобыль къыщыхъугъэ тхьамыкIагъор агу къызыщагъэкIыжьырэ маф

Чернобыль иатомнэ электростанцие авариеу къыщыхъугъэм къызыдихьыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, тичIыпIэгъу лъапIэхэр!

25 апреля 2022 года 15:50

ШIэжь щымыIэу къэкIощт уахъти щыIэщтэп

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ парламентым икомитет  итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард ТекIоныгъэр Хэгъэгу зэошхом къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу щыIагъ къалэу Краснодар дэт гурыт еджапIэу N 102-м. Ащ иапшъэрэ классхэм арысхэм ЛIыхъужъныгъэм иурок афызэхищагъ.

25 апреля 2022 года 15:18

ШIэжь щымыIэу къэкIощт уахъти щыIэщтэп

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ парламентым икомитет  итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард ТекIоныгъэр Хэгъэгу зэошхом къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу щыIагъ къалэу Краснодар дэт гурыт еджапIэу N 102-м. Ащ иапшъэрэ классхэм арысхэм ЛIыхъужъныгъэм иурок афызэхищагъ.

25 апреля 2022 года 07:00

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

24 апреля 2022 года 07:00

Мэлылъфэгъум и 24-р — Христос къызыхъугъэ Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэ чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Христос къызыхъугъэ Мэфэ нэфымкIэ тышъуфэгушIо!

22 апреля 2022 года 16:29

ЦIыфхэм ялъэIухэр гъэцэкIэгъэнхэм депутатхэр лъэплъэх

Къалэу Мыекъуапэ щыпсэоу парламентым лъэIукIэ зыкъыфэзыгъэзагъэм иIофыгъо зэшIохыгъэ зэрэхъурэр зэригъэшIэнэу профильнэ организацием илIыкIо игъусэу Владимир Нарожнэм уплъэкIун дэкIыгъо иIагъ.

22 апреля 2022 года 16:01

ХэдзакIохэм ягумэкIыгъохэр зэшIохыгъэнхэр депутатым ипшъэрылъ шъхьаI

Социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентскэ комитетым ипащэу Наталья Широковам непэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ МО-у «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ыкIи ООО-у «ПсэупIэ-эксплуатационнэ гъэIорышIапIэу N 4-м» ялIыкIохэм.

22 апреля 2022 года 12:12

Мыекъопэ районым идепутатхэм Къэралыгъо Советым – Хасэм итын лъапIэхэр афагъэшъошагъэх

Мэлылъфэгъум и 21-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм аритыжьыгъэх парламентым итын лъапIэу мы органыр зызэхащагъэм июбилей ехъулIэу Мыекъопэ районым идепутатхэм афагъэшъошагъэхэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ законодательствэмкIэ,  законностымкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Александр Лобода.

22 апреля 2022 года 10:40

Нахь пасэу IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ системэм зегъэушъомбгъугъэныр

Социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ республикэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковар хэлэжьагъ нахь пасэу IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ системэм Адыгеим хэхъоныгъэ  щегъэшIыгъэнымкIэ Межведомственнэ координационнэ советым изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэм игуадзэу Ирина Ширинам.

21 апреля 2022 года 17:23

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия IX-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу я IX-рэ зэхэсыгъо кIуагъэ, Iофтхьабзэр зэрищагъ законихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къэралыгъо хэбзэ органхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр.

21 апреля 2022 года 17:19

Шъолъыр законодательствэр федеральнэм диштэу шIыгъэныр лъагъэкIуатэ

Парламентыр ахэплъагъ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным, къэралыгъо гражданскэ къулыкъум, аграрнэ лъэныкъом афэгъэхьыгъэ республикэ законхэм япроекти 9-мэ. Арэущтэу шIыгъэныр къызыхэкIырэр федеральнэ законхэм ащыщхэм зэхъокIыныгъэхэр зэрафашIыгъэр ары. Республикэ законхэу, гущыIэм пае, зэхъокIыныгъэ зыфэхъугъэхэм ащыщ ятIонэрэ еджэнымкIэ республикэ законэу «О защите населения и территории Республики Адыгея от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» зыфиIорэр. Ащ къызэрэщыгъэнэфагъэмкIэ, шъолъыр ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIагъэхэм ящынагъо щыIэ хъумэ, эвакуацие Iофтхьабзэхэр къэралыгъо хэбзэ органхэм япшъэрылъэу щыт. Нахь игъэкIотыгъэу а зэхъокIыныгъэхэм къатегущыIагъ парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Евгений Саловыр.

21 апреля 2022 года 17:17

Конституционнэ Совет зэхэщэгъэнэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэм дырагъэштагъ

Урысыем и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр зыфашIыхэм ыкIи федеральнэ законыр заштэм ыуж регионхэм конституционнэ хьыкумхэр зэбгырыгъэкIыжьыгъэнхэм епхыгъэ IофшIэныр ащыкIоу ыублагъ. Ар 2023-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м аухын фае. Ащ дакIоу шъолъыр парламентхэм зэхащэх конституционнэ советхэу законностыр гъэпытэгъэныр зипшъэрылъхэу регионым фитыныгъэхэм алъэныкъокIэ конституционнэ шапхъэхэр апшъэу щызыгъэтыщтхэр.

21 апреля 2022 года 17:16

Бюджет мылъкум игъэфедэн шъхьэихыгъэу къэгъэлъэгъогъэныр

Адыгэ Республикэм и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ 2021-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ къулыкъум ипащэу Павел Стаценкэм. Республикэ бюджетым имылъку гъэфедагъэ зэрэхъугъэм, экспертнэ-аналитическэ IофшIэнэу ведомствэм ыгъэцэкIагъэм игъэкIотыгъэу ар къатегущыIагъ.

21 апреля 2022 года 17:13

ЦIыфым ифитыныгъэхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэ илъэс зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх

АР-м цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным идоклад къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, яфитыныгъэхэр, яшъхьафитыныгъэ аукъуагъэу, Iофыгъоу зэрихьылIагъэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу фэхъунхэу нэбгырэ 1400-рэ фэдизмэ (зэхэт лъэIухэри къыдыхэлъытагъэу) зыкъыфагъэзагъ. Ежь ышъхьэкIэ нэбгыри 179-мэ гущыIэгъу афэхъугъ.

21 апреля 2022 года 17:06

Урысые Федерацием игражданствэ ехьылIэгъэ законодательствэм зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным икIэщакIох

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-хэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет зэхэсыгъом къыхилъхьагъ федеральнэ законэу урысые гражданствэм фэгъэхьыгъэм зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным ипроект. Ар зыфэгъэхьыгъэр IэкIыбым щыпсэурэ кIэлэцIыкIоу янэрэ ятэрэ языр Урысые Федерацием игражданинэу щытым урысые гражданствэ етыгъэныр нахь IэшIэх хъуныр ары. Мы  лъэхъаным кIуачIэ зиIэ законодательствэм къыделъытэ IэкIыбым щыIэ ныр е тыр къезэгъын фаеу кIэлэцIыкIум урысые гражданствэ иIэным, ау ар IэшIэхы хъурэп унагъом зэгурымыIоныгъэ илъымэ. Джащыгъум Урысые Федерацием  кIэлэцIыкIум  ифитыныгъэхэр къыухъумэнхэ ылъэкIырэп.

21 апреля 2022 года 07:00

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Маф

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иорганхэм яIофышIэхэу, муниципальнэ къулыкъум иветеранхэу, депутатхэу, республикэм икъалэхэм, ипсэупIэхэм адэсхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТышъуфэгушIо чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и МафэкIэ!

20 апреля 2022 года 17:17

Аграриехэм япхыгъэ Iофыгъохэр УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет щыхэплъэнхэу халъхьащтых

Шъолъырым имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм ялIыкIохэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ хэлэжьагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, Шэуджэн район администрацием мэкъу-мэщымкIэ ыкIи гъомылапхъэхэмкIэ иотдел ипащэу ГутIэ Мурат, Адыгеим ифермерхэм япащэхэу ЛIэхъусэжъ Мэджыд, Мэрэтыкъо Беслъан ыкIи Жэмадыкъо Шыхьам.

20 апреля 2022 года 12:03

Парламентым икомитет ипащэу Александр Лобода АР-м ихьыкумышIхэм я Отчетнэ конференцие хэлэжьагъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ республикэ парламентым икомитет ипащэу Александр Лобода мэлылъфэгъум и 19-м хэлэжьагъ АР-м ихьыкумышIхэм я Отчетнэ конференцие. Ар щыкIуагъ республикэм правосудиемкIэ и Унэ.

18 апреля 2022 года 12:20

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэм ия 77-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, гъэсэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот, законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Цэй  Эдуард мэлылъфэгъум и 15-м хэлэжьагъэх республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

15 апреля 2022 года 12:31

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия IX-рэ зэхэсыгъо мэлылъфэгъум и 21-м иIэщт

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд ригъэкIокIыгъ республикэ парламентым и Президиум изэхэсыгъо. Профильнэ комитетхэм япащэхэм язэхэсыгъохэм зыщатегущыIэгъэ IофыгъохэмкIэ зэфэхьысыжьэу ашIыгъэхэм ясэнэхьатэгъухэр ащагъэгъозагъэх, ахэмкIэ унашъоу ашIыгъэхэр къаIуагъ.

14 апреля 2022 года 17:41

Урысыем и Президентрэ и УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ адырагъаштэ

Донбасс щыпсэухэрэм якъэухъумэн епхыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыкIи УIэшыгъэ КIуачIэхэм адегъэштэгъэным епхыгъэ акциехэр мы мафэхэм къэралыгъом щэкIох. Непэ Мыекъуапэ, Зэкъошныгъэм игупчэ щыкIуагъ митинг-концертэу шъолъырым иобщественнэ организациехэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэр. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр.

14 апреля 2022 года 12:47

Зичэзыу зэхэсыгъом комитетхэм зыфагъэхьазырыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм икомитетхэм зэхэсыгъохэр яIагъэх, зичэзыу зэхэсыгъоу парламентым иIэщтым къыхалъхьащт Iофыгъохэм атегущыIагъэх, унашъохэр ашIыгъэх. Комитетхэм язэхэсыгъохэм ахэлэжьагъ республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр.

12 апреля 2022 года 14:54

Парламентарие ныбжьыкIэхэм яIофшIэн илъэныкъо шъхьаIэхэр

Мэлылъфэгъум и 4-м къыщыублагъэу и 6-м нэс Москва щыкIуагъ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ щызэхэщэгъэ НыбжьыкIэ парламентым изэхэсыгъо. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент идепутатэу, Къэралыгъо Думэм и НыбжьыкIэ парламент хэтэу Даниил Кушнарь.

12 апреля 2022 года 07:00

Космонавтикэм и Маф

Непэ тикъэралыгъуи, дунаими зэрэпсаоу космонавтикэм и Мафэ – цIыфыр апэрэу космосым зыбыбыгъэ мэфэкIыр щыхагъэунэфыкIы!

11 апреля 2022 года 17:20

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн тхьамафэ республикэ парламентым и Тхьаматэ къызэIуихыгъ

Партиеу «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм мэлылъфэгъум  и 11-м къыщыублагъэу и 15-м нэс ащыкIощтхэ егъэблэгъэнхэу  садлэжь ыкIи хэтэрыкIлэжь товариществэхэм яIофыгъохэм япхыгъэщтхэр аублагъэх. Графикым тетэу ахэр макIох.

8 апреля 2022 года 12:43

ХэдзакIохэм аIокIэх

Непэ Адыгэ Республикэр хабзэм илIыкIохэмрэ цIыфхэмрэ зэпхыныгъэ азыфагу илъэу псэурэ регионхэм ащыщ. А лъэныкъор анахь шъхьаIэу алъытэ шъолъыр парламентым идепутатхэм яIофшIэнкIэ. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм иаужырэ зэхэсыгъо ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ къыщыхигъэщыгъ эпидемиологие Iофхэм язытет зыпкъ зыщиуцогъэ лъэхъаным хэдзакIохэм нахь чанэу Iоф адэшIэгъэн зэрэфаер.

8 апреля 2022 года 11:35

Мэлылъфэгъум и 11-м рагъажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутат-единороссхэм садлэжь ыкIи хэтэрыкIлэжь товариществэхэм яIофыгъохэмкIэ тхьамэфэ егъэблэгъэнхэм зафагъэхьазыры. Ахэр мэлылъфэгъум и 11-м къыщыублагъэу и 15-м нэс партиеу «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм ащыкIощтых. Егъэблэгъэнхэм  яграфик зэхагъэуцуагъ, ахэм зызэрахэптхэщтыр къэралыгъо хэбзэ органхэм ясайтхэм, къэбар жъугъэм иамалхэм, депутатхэм социальнэ сетьхэм ащыряIэ нэкIубгъохэм къарыхьагъ.

7 апреля 2022 года 15:58

Владимир Жириновскэр дунаим ехыжьыгъ

Ыныбжь илъэс 76-м итэу дунаим ехыжьыгъ политическэ IофышIэшхоу, Урысыем и Либеральнэ-демократическэ партие (ЛДПР-м) ипащэу, Урысыем иполитическэ щыIакIэ хэмытыныр къызышIогъэшIыгъое Владимир Жириновскэр. Ар лъэхъаным  итамыгъ, акъылышхо, энциклопедие шIэныгъэ куу зиIэгъэ цIыфэу щытыгъ.

7 апреля 2022 года 14:28

Комитетым ипащэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм афэгушIуагъ

«Адыгеим илъэсымкIэ ианахь кIэлэегъэджэ дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум икъызэIухын мэлылъфэгъум и 6-м хэлэжьагъ парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот.

7 апреля 2022 года 12:58

Шъолъырхэм ялIыкIохэр тегущыIагъэх гъот макIэ зиIэ унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным

Мэлылъфэгъум и 6-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ыкIи профильнэ республикэ къулыкъухэм япащэхэр хэлэжьагъэх УФ-м и Президент и Указэу гъот макIэ зиIэ унагъохэу сабыйхэр зыпIухэрэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фэгъэхьыгъэр  зэрагъэцакIэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом. Онлайн Iофтхьабзэр зэрищагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна  Голиковам.

5 апреля 2022 года 11:05

2022-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ Iофэу ышIагъэр парламентым зэфихьысыжьыгъ

Мы илъэсым пыкIыгъэ мэзищым Iофэу ашIагъэр зэфахьысыжьызэ, парламентариехэм хагъэунэфыкIыгъ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ипалатитIуми дэгъоу зэрадэлэжьагъэхэр. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм федеральнэ къэралыгъо органхэм джэпсэлъи 10 афигъэхьыгъ, федеральнэ законхэм зэхъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр афэшIыгъэнхэм епхыгъэхэри ахэм ахэтых.

1 апреля 2022 года 17:02

ЛIышъхьэм иIофшIэгъу зэIукIэгъу В. Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэм ипащэу Павел Стаценкэм непэ дыриIагъэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

30 марта 2022 года 18:10

Къэралыгъо Советым – Хасэм изичэзыу я VIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо зэрищагъ законихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къэралыгъо хэбзэ органхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр.

30 марта 2022 года 18:07

Республикэм и ЛIышъхьэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм къакIигъэтхъыгъ

АР-м и ЛIышъхьэ парламентым изэхэсыгъо хэлэжьагъ ыкIи республикэм исоциальнэ, экономическэ  Iофыгъохэм игъэкIотыгъэу къащыуцугъ.

30 марта 2022 года 18:05

БзэджэшIагъэхэр нахь макIэу зыщызэрахьэхэрэм Адыгеир ащыщ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ 2021-рэ илъэсым  Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ отчетыр зэхэсыгъом къыщишIыгъ ведомствэм ипащэу Олег Безсмельнициным.

30 марта 2022 года 18:04

Депутатхэм дырагъэштагъ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет республикэ законэу «Транспорт хьакъулахьым фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм ия 4-рэ статья зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэныр игъоу зэрилъэгъурэм депутатхэм дырагъэштагъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр Чернобыльскэ АЭС-м аварие къызыщэхъум къызыдихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм транспорт хьакъулахьыр атынымкIэ фэгъэкIотэныгъэ яIэныр ары.

30 марта 2022 года 18:01

Сабыйхэр зыпIурэ унагъохэм, унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр

Мыхэр къэралыгъо политикэм непэ илъэныкъо шъхьаIэх. Къэралыгъом Iофышхо щашIэ унэгъо Iужъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ. Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу хъуным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх, программэ зэфэшъхьафхэр агъэцакIэх.

30 марта 2022 года 18:01

Грузинэ-абхъаз зэпэуцужьым хэлэжьагъэхэр социальнэу ухъумэгъэнхэр

Парламентариехэм дырагъэштагъ грузинэ-абхъаз зэпэуцужьым 1992 – 1998-рэ илъэсхэм ахэлэжьагъэхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм, Iэшэ зэпэуцужьхэм яветеранхэу ахэр лъытэгъэнхэм.

30 марта 2022 года 17:59

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм ятхьаусыхэхэм къапкъырыкIыхэзэ

Мыхэм афэдэ унэхэм ахэт фэтэрхэм псэушъхьэхэр ащызыIыгъхэм япхыгъэу тхьаусыхэ тхылъэу къаIукIэрэр зэрэбэм къыхэкIэу, депутатхэм агъэхьазырыгъ федеральнэ гупчэм ахэм афэгъэхьыгъэ шэпхъэ гъэнэфагъэхэр штэгъэнхэр игъоу зыщалъэгъурэ джэпсалъэр. Ар фагъэхьыгъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу В. В. Абрамченкэм.

29 марта 2022 года 18:03

2021-рэ илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъо изэфэхьысыжьхэр

Ахэр зыщызэфахьысыжьыгъэ ыкIи  2022-мкIэ пшъэрылъэу яIэхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Дзэ Комиссарэу, полковникэу Александр Авериным.

29 марта 2022 года 14:42

Медучреждениехэм IэпыIэгъу афэхъух

Парламентым лъегъэкIуатэ медучреждениехэм япащэхэм ыкIи профильнэ ведомствэхэм зэпхыныгъэ адыряIэныр ыкIи сымэджэщхэм ящыкIагъэхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр. А щыкIагъэхэр нахь дэгъоу ашIэнхэм иамал къеты парламентым медицинэ IофышIабэ хэты зэрэхъугъэми.

29 марта 2022 года 12:37

IофышIэ купым изэхэсыгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм  иIофышIэ купэу федеральнэ законэу «Об общих принципах публичной власти в субъектах Российской Федерации» зыфиIорэм ишапхъэхэр ыкIи иположениехэр игъом гъэцэкIэгъэнхэм фэгъэзагъэм изэхэсыгъо щыкIуагъ министрэхэм я Кабинет и Зал цIыкIу. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу – IофышIэ купым ипащэу Владимир Нарожнэм.

29 марта 2022 года 10:26

Республикэм исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэрищагъэм.

25 марта 2022 года 15:27

Культурэм иIофышIэхэр агъэшIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIуагъ мэфэкI Iофтхьабзэу культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэр. Ясэнэхьат епхыгъэ мэфэкIыр  хагъэунэфыкIыгъ искусствэм иIофышIэхэм, культурэм иунэхэм, музейхэм, театрэхэм, тхылъеджапIэхэм, кинотеатрэхэм ащылажьэхэрэм.

25 марта 2022 года 15:06

Адыгэ Республикэм наркотикхэм щапэуцужьыгъэнымкIэ и Комиссие изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ шъолъырым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

25 марта 2022 года 14:01

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъу

Адыгэ Республикэм хэбзэгъэуцугъэр щымыукъогъэнымкIэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу непэ кIуагъэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

25 марта 2022 года 09:51

Культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

24 марта 2022 года 16:24

Парламентым журналистхэр къыхигъэщыгъэх

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ республикэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ республикэ СМИ-хэм АР-м икъэралыгъо тынхэр, Къэралыгъо Советым – Хасэм ищытхъуцIэхэр зыщафагъэшъошэгъэ Iофтхьабзэм.

24 марта 2022 года 15:44

Республикэ парламентым и Тхьаматэ ижурналистхэм аIукIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иредакцие иконференц-зал щаIукIагъ къэбар жъугъэм иамалхэм яредактор шъхьаIэхэм ыкIи шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм (ЦУР-м) ипащэу Къоджэшъэо Казбек.

24 марта 2022 года 14:37

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къулыкъум 2021-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэр зэфахьысыжьыгъ

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ и Коллегиерэ Межведомственнэ комиссиемрэ  язэхэсыгъоу гъэтхапэм и 23-м щыIагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр.

23 марта 2022 года 17:48

Iэзэгъу уцхэр икъоу ягъэгъотыгъэнхэм тегущыIагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Наталья Широковамрэ тегущыIагъэх шъолъырым щыпсэухэрэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу  уцхэр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъом. Ащ хэлэжьагъэх Росздравнадзорым АР-мкIэ ичIыпIэ къулыкъу ипащэу Шымыгъэхъу Айтэчрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м и Министерствэ илIыкIоу Цэй Заирэрэ.

23 марта 2022 года 15:55

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия VIII-рэ зэхэсыгъо гъэтхапэм и 30-м щыIэщт

Республикэ парламентым  и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм непэ зэхищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо. Очнэ шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ. Зичэзыу  зэхэсыгъоу парламентым иIэщтым зыщытегущыIэнхэ фаеу комитетхэм игъоу алъэгъухэрэр ахэм япащэхэм къаIуагъ.

23 марта 2022 года 15:29

Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъэх

Гъэтхапэм и 22-м Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр хэлэжьагъэх Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет изичэзыу зэхэсыгъоу къэлэ администрацием  ипащэу Геннадий Митрофановым отчет къызыщишIыгъэм.

22 марта 2022 года 12:54

Десантникхэм ялIыхъужъныгъэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Курскэ щыкIуагъэх

Гъэтхапэм и 17-м, щытхъуцIэу «Урысые Федерацием и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр ыкIи медалэу «Дышъэ жъуагъор» заухэсыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъухэрэм ипэгъокIэу, дзэ  щытхъум икъалэ – Курскэ щыкIуагъэх патриотическэ Iофтхьабзэхэу Сергей Костиным ыкIи Цэй Эдуард зипэщэгъэхэ десантникхэм шышъхьэIум и 13-м, 1999-рэ илъэсым лъэгапIэу Алилен (Дагъыстаным) щызэрахьэгъэ лIыхъужъныгъэм фэгъэхьыгъэхэр. ЗэIукIэгъур къызэIуихыгъ Курскэ хэку Думэм и Тхьаматэ игуадзэу Николай Жеребиловым.

21 марта 2022 года 12:27

Культурэмрэ искусствэмрэкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм изэхэсыгъу

Гъэтхапэм и 18-м зэхэсыгъо иIагъ культурэмрэ искусствэмрэкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм. Ащ хэлэжьагъэх парламентым ипрофильнэ комитетхэм япащэхэу Наталья Широковамрэ Шэуджэн Темботрэ.

18 марта 2022 года 17:05

Урысыер, Къырым, Донбасс

Непэ тикъэралыгъо хегъэунэфыкIы Къырым Урысыем щыщ зыхъужьыгъэ мафэр. Яенэрэ «Къырым гъатхэр» Адыгэ Республикэми щагъэмэфэкIыгъ. ИгъэкIотыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэу «Урысыер, Къырым, Донбасс» зыфаIуагъэр щыкIуагъ Адыгэ Республикэм ифилармоние.

18 марта 2022 года 15:16

НыбжьыкIэ политикэм фэгъэхьыгъэ законым УФ-м исубъектхэм япарламентхэм якомитетхэр тегущыIагъэх

Гъэтхапэм  и 17-м видеоконференцие шIыкIэм тетэу Къэралыгъо Думэм ныбжьыкIэ политикэмкIэ икомитет субъектхэм язаконихъухьэ органхэм ныбжьыкIэ политикэм иIофыгъохэмкIэ якомитетхэм зэIукIэгъоу адыриIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ комитетым ипащэу Артем Метелевым.

18 марта 2022 года 14:55

Къэралыгъо Советым - Хасэм июбилей епхыгъэ Iофтхьабзэхэр

Республикэ парламентыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу ащ иIофшIэн цIыфхэр нахь дэгъоу щыгъэгъозэгъэнхэм фэшI Iофтхьэбзэ заулэ зэхащэщт.

18 марта 2022 года 12:03

Къэралыгъо Советым – Хасэм ифракциехэм япащэхэм ЛIышъхьэр аIукIагъ

Парламентаризмэм и Мафэ ыкIи Адыгеим и Парламент зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм япхыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ аIукIагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ифракциехэм япащэхэм: республилкэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм – ВПП-у «Единэ Россием» и АРО ифракцие ипащэ, Евгений Саловым – ПП-у «КПРФ-м» и АРО, Шэуджэн Тембот – ПП-у «ЛДПР-м», Александр Лобода – «Справедливая Россия – Патриоты за правду» япащэхэм. Ахэм зэкIэми парламентым ипрофильнэ комитетхэм пэщэныгъэ адызэрахьэ.

18 марта 2022 года 11:14

IэшIэхыгъэп мы къухьэр лъэхъэнэ къызэрымыкIом иорхэм апхырыпщыныр (Iэнэ хъураер)

Апэрэ зэIугъэкIэгъухэм ядепутатхэр Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм адэгощагъэх республикэ парламентым изэхэщэн зэрэкIуагъэм еплъыкIэу фыряIэмкIэ.

18 марта 2022 года 10:05

Къырым Урысыем къызыхэхьажьыгъэ Маф

Гъэтхапэм и 18-р Урысые Федерацием щыхагъэунэфыкIы Къырым Урысыем къызыщыхэхьажьыгъэ Мафэу.

17 марта 2022 года 19:41

Парламентым июбилей илъэс непэрэ пшъэрылъхэм, хэхъоныгъэхэм атегущыIэ

Республикэм иапшъэрэ законихъухьэ (лIыкIо) орган зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу «Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэр илъэс 30-м: тарихъыр ыкIи непэрэ лъэхъаныр» зыфиIорэ «Iэнэ хъурае» ригъэкIокIыгъ. Ар зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

17 марта 2022 года 18:46

Адыгеим и Парламент республикэм щыпсэухэрэр, ясэнэхьатэгъухэр къыфэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэр  зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ехъулIэу Адыгеим и Парламент, ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ шIуфэс телеграммэхэр, письмэхэр къагъэхьыгъэх Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, субъектхэм язаконихъухьэ хэбзэ органхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэхэм, республикэм щыпсэухэрэм.

17 марта 2022 года 18:29

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Къэралыгъо Советым – Хасэм фэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэу, и Аппарат иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 марта 2022 года 10:37

Гъэтхапэм и 17-р – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Гъэтхапэм и 17-м мэхьанэшхо зиIэ мэфэкIыр – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ хэтэгъэунэфыкIы. Мы илъэсым ар республикэ парламентыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм тефэ. Тыгу къыддеIэу а юбилеимкIэ тышъуфэгушIо!

16 марта 2022 года 14:55

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Iофэу ышIагъэр Комиссием зэфихьысыжьыгъ

Гъэтхапэм и 15-м зэхэсыгъо иIагъ къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием. Iофтхьабзэр зэрищагъ ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъом хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

16 марта 2022 года 12:46

Къэралыгъо Думэм и НыбжьыкIэ парламент иIофшIэн Адыгеим ипарламентарие ныбжьыкIэхэр хэлажьэх

АР-м и Къэралыгъо  Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопс баиныгъэхэм ягъэфедэнкIэ икомитет итхьаматэу, УФ-м и Къэралыгъо Думэ информационнэ политикэмкIэ ыкIи СМИ-мкIэ и Экспертнэ совет хэтэу ЛIыхъукIэ Айдэмыр гъэтхапэм  и 14-м хэлэжьагъ Экспертнэ советым иапэрэ зэхэсыгъоу очнэ шIыкIэм тетэу кIуагъэм.

16 марта 2022 года 09:50

Парламентымрэ научнэ-экспертнэ сообществэмрэ язэдэлэжьэныгъэ хагъахъо

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ шъолъыр общественнэ организациеу «Академия социальных технологий и региональных (муниципальных) управленческих практик» зыфиIорэм ипащэу Азэщыкъ Геннадий. Ахэр атегущыIагъэх Iоф зэдашIэн зэралъэкIыщтым, тапэкIэ язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщтым.

15 марта 2022 года 15:58

Донецкэ щыфэхыгъэхэм тафэшъыгъо

2022-рэ илъэсым игъэтхапэ и 15-р Донецкэ Народнэ Республикэм ишъыгъо мафэу щытыгъ, мамыр цIыфхэу къалэу Донецкэ щыфэхыгъэхэм афэшъыгъуагъэх. ТхьамыкIэгъошху хъугъэр! Украинэм иуIэшыгъэ кIуачIэхэм къатIупщыгъэ ракетэм нэбгырэ 23-мэ ящыIэныгъэ зыдихьыгъ, 18-мэ уIагъэхэр атещагъэ хъугъэ. ЗэкIэми амыдагъэр, зыгъэбырсырыгъэхэр къэралыгъо пчъагъэмэ амыгъэфедэнэу зэдаштэгъэ Iэшэ лъэпкъыр уIэшыгъэ  кIуачIэхэм япозицие гори зыдэмытыгъэ чIыпIэм зэратIупщыгъэр, мамыр цIыфхэм зэряуагъэхэр ары. Ар зэкIэми зэдытикъин, зэдытиуз.

15 марта 2022 года 12:48

Къэлэ поликлиникэм фащагъэх

Республикэ парламентым идепутатхэм медицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр лъагъэкIуатэ. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Шэуджэн Сэфэррэ республикэ парламентым идепутатэу Кушъу Ларисэрэ Мыекъопэ  къэлэ поликлиникэу N 1-м ащагъ ящыкIэгъэ техникэр.

15 марта 2022 года 10:44

Следственнэ ГъэIорышIапIэм пэщакIэ фашIыгъ

УФ-м иследственнэ Комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипэщакIэу агъэнэфэгъэ Александр Липало гъэтхапэм и 14-м Iоф зыдишIэщт коллективым нэIуасэ фашIыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэ парламентым испикерэу Владимир  Нарожнэмрэ.

14 марта 2022 года 17:58

Медикэ-социальнэ экспертизэм епхыгъэ Iофыгъохэр зэхафыгъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ IукIагъ медикэ-социальнэ экспертизэмкIэ республикэ Бюром ипащэу Батмэн ФатIимэт.

14 марта 2022 года 12:02

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я МафэкIэ тышъуфэгушIо!

11 марта 2022 года 15:45

Президентым иунашъо АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм дырагъэштагъ

Мззаем и 21-м, 2022-рэ илъэсым Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэтхагъ Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэр щыIэхэ зэрэхъугъэм дегъэштэгъэным фэгъэхьыгъэ указым. Ащ ыуж лъэныкъохэм зэкъош зэфыщытыкIэ азыфагу илъыным, IэпыIэгъу зэфэхъужьынхэм епхыгъэ зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх.

11 марта 2022 года 15:38

Республикэм имедицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу афэхъух

Пандемиер къызежьагъэм къыщыублагъэу коронавируснэ инфекциер къызэузыгъэ сымаджэхэр зычIэлъхэ сымэджэщхэм республикэ парламентариехэр IэпыIэгъу афэхъух.

11 марта 2022 года 15:01

Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэныр

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ мэкъумэщ предприятиехэм япащэхэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэIукIэгъоу адыриIагъэм. Ащ хэлэжьагъэх республикэм и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур ыкIи профильнэ ведомствэхэм япащэхэр.

10 марта 2022 года 15:27

Лъэпкъ проектхэм ыкIи регионым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ унэе программэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

Гъэтхапэм и 9-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм.

10 марта 2022 года 10:43

Адыгэ Республикэм и Конституцие и Маф

Адыгеим щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

9 марта 2022 года 18:14

Апшъэрэ хьыкумым и Президиум 2021-рэ илъэс IофшIэныр зэфихьысыжьыгъ

Республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр непэ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Президиум игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ ведомствэм ипащэу Шумэн Байзэт.

8 марта 2022 года 08:00

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ бзылъфыгъэхэр!

5 марта 2022 года 17:19

Тэхъутэмыкъое районым ипащэ иIэнатIэ зэрэIухьагъэм епхыгъэ Iофтхьабзэм Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие зычIэт унэм непэ щыкIуагъ муниципальнэ образованием ипащэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм епхыгъэ Iофтхьабзэ. Ащ хэлэжьагъэх ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи республикэ  парламентым ипащэу  Владимир Нарожнэр.

5 марта 2022 года 16:40

Депутатхэр медучреждениехэм IэпыIэгъу афэхъух

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэу Джастэ Вячеслав, Шъэо Аскэр ыкIи Шэуджэн Сэфэр Тэхъутэмыкъое районым непэ щыIагъэх республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу. Инэм сымэджэщым хэт госпиталым ахэм пIэтехъо-кIэлъын комплекти 150-рэ, нэмыкIэу ящыкIэгъэщт пкъыгъохэр фащагъэх.

5 марта 2022 года 15:15

Республикэ парламентым и Тхьаматэ бзылъфыгъэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ.

 Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэрэ региональнэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ гъатхэм иапэрэ мэфэкIкIэ Адыгеим ибзылъфыгъэхэм филармонием щафэгушIуагъэх.

5 марта 2022 года 14:06

Хэгъэгу зэошхом иветеран депутатхэр фэгушIуагъэх

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ  зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысые Федерацием и Лiыхъужъэу Цэй Эдуардрэ депутатэу Любовь Аннаниковамрэ фэгушIуагъэх Хэгъэгу зэошхом  иветеранэу Евдокия Кустовам  ыныбжь илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI.

4 марта 2022 года 15:17

Адыгэ Республикэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щыщытыным профильнэ Комиссиер тегущыIагъ

Комиссием изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

3 марта 2022 года 17:32

Адыгеим ипарламентариехэр IэпыIэгъу афэхъух

Непэ тикъэралыгъо ичIыпIэ пстэуми ащашIэ Украинэм щыхъурэр. Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм ащыпсэурэ цIыфэу фаехэр зэкIэ Урысые Федерацием къагъэкощых. Нэбгырэ мин 60-м ехъу ахэм къарыкIыгъэу Ростов хэкум мы лъэхъаным щыIэх.

28 февраля 2022 года 18:12

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия VII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Адыгеим ипарламент ия VII-рэ зэхэсыгъо АР-м и Правительствэ и Унэ зэхэсыгъохэр зыщыкIорэ Залышхоу хэтым щырагъэкIокIыгъ. Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм испикерэу Владимир Нарожнэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хабзэм ифедеральнэ ыкIи республикэ органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм япащэхэр, журналистхэр.

28 февраля 2022 года 18:10

Республикэ законым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъ

Депутатхэм дырагъэштагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет къахилъхьэгъэ Iофыгъом ыкIи 2022-рэ илъэсым иреспубликэ бюджет хахъоу фэхъущтыр сомэ млн 396,2-кIэ нахь мэкIэщт. Ар къызыхэкIырэр зэрамыгъэгъэзэжьыщт  мылъкоу федеральнэ бюджетым къыхахырэм сомэ млн 530,2-кIэ къызэрэщагъакIэрэр ыкIи къэралыгъо корпорациехэм къарыкIэу сомэ млн 134-рэ къызэрэхахъорэр ары. Ащ фэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым идоклад.

28 февраля 2022 года 18:06

АР-м иминистрэхэм я Кабинет ифитыныгъэхэр, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн

ЦIыфым ищыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр бэкIэ елъытыгъ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу, профильнэ комитетым ипащэу Евгений Саловым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ащ къыпкъырыкIыхэзэ Адыгеим ипарламентариехэр тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн епхыгъэ законодательствэм игъэпсын дэлажьэх.

28 февраля 2022 года 18:04

ПсэолъэшIыным, гъэкIэжьын IофшIэнхэм алъэныкъокIэ административнэ пэрыохъухэр нахь макIэ шIыгъэнхэр

Республикэ законэу «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея» зыфиIорэм ия 2-рэ статья зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным депутатхэм дырагъэштагъ. Ащ къегъэнафэ мы лъэныкъом епхыгъэ нормативнэ-правовой актхэм ягъэхьазырын министрэхэм я Кабинет е (ыкIи) Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ органэу агъэнэфагъэр фэгъэзэгъэнэу.

28 февраля 2022 года 17:54

Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ коронавирусым епхыгъэ Iофхэм язытет щигъэгъозагъэх

Коронавирусым Адыгеим зыщиушъомбгъуныр аужырэ тхьамафэхэм нахь къызэрэзэтеуцорэм фэгъэхьыгъэу къыIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэм игуадзэу Максим Коробко. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, сымаджэхэу мы вирусыр къызыхагъэщыгъэхэм ыкIи сымэджэщхэм ачIэлъхэм япчъагъэ къыщыкIэу ыублагъ.

25 февраля 2022 года 16:06

Депутатыр кIэлэеджакIохэм аIукIагъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ  республикэ парламентым ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард мэзаем и 21-м аIукIагъ станицэу Бесскорбнэм игурыт еджапIэу N11-м ия 8-рэ класс иеджакIохэм. Мы зэIукIэгъум лъапсэ иI.

24 февраля 2022 года 15:51

Павел Кузьменкэм ишIэжь фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм Цэй Эдуард аIукIагъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард мэзаем и 22-м аIукIагъ волейболымкIэ зэнэкъокъоу П. Кузьменкэм ишIэжь фэгъэхьыгъэу зэхащагъэм хэлэжьагъэхэм.

24 февраля 2022 года 11:07

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ

МэфэкIым ихэгъэунэфыкIын къыхиубытэу республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр, законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ комитетым итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр щыIагъэх Мыекъуапэ дэт гупчэ мемориал комплексым ыкIи къэгъагъэхэр ащ кIэралъхьагъэх. Къэзэрэугъоигъэхэр дзэкIолIэу заом хэкIодагъэхэм, непэрэ мафэхэм къанэмысыгъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ афэшъыгъуагъэх.

23 февраля 2022 года 08:00

Хэгъэгум иухъумакIо и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу, Урысые Федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэкъулыкъушIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

22 февраля 2022 года 15:30

Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэр шъхьафитхэу лъытэгъэнхэм фэгъэхьыгъ

Тыгъуасэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр  акIэтхагъ Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэр шъхьафитхэу лъытэгъэнхэм ыкIи зэкъошныгъэ, зэдэлэжьэныгъэ, IэпыIэгъу зэфэхъужьыныгъэ тазыфагу илъыным епхыгъэ зэзэгъыныгъэм афэгъэхьыгъэ Указхэм.

21 февраля 2022 года 14:54

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо мэзаем и 28-м зэхащэщт

Непэ видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ригъэкIокIыгъ республикэ парламентым и Президиум изэхэсыгъо. Республикэм икъэралыгъо хабзэ иапшъэрэ законодательнэ орган изичэзыу я VII-рэ зэхэсыгъо зыщыIэщтыр ыкIи ащ зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр аухэсыгъэх.

18 февраля 2022 года 16:23

Пандемием илъэхъан лIэужыкIэхэм япIун мэхьанэшхо иI

Республикэ парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард «лIыхъужъныгъэм иурок» щыригъэкIокIыгъ Мыекъопэ районым и Кужорскэ гурыт еджапIэ. Iофтхьабзэр Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъагъ.

18 февраля 2022 года 15:27

Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 79-рэ зэрэхъугъэр республикэм щыхагъэунэфыкIы

ИлъэсипшI пчъагъэ тешIагъ тикъэралыгъо ицIыфхэм Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэм. А илъэс къинхэр нахь чыжьэу тарихъым хахьэхэ къэс советскэ народым илIыхъужъныгъэ нахь икъоу ащ къыхэщы. А лIыхъужъныгъэм изы нэкIубгъоу щыт Адыгеир  нэмыц-фашист техакIохэм къатехыжьыгъэныр. Мэзаем  и 18-м республикэм  илъэс  къэс хегъэунэфыкIы Адыгеир шъхьафит зыхъужьыгъэ, фашист техакIохэр ащ зырафыжьыгъэхэ мафэр.

18 февраля 2022 года 10:59

ЦIыфхэм закъызэрафагъэзэрэ Iофыгъохэм япхыгъэу

Мэзаем и 17-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ АР-м архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и Комитет ипащэу Зезэрэхьэ Азэмат, Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Ирина Полуэктовам ыкIи къалэм иархитектор шъхьаIэу Шумэфэ Сулиет.

16 февраля 2022 года 12:05

Социальнэ газификацием епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр мэзаем и 15-м хэлэжьагъ газификациемкIэ Федеральнэ штабым изэхэсыгъоу УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак зэрищагъэм.

15 февраля 2022 года 15:56

Мэзаем и 15-р – дзэкIолI-интернационалистхэм яшIэжь и Маф

Советскэ дзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэм – я Хэгъэгу игъунапкъэхэм акIыб зипшъэрылъ щызыгъэцэкIэгъэ дзэ къулыкъушIэхэм яшIэжь и Мафэ ия 33-рэ илъэс мыгъэ хагъэунэфыкIы.

8 февраля 2022 года 15:06

Урысые наукэм и Маф

Адыгэ Республикэм инаучнэ сообществэ илIыкIохэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 февраля 2022 года 16:17

Республикэ законодательствэм епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Мэзаем и 7-м видео-конференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ Федеральнэ законэу N 414 зиIэу 2021-рэ илъэсым, тыгъэгъазэм и 21-м аштагъэу «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» зыфиIорэм къыдилъытэрэ шапхъэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ IофышIэ купым изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ мы купым ипащэу, республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

4 февраля 2022 года 15:33

Депутат-единороссхэм цIыфхэр рагъэблагъэх

Щылэ мазэм и 31-м къыщыублагъэу мэзаем и 4-м нэс партиеу «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм социальнэ Iофыгъохэм япхыгъэу цIыфхэр арагъэблагъэх. ЦIыфхэм закъызэрафагъэзэрэ Iофыгъохэм защагъэгъуазэ депутат пстэуми, сенаторхэм, джащ фэдэу профильнэ ведомствэхэм. Егъэблэгъэнхэм зызэрахэптхэщт  телефон номерхэр къэбар жъугъэм иамалхэм, къэралыгъо хэбзэ органхэм ясайтхэм пэшIорыгъэшъэу къарагъэхьагъэх.

1 февраля 2022 года 17:50

Мэкъумэщ товархэр къыдэзыгъэкIыхэрэм яфедэхэр къэухъумэгъэнхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ мэкъумэщ товархэр къыдэзыгъэкIырэ предприятиеу АПК-м хахьэхэрэм ялIыкIохэм.

31 января 2022 года 11:54

Хэгъэгум иконструкторхэм ыкIи иартиллеристхэм яшIэжь агъэлъэпIагъ

Щылэ мазэм и 28-м гвардейскэ минометхэм я 67-рэ полк хэтыгъэхэм афэгъэхьыгъэ мыжъобгъу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. ШIэжь зэхахьэм хэлэжьагъ парламентскэ комитетым итхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

27 января 2022 года 16:32

Парламентым итынхэр АР-м и МВД икъулыкъушIэхэм ащыщхэм афагъэшъошагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъоу мы ведомствэм 2021-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэм хэлэжьагъэх.

27 января 2022 года 09:58

Штаммэу «омикроным» пэшIуекIогъэным псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ фэхьазыр

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ ащ зэрэфэхьазырым тегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр. ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэIукIэгъур кIуагъэ.

26 января 2022 года 15:13

ШтаммыкIэу «омикроным» пэшIуекIогъэным псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ зэрэфэхьазырым, нэмыкI Iофыгъохэм комиссием хэтхэр атегущыIагъэх

Эпидемием пэшIуекIогъэнымкIэ республикэм комиссием изэхэсыгъоу щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур. Ащ хэлэжьагъ АР-м и Парламент социальнэ политикэмкIэ, унагъом иIофыгъохэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет итхьаматэу Наталья Широковар.

25 января 2022 года 09:05

Урысыем истудентхэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ студентхэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!

20 января 2022 года 17:48

Республикэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэмкIэ къыфэгушIуагъэхэм афэрэзагъ.

Илъэс 75-рэ зэрэхъугъэр зыгу къэкIи, къыфэгушIогъэ пстэумии зэрафэраз къыIуагъ Нарожный Владимир Иван ыкъом.

20 января 2022 года 17:44

БлэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIагъэр зэхэсыгъом щызэфахьысыжьыгъ

ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ къэралыгъо системэ зыкIым Адыгэ РеспубликэмкIэ ичIыпIэ подсистемэ 2021-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр.

19 января 2022 года 12:52

Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Нарожный Владимир Иван ыкъом ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэр хегъэунэфыкIы

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм непэ июбилей хегъэунэфыкIы. ИмэфэкI фэшI ащ къыфэгушIуагъэх федеральнэ къулыкъухэм япащэхэм ыкIи УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм ащыщхэр, Урысыем ишъолъырхэм Iоф ащызышIэрэ парламентарийхэр, общественнэ ыкIи политическэ IофшIэкIошхохэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. Юбилярым къызыщыфэгушIохэрэ тхыгъэхэр АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм джыри къыIокIэх.

18 января 2022 года 17:28

Ассоциацием иIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Урысые Федерацием ишъолъырхэм язэдэлэжьэныгъэкIэ КъФШъ-м и Ассоциациеу «Къыблэ» зыфиIорэм и Совет итхьаматэу илъэситIу хъугъэу щытым, мы Ассоциацием игъэцэкIэкIо комитет итхьаматэу Павел Прониным зэIукIэгъоу дыриIагъэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

18 января 2022 года 11:14

Прокуратурэм иIофышIэхэр агъэшIуагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Урысыем ипрокуратурэ иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Мы ведомствэр зызэхащагъэр мыгъэ илъэс 300 мэхъу.

17 января 2022 года 17:38

IофшIэкIо купым изэхэщэн ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм планернэ зэхэсыгъоу зэхищагъэм хэлэжьагъэх профильнэ комитетхэм ятхьаматэхэр, АР-м и Парламент иструктурнэ подразделениехэм япащэхэр ыкIи къырагъэблэгъагъэхэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

14 января 2022 года 16:35

Общественнэ приемнэм иIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэ ипащэу Шъэо Аскэррэ общественнэ приемнэм икъулыкъушIэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыряIагъ.

13 января 2022 года 08:10

Урысые печатым и Маф

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъугъэм иамалхэм Iоф ащызышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

12 января 2022 года 12:18

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Маф

Щылэ мазэм и 12-м Урысые Федерацием ипрокуратурэ зызэхащагъэр илъэс 300 мэхъу. Мыр хэгъэгум институт анахьыжъхэм ащыщ, цIыфхэм, обществэм ыкIи къэралыгъом яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм ынаIэ тет. Илъэс зэкIэлъыкIохэм прокуратурэм пшъэрылъ зэфэшъхьафхэр иIагъэх, ау лIэшIэгъу пчъагъэу зыщыIэм сыдигъуи анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэр ыкIи къэнэжьырэр зы - цIыфым ифитыныгъэхэмрэ ишъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэр ары.

10 января 2022 года 14:33

ИлъэсымкIэ пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипланернэ зэхэсыгъо хэлэжьагъэх профильнэ комитетхэм ятхьаматэхэр, Парламентым и Аппарат иструктурнэ подразделениехэм япащэхэр. Онлайн шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

7 января 2022 года 00:00

Щылэ мазэм и 7-р – Христос къызыхъугъэ маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!  

Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъуфэгушIо!


 

27 декабря 2021 года 17:58

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъу

Непэ, тыгъэгъазэм  и 27-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм 2021-рэ илъэсымкIэ иаужырэ, я VI-р зэхэсыгъор щыIагъ. Видео-конференц-зэпхыныгъэм тетэу ар зэращагъ Шъэо Аскэррэ Iэщэ Мухьамэдрэ.

27 декабря 2021 года 17:43

Депутатхэр министракIэм нэIуасэ фэхъугъэх

Республикэ парламентым изэхэсыгъо хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистракIэу агъэнэфэгъэ Олег Безсмельницыныр. Депутатхэр ащ фэгушIуагъэх ыкIи республикэм законыр, хабзэр къыщыухъумэгъэнхэмкIэ гъэхъагъэхэр ышIынхэу фэлъэIуагъэх.

24 декабря 2021 года 16:59

Геннадий Митрофановыр Мыекъуапэ иадминистрацие ипащ

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ипэщэ IэнатIэ Геннадий Митрофановыр зэрэIухьэрэм епхыгъэ Iофтхьабзэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ. Инаугурацием хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

24 декабря 2021 года 11:28

Единороссхэр фронтовикхэм афэгушIох

Парламентым  законодательствэмкIэ, законностымкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард непэ хэлэжьагъ ВПП-у «Единэ Россием» иселекторнэ зэIукIэ. Iофтхьабзэм  хэлэжьагъэхэр партием ишъолъыр  отделениехэм яIофшIэн, федеральнэ партийнэ проектэу «Историческая  память» зыфиIорэм ирегъэкIокIын  атегущыIагъэх.

23 декабря 2021 года 12:48

ДзэкъулыкъушIэхэм якIэлэцIыкIухэм депутатхэр афэгушIох

Мы мафэхэм депутат-единороссхэр афэгушIох дзэкъулыкъушIэхэу зэо зэпэуцужьхэм ыкIи террористическэ операциехэм ахэлэжьагъэхэм якIэлэцIыкIухэм.

22 декабря 2021 года 15:52

КIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэрэр къадэхъу

Республикэ парламентым идепутатхэм хабзэ афэхъугъ «Елка желаний» зыфиIорэ Iофтхьабзэу ИлъэсыкIэ мэфэкIым ехъулIэу зэхащэрэм хэлэжьэнхэр. Урысые шIушIэ проектэу «Мечтай со мной» зыцIэм ар хэхьэ.

22 декабря 2021 года 15:04

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 27-м щыIэщт

Республикэ парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр щагъэнэфагъэх ащ и Президиум изэхэсыгъоу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэрищагъэм.

17 декабря 2021 года 10:37

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIэщтыр

Тыгъэгъазэм и 16-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир  Нарожнэр хэлэжьагъ къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием  изэхэсыгъо. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

16 декабря 2021 года 09:35

Президентым дэжь щызэхэщэгъэ Советым изэфэхьысыжьхэр

УФ-м и Президентэу В. Путиным видеоконференцие шIыкIэм тетэу тыгъэгъазэм и 15-м ригъэкIокIыгъ стратегическэ хэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи лъэпкъ проектхэмкIэ Советым изэхэсыгъоу илъэс зэфэхьысыжьхэр зыщашIыгъэхэр.

15 декабря 2021 года 18:33

ДзэкъулыкъушIэхэм ялъэIукIэ

Мыекъуапэ идепутат-единороссхэм зыкъафагъэзагъ Урысыем идзэкъулыкъушIэхэм я Союз и Адыгэ республикэ организацие хэтхэм зэо-зэпэуцужьхэм  ахэлэжьэгъэ дзэкъулыкъушIэхэм якIэлэцIыкIухэм ИлъэсыкIэм ехъулIэу шIухьафтынхэр афэшIыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэу. Ащ епхыгъэу республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр аIукIагъ Мыекъуапэ идепутат-единороссхэм. Парламентариехэм а лъэIур агъэцэкIэнэу зэдырагъэштагъ.

15 декабря 2021 года 16:47

Медучреждениехэм адеIэх

«Единэ Россием» ифракциеу  республикэ парламентым хэтым медицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу афэхъуныр зэпигъэурэп.

15 декабря 2021 года 11:14

МэфэкIхэр щынэгъончъэнхэм Комиссием изэхэсыгъо щытегущыIагъэх

Терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ республикэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъэгъазэм и 14-м щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

14 декабря 2021 года 16:21

Анахь IофышIэ чанхэр агъэшIуагъэх

Тыгъэгъазэм и 14-м правительствэм и Унэ агропромышленнэ комплексым иIофышIэ пэрытхэм щафэгушIуагъэх. Iофтхьабзэм  хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэ парламентым  и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр.

13 декабря 2021 года 14:33

«Бэщ фыжь» зыфиIорэ Iофтхьабзэр

Социальнэ шIушIэ Iофтхьабзэу «Бэщ фыжь» зыфиIорэм къыхиубытэу парламентым  идепутатхэу Цэй Эдуардрэ Къуижъ Саидэрэ IукIагъэх хьафизэхэм я Мыекъопэ къэлэ  организацие ипащэу Алексей Хлоповым. Республикэ парламентым и Тхьаматэ  пшъэрылъ къызэрафишIыгъэу, оргтехникэ ащ ратыгъ.

13 декабря 2021 года 14:29

2022-рэ илъэсымкIэ IофшIэнхэр рахъухьагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щыкIуагъ профильнэ комитетхэм, парламентым и Аппарат иподразделениехэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэхэ зэIукIэу республикэ парламентым и Тхьаматэ  игуадзэу Шъэо Аскэр зэрищагъэр.

10 декабря 2021 года 15:51

«ЦIыфхэм цыхьэу къытфашIырэр къэдгъэшъыпкъэжьыным фэшI»

Парламентым  социальнэ политикэмкIэ, унагъом иIофхэмкIэ, псауныгъэмкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет ипащэу Наталья Широковам «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 20 зыщыхъурэм ехъулIэу цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. Ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм ащыщыгъэх фэгъэкIотэныгъэ зиIэ купхэм ахахьэхэрэм псэупIэ ягъэгъотыгъэныр, социальнэ ыкIи мылъку IэпыIэгъу  ятыгъэныр, ныбжьыкIэхэм гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэныр, нэмыкIхэри.

9 декабря 2021 года 17:45

Юбилярым фэгушIуагъэх

Республикэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм депутатэу Къэгъэзэжь Муратрэ район администрацием ипащэу Аулъэ Рэщыдэрэ игъусэхэу щыIагъэх АР-м изаслуженнэ журналистэу, Урысыем  ижурналистхэм я Союз хэтэу, Шэуджэн районым ицIыф гъэшIуагъэу Тхьайшъэо Тасим дэжь. Ахэр юбилярым фэгушIуагъэх ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм фэшI.

9 декабря 2021 года 17:32

«Единэ Россием» иилъэс 20 ехъулIэу

Политическэ партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 20 зэрэхъурэм ипэгъокIэу ащ ишъолъыр ыкIи чIыпIэ приемнэхэм цIыфхэм яегъэблэгъэн ащыкIуагъ.

8 декабря 2021 года 17:29

Хэгъэгум и ЛIыхъужъ и Мафэ ехъулIэу

Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу, законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным яIофыгъохэмкIэ парламентскэ комитетым ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард мы тхьамафэм Iофтхьэбзабэмэ ахэлэжьэнэу щыт. Ахэр Хэгъэгум и ЛIыхъужъ и Мафэ фэгъэхьыгъэх.

6 декабря 2021 года 19:23

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия V-рэ зэхэсыгъу

Непэ, тыгъэгъазэм и 6-м, республикэ парламентым ия V-рэ зичэзыу сессие иIагъ. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, гъэцэкIэкIо хабзэм ифедеральнэ ыкIи  республикэ органхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм, СМИ-хэм ялIыкIохэр. Парламентариехэр атегущыIэнхэу зэхэсыгъом къыхалъхьагъэх  бюджет-финанс, экономическэ, социальнэ, экологическэ Iофыгъохэр, нэмыкIыби. Iофыгъо 21-рэ ащ щызэхафыгъ.

6 декабря 2021 года 19:19

Республикэ бюджетыр агъэнэфагъ

Парламентариехэр ятIонэрэ еджэгъумкIэ хэплъагъэх «Адыгэ Республикэм 2022-м ыкIи зичэзыу 2023 – 2024-рэ илъэсхэмкIэ иреспубликэ бюджет фэгъэхьыгъ» зыфиIорэ законопроектым. Ащ депутатхэр щигъэгъозагъэх профильнэ комитетым ипащэу Iэщэ Мухьамэд.

6 декабря 2021 года 19:13

Депутатхэм янахьыбэм федеральнэ законым ипроект дырагъэштагъ

Парламентариехэр хэплъагъэх санитарнэ ыкIи эпидемиологическэ  Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ  законым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм епхыгъэ законопроектым.

3 декабря 2021 года 10:44

Депутатхэм IэпыIэгъур зэпагъэурэп

Депутат-единороссхэу Цэй Эдуардрэ Алла Чернышовамрэ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм пшъэрылъ зэрафишIыгъэу, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым хэт госпиталым чIэлъхэм медицинскэ кислородыр  икъоу аIэкIэхьаным фэшI литрипшI зэрыфэрэ баллонхэр афащагъэх. Медицинэ учреждением иврач шъхьаIэу Владимир Лобода парламентариехэм зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

1 декабря 2021 года 17:11

Парламентым и Президиум изэхэсыгъу

Республикэ парламентым изичэзыу я V-рэ зэхэсыгъоу иIэщтым къыхалъхьащт Iофыгъохэм ахэплъагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум. Ахэр бюджет-финанс, экономическэ ыкIи социальнэ лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъо 25-рэ фэдиз мэхъух.

29 ноября 2021 года 17:03

Планернэ зэхэсыгъор

ШэкIогъум и 29-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэхищагъ планернэ зэхэсыгъоу парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр зыщырахъухьагъэхэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх профильнэ комитетхэм, Аппаратым иподразделениехэм япащэхэр.

29 ноября 2021 года 14:13

Федеральнэ проектэу «Сянэ – предприниматель» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр

ШэкIогъум и 26-м Мыекъуапэ щаухыгъ федеральнэ гъэсэныгъэ программэу бзылъфыгъэ предпринимательствэм зегъэушъомбгъугъэным фытегъэпсыхьагъэр. Экспертнэ жюрим хэтэу Iофтхьабзэу проектым къыдыхэлъытагъэхэм ахэлэжьагъ республикэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковар.

26 ноября 2021 года 16:05

Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъу

Видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу шэкIогъум и 26-м кIуагъэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым зэрищагъэр. Ащ хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

25 ноября 2021 года 10:25

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэфедэгъэнхэм пэуцужьыгъэныр

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэфедэгъэнхэм пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу  Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

24 ноября 2021 года 15:16

ХэдзакIохэм ялъэIухэр единороссхэм агъэцакIэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр аIукIагъ Шэуджэн районым ит къутырэу Чернышовым щыпсэухэрэм. ИкIыгъэ мазэм къутырдэсхэм Владимир Нарожнэм зыкъыфагъэзэгъагъ Iофыгъо зэфэшъхьафхэу ящыIэкIэ-псэукIэ нахь къэзыгъэпсынкIэщтхэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу. ТхьамэфитIу ащ тешIагъэу Iофэу ашIагъэр зэфахьысыжьыгъ.

24 ноября 2021 года 14:17

Аппарат-программнэ комплексэу «Къэлэ щынэгъончъэм» шIуагъэ къехьы

Адыгэ Республикэм хэбзэукъоныгъэхэр щыземыхьэгъэнхэм фэгъэзэгъэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

19 ноября 2021 года 17:04

Сымэджэщым зичэзыу IэпыIэгъур лъагъэIэсыгъ

Республикэ парламентым ипащэ пшъэрылъ зэрэфишIыгъэу, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Любовь Ананниковам пIэтехъо-кIэлъын комплекти 150-рэ фищагъ Адыгэ республикэ клиническэ инфекционнэ сымэджэщым игоспиталь. Ащ щылэжьэрэ медицинэ IофышIэхэм мы охътэ къиным япшъэрылъхэр мыпшъыжьхэу зэрагъэцакIэрэм фэшI зэрафэразэхэр ариIуагъ.

19 ноября 2021 года 16:10

IэпыIэгъу лые хъурэп

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Алексей Корешкиныр Мыекъуапэ щыпсэурэ унэгъуи 9-мэ гъомылапхъэкIэ IэпыIэгъу афэхъугъ.

19 ноября 2021 года 15:23

Лъэпкъ проектым игъэцэкIэнкIэ Адыгеир пэрытхэм ащыщ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэнкIэ гъэхъагъэу иIэхэм апае Адыгеим Диплом  къыфагъэшъошагъ. Регион пэрытхэм ахэтэу ар Москва къыщыратыжьыгъ Адыгеим и ЛIышъзхьэу КъумпIыл Муратэ.

18 ноября 2021 года 16:28

Медучреждениехэм ящыкIагъэхэр депутатхэм арагъэгъоты

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ренэу зэпхыныгъэ адыриI республикэм имедицинэ учреждениехэм, госпитальхэм щыкIагъэу яIэхэр зэрагъашIэ.

17 ноября 2021 года 17:52

РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектитIумэ федеральнэ мылъку къафатIупщыщт

2022 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ федеральнэ бюджетым ипроектэу ятIонэрэу зыхэплъэщтхэм Къэралыгъо Думэм Iоф щыдашIэ. 
 

17 ноября 2021 года 17:48

АР-м и Парламент Депутатхэм яшIушIэ IэпыIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр республикэм исымэджэщхэм зэпымыоу адеIэх.

16 ноября 2021 года 18:29

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия IV-рэ зэхэсыгъу

Республикэ парламентым изичэзыу зэхэсыгъоу видео-конференц-зэпхыныгъэм тетэу кIуагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

16 ноября 2021 года 18:27

2021-рэ илъэсым имэзибгъу бюджет зэрагъэцэкIагъэр

Парламентым изэхэсыгъо щыхэплъагъэх 2021-рэ илъэсым имэзибгъу республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм. Ащ депутатхэр щигъэгъозагъэх профильнэ ведомствэм ипащэ.

12 ноября 2021 года 14:39

Депутатхэр хэлэжьагъэх

Проектэу «Лъапсэхэр къэдгъэнэжьыных» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу блэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим Iофтхьабзэ щыкIуагъ.

11 ноября 2021 года 16:52

Парламентым и Президиум изэхэсыгъу

ШэкIогъум и 11-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъоу къыкIэлъыкIощт я IV-рэ зэхэсыгъом  зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр зыщагъэнэфагъэхэр щыIагъ. Повесткэм Iофыгъо 14-м ехъу хагъэхьагъ бюджет-финанс, социальнэ лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэу.

10 ноября 2021 года 17:24

Пандемием пэуцужьыгъэным фэшI

Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэмкIэ, дин объединениехэм адэлэжьэгъэнымкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр щыIагъ.

10 ноября 2021 года 07:00

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Хэгъэгу кIоцI  IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

4 ноября 2021 года 18:20

Саугъэтым къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу хэлэжьагъ саугъэтэу «Навеки с Россией» зыфиIорэм къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, нэмыкIхэри.

4 ноября 2021 года 07:00

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

29 октября 2021 года 17:30

Депутатхэр IэпыIэгъу афэхъух

Социальнэ политикэмкIэ, унагъом  иIофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковамрэ статусымкIэ, регламентымкIэ,  депутат этикэмкIэ парламентым и Комиссие  ипащэу  Къуижъ Саидэрэ IукIагъэх ковиднэ госпиталэу Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым хэтым иврач шъхьаIэу Владимир Лобода. Депутатхэм медицинэ учреждением техъон-кIэлъын 300 афащагъ.

27 октября 2021 года 18:06

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм иящэнэрэ зэхэсыгъо щыIагъ

ВКС шIыкIэм тетэу рекIокIыгъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм иящэнэрэ зэхэсыгъоу ащ испикерэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хабзэм ифедеральнэ ыкIи республикэ органхэм япащэхэр.

27 октября 2021 года 16:29

ДиндэлэжьапIэр зызэхащагъэр илъэс 30 хъугъэ

Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ къызызэIуахыгъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ.

27 октября 2021 года 14:14

Адыгеим гъогурыкIоныр щыщынэгъончъэным фэшI

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ республикэм игъогухэм ящынэгъончъагъэ фэгъэзэгъэ Комиссием изэхэсыгъоу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ.

26 октября 2021 года 12:10

Республикэ парламентым испикер Болэкъо Мыхьамэт игупсэхэм афэтхьаусыхагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр депутатхэм ацIэкIэ афэтхьаусыхагъ Болэкъо Мыхьамэт игупсэхэм, иIахьылхэм.

26 октября 2021 года 12:07

РеспубликэмкIэ санитарнэ-эпидемиологие Iофхэм язытет

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ коронавируснэ инфекцием Адыгэ Республикэм щыпэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу ВКС шIыкIэм тетэу кIуагъэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

25 октября 2021 года 15:53

«МэшIо десантым» ишIэжь кIодыщтэп!

ЗаконихъухьанымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ патриотическэ Iофтхьабзэу «МэшIо десант» зыфиIоу хыдзэм хэтыгъэхэм Мыекъуапэ лIыхъужъныгъэу щызэрахьагъэм фэгъэхьыгъэм. Ащ хэлэжьагъэх республикэм идзэ комиссариат, ДОСААФ-м ялIыкIохэр, Мыекъуапэ июнармейцэхэр.

22 октября 2021 года 15:04

Урысыем и Къыблэ ипарламентариехэм АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм къыдырагъэштагъ

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием июбилейнэ я XXXV-рэ Конференцие иIофшIэн ыухыгъ. Урысыемм и Къыблэ ипарламентариехэм регионхэмкIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ унашъохэр ашIыгъэх. Ахэр япхыгъэх экономическэ ыкIи хьакъулахь къэкIуапIэхэм ахэгъэхъогъэным, субъектхэм яэкономикэ инвестициехэр къыхэгъэхьэгъэнхэм, предпринимательскэ IофшIэным зегъэушъомбгъугъэным.

22 октября 2021 года 09:53

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия III-рэ зэхэсыгъо чъэпыогъум и 27-м щыIэщт

Непэ ВКС шIыкIэм тетэу кIуагъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо. Депутатхэм агъэнэфагъэх зичэзыу зэхэсыгъор зыщыкIощтыр ыкIи ащ зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр.

21 октября 2021 года 15:54

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXV-рэ Конференцие аублагъ

Непэ, чъэпыогъум и 21-м, 2021-рэ илъэсым видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу иIофшIэн ригъэжьагъ Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXV-рэ Конференцие Республикэу Къырым и Къэралыгъо Совет – Хасэм зэхищагъэм.

18 октября 2021 года 17:04

Парламентым иилъэс 30 ыкIи ащ изичэзыу зэхэсыгъо зэрэкIощтым атегущыIагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм  щыкIуагъ планернэ зэхэсыгъоу  Iофтхьабзэу къапыщылъхэм, зэхэщэн Iофыгъохэм зыщатегущыIагъэхэр. Зэхэсыгъор видео-конференц-зэпхыныгъэм тетэу кIуагъэ.

18 октября 2021 года 14:20

ЯIэпэIэсэныгъэ къыкIэкIуагъ

АР-м ипарламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр чъэпыогъум и 15-м хэлэжьагъ кIэлэегъаджэхэу, гъэсэныгъэм иIофышIэхэу гъэхъагъэхэр зышIыгъэхэр зыщагъэшIогъэхэ зэIукIэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхищагъэм. Ар кIэлэегъаджэхэм ямэфэкI пае афэгушIуагъ, яIофшIэн осэшхо фишIыгъ ыкIи  къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ягъэсэн, япIун творческэу къызэрекIуалIэхэрэм фэшI зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

18 октября 2021 года 14:18

ЗэгъэшIужь хьыкумышIхэм удостоверениехэр аратыгъэх

Чъэпыогъум и 15-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм удостоверениехэр щаратыжьыгъэх зэгъэшIужь хьыкумышIхэу Джанхъот Саидэрэ (Тэхъутэмыкъое районымкIэ хьыкум участкэу N 1-р) Нэшъулъэщэ Асхьадрэ (къалэу Мыекъуапэ ихьыкум участкэу N 1-р). Профильнэ комитетым мы кандидатурэу къыгъэлъэгъуагъэхэм блэкIыгъэ зэхэсыгъом депутатхэм щадырагъэштагъ.

17 октября 2021 года 07:30

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэ и Маф

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 октября 2021 года 07:00

Гъогу хъызмэтым иIофышIэ и Маф

Гъогу хъызмэтым иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

15 октября 2021 года 16:31

Джэджэхьаблэ гъэсэныгъэ гупчэу «Точка роста» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ къуаджэу Джэджэхьаблэ гъэсэныгъэ гупчэу «Точка роста» зыфиIорэм икъыщызэIухын.

11 октября 2021 года 16:59

Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард еджапIэм илинейкэ хэлэжьагъ

ЗаконихъухьанымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард чъэпыогъум и 9-м хэлэжьагъ къалэу Славянск-на-Кубани иеджапIэу № 5-м Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу В.Ф. Маргеловым ыцIэ зыфаусыгъэр илъэси 5 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI линейкэу щыкIуагъэм.

11 октября 2021 года 14:23

Улапэ щыпсэухэрэм афэгушIуагъэх

БлэкIыгъэ шэмбэтым республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр регионым и ЛIышъхьэ игъусэу хэлэжьагъэх къуаджэу Улапэ ыныбжь илъэси 160-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм. Мы мафэм ехъулIэу къуаджэм социальнэ псэолъитIу къыщызэIуахыгъ – культурэм и Унэ ыкIи ФОК-р.

10 октября 2021 года 07:00

Мэкъумэщ хъызмэтым иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм имэкъумэщ хъызмэт ыкIи икъыдэгъэкIыжьын промышленность иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 октября 2021 года 16:33

Сенаторэу Олег Селезневым идунай ыхъожьыгъ

Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ УФ-м ФедерациемкIэ и Совет хэтэу, ипшъэдэкIыжь къызыгурыIорэ политикэу, ищыIэныгъэ Хэгъэгум фэзыгъэлэжьэгъэ Олег Селезневым ыныбжь илъэс 63-м итэу идунай ыхъожьыгъ.

7 октября 2021 года 12:02

Адыгэ Республикэм и Мафэ ехъулIэу къафэгушIуагъэх

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ, субъектхэм  язаконихъухьэ органхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм Адыгэ Республикэм и Мафэ фэшI шIуфэс телеграммэхэр къагъэхьыгъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм, ежь спикерым ацIэкIэ.

7 октября 2021 года 10:51

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр гъэIорышIэкIо компаниехэм ялIыкIохэм аIукIагъ

Унашъхьэм къыкIэщхымэ, ащ щыпсэухэрэм зэкIэми гумэкIыгъо къафихьын ылъэкIыщт – машIом зыкъыщиштэным нэсэу, ашъхьагъырэ къатхэм атесхэр зыхэфэхэрэ хьазабым имызакъоу.

6 октября 2021 года 16:50

Коронавируснэ инфекцием пэуцужьыгъэным епхыгъэу

Непэ, чъэпыогъум и 6-м, республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм аппаратым иIофышIэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ Iофыгъо шъхьаIэу щыщытыгъэр санитар шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэр ыкIи вакцинациер ифэшъуашэм тетэу регъэкIокIыгъэныр ары. Къэзэрэугъоигъэхэр ащ щигъэгъозагъэх коронавирусым земыгъэушъомбгъугъэным фэшI зэхащэгъэ оперативнэ штабым изэхэсыгъоу регионым ипащэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм унашъоу щашIыгъэм.

6 октября 2021 года 12:40

Мыекъопэ гимназиеу N 5-м икIэлэегъаджэхэм Шэуджэн Тембот афэгушIуагъ

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот кIэлэегъаджэм и Мафэ ехъулIэу щыIагъ Мыекъопэ гимназиеу N 5-м. МэфэкIым ехъулIэу ар кIэлэегъаджэхэм афэгушIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ ыкIи депутатхэм ацIэкIэ. Джащ фэдэу республикэ парламентым и Рэзэныгъэ тхылъхэр аритыгъэх анахь IофышIэ чанхэм.

6 октября 2021 года 09:55

Я V-рэ Урысые лъэпкъ ныбжьыкIэ форумэу «В согласии и единстве – наша сила» зыфиIорэм Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым блэкIыгъэ шэмбэтым щыкIогъэ форумым хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот.

5 октября 2021 года 07:30

Адыгэ Республикэм и Маф!

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

5 октября 2021 года 07:00

КIэлэегъаджэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIэлэегъаджэхэр, гъэсэныгъэм иIофышIэхэр, педагогическэ IофшIэным иветеранхэр!

1 октября 2021 года 16:25

Къэралыгъо тынхэр афагъэшъошагъ

Непэ, чъэпыогъум и 1-м, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо тын лъапIэу Урысые Федерацием ыкIи Адыгэ Республикэм къафагъэшъошагъхэр Къэралыгъо филармонием щаритыжьыгъэх ахэр къэзылэжьыгъэхэм. АР-м иилъэс 30 фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

1 октября 2021 года 15:55

Яблэнэрэ зэIугъэкIэгъум иятIонэрэ зэхэсыгъу

Непэ, чъэпыогъум и 1-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ияблэнэрэ зэIугъэкIэгъу иятIонэрэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэралыгъо Думэм идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

1 октября 2021 года 15:54

ЮРПА-м кIощт делегациер агъэнэфагъ

Адыгеим ипарламент ЮРПА-м иконференциехэм яIофшIэн чанэу хэлажьэ. Республикэ парламентыр кIэщакIо зыфэхъурэ Iофыгъохэм янахьыбэм – федеральнэ законхэм япроектхэр, Iофыгъо зэфэшъхьафхэм япхыгъэу федеральнэ хэбзэ органхэм зызэрафагъазэхэрэр – ЮРПА-м идискуссионнэ площадкэ щызэхафых ыкIи Урысыем и Къблэ ипарламентариехэм ахэм къадырагъаштэ. Ахэм къащаIэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщхэр е зэкIэ федеральнэ законхэм къащадалъытэх. ЮРПА-м Iоф щыпшIэныр – парламент зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм изы амалышIоу щыт.

1 октября 2021 года 15:53

Хъопсэрыкъо Мурат Адыгеим илIыкIоу ФедерациемкIэ Советым джыри щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ияблэнэрэ зэIугъэкIэгъу ия II-рэ зэхэсыгъо депутатхэм щыдырагъэштагъ ФедерациемкIэ Советым  Адыгеим изаконихъухьэ орган илIыкIоу Хъопсэрыкъо Мурат джыри хэдзыгъэным.

1 октября 2021 года 15:28

СурэтышI-модельерэу СтIашъу Юрэ ыныбжь илъэс 90-рэ хъугъэ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр фэгушIуагъ АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр, общественнэ организациеу Мамырныгъэм и Лигэ ишIухьафтын къызыфагъэшъошагъэу СтIашъу Юрэ – апэрэ лъэпкъ кютерьем – ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэшI.

30 сентября 2021 года 10:36

2021-рэ илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъу

Видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ Iофтхьабзэу 2021-рэ илъэсым идзэ дэщыгъо зэрэкIуагъэм ыкIи бжыхьэ дзэ дэщыгъомкIэ пшъэрылъэу щытхэм зыщатегущыIагъэхэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м идзэ комиссариат ипащэу Александр Авериным.

29 сентября 2021 года 15:41

Адыгеим ипарламентариехэм законихъухьэ IофшIэным гъэхъагъэ щашIынэу къафэлъэIуагъэх

АР-м и Къэрлыгъо Совет – Хасэм, спикерэу Владимир Нарожнэм ыцIэкIэ шIуфэс тхыгъэхэр ыкIи телеграммэхэр къагъэхьых федеральнэ къэралыгъо хэбзэ органхэм, Къэралыгъо Думэм идепутатхэм, ясэнэхьатэгъу-депутатхэу Урысыем ирегион зэфэшъхьафхэм ащылажьэхэрэм,  общественнэ ыкIи политическэ IофышIэхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм ялIыкIохэм. Ахэр республикэ законихъухьэ органыр ыкIи ащ и Тхьаматэ зэрэхадзыгъэхэм,  яIофшIэн зэраублагъэм афэгъэхьыгъэх.

29 сентября 2021 года 12:43

Къолъхьэ тын-Iыхыным иIофыгъохэм атегущыIагъэх

АР-м и Къэрлыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Iоныгъом и 28-м хэлэжьагъ къолъхьэ тын-Iыхыным республикэм щыпэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм.

28 сентября 2021 года 17:11

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 7-рэ зэIугъэкIэгъу иапэрэ зэхэсыгъо щыIагъ

Непэ, Iоныгъом и 28-м, республикэ парламентым изэIугъэкIэгъоу кIэу хадзыгъэм апэрэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къэралыгъо хэбзэ органхэм япащэхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

28 сентября 2021 года 17:06

Депутат удостоверениехэр аратыгъэх – хэдзын кампанием изэфэхьысыжь

Правительствэм и Унэ зэхэсыгъохэр зыщыкIорэ Залышхоу хэтым непэ щыкIуагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие изэIухыгъэ зэхэсыгъо. Ащ депутатхэм удостоверениехэр щаратыжьыгъэх.

17 сентября 2021 года 11:38

Депутатхэр афэгушIуагъэх

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэр загъэпсыгъэм ихэгъэунэфыкIын ыкIи къалэу Черкесскэ и Мафэ афэшI республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ежь ышъхьэкIи, депутатхэм ацIэкIи афэгушIуагъ регионым ипащэу Темрезов Рэщыдэ, парламентым и Тхьаматэу Александр Ивановым ыкIи республикэм щыпсэухэрэм зэкIэми. Ар республикэм фэлъэIуагъ хахъо иIэнэу, мамыр псэукIэ шъолъырым илъынэу.

3 сентября 2021 года 15:36

Урысыем и ЛIыхъужъэу Владислав Долониным исаугъэт къызэIуахыгъ

Iоныгъом и 3-м, терроризмэм пэшIуекIорэ бэнэныгъэмкIэ зэдегъэштэныгъэм и Мафэ, Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ Урысыем и ЛIыхъужъэу, старшэ лейтенантэу Владислав Долониным исаугъэтэу ар зыщеджэгъэ гурыт еджапIэу № 3-м ищагу дагъэуцуагъэр.

1 сентября 2021 года 16:37

ШIэныгъэм и Маф

Адыгеим икIэлэегъаджэхэм, кIэлэеджакIохэм ыкIи ны-тыхэм непэ гущыIэ дэхабэ апагъохыгъ, шIэныгъэм и МафэкIэ афэгушIуагъэх. Мыр мэфэкI фаб, мэфэкI дах, лIэуж пстэуми ар зэфэдэу якIас.

30 августа 2021 года 12:20

Быракъыр Адыгэ Республикэм къыратыгъ

ШышъхьэIум и 29-м Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал я VII-рэ Дунэе дзэ-техническэ форумэу «Армия-2021» зыфиIорэр зыщызэфашIыжьыщтым ехъулIэу Молдавием ия 95-рэ шхончэо дивизие ибыракъ Адыгеим июнармейцэхэм къаратыгъ республикэм и Лъэпкъ музей чIалъхьаным фэшI.

27 августа 2021 года 16:23

Я VII-рэ Дунэе дзэ-техническэ форумэу «Армия-2021» зыфиIорэр къызэIуахыгъ

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Телелъэмыдж шIыкIэм тетэу Адыгеир форумым хэлэжьагъ. Эфирым республикэр щыхэхьагъ Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал.

27 августа 2021 года 11:58

Урысые кIэтхыкIыжьыным иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм правопорядкэр щамыукъонымкIэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу щыIагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

26 августа 2021 года 17:30

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ АР-м  иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

26 августа 2021 года 15:33

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссиемрэ Оперативнэ штабымрэ язэхэсыгъу

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссиемрэ Оперативнэ штабымрэ язэхэсыгъоу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм.

23 августа 2021 года 18:26

КIэлэегъаджэхэм яшышъхьэIу зэIукIэ пшъэрылъыкIэхэр щагъэнэфагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ хэлэжьагъэх республикэм гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэхэм яшышъхьэIу зэIукIэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м ивице-премьерэу Наталья Широковам.

22 августа 2021 года 07:00

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 августа 2021 года 12:18

Владимир Нарожнэр Къуижъ Саидэ июбилейкIэ фэгушIуагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Шэуджэн Тембот игъусэу фэгушIуагъэх МКъТУ-м иректорэу Къуижъ Саидэ июбилейкIэ. Саидэ Казбек ыпхъур экономикэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, 1995-рэ илъэсым къыщыублагъэу Мыекъопэ технологическэ университетым  Iоф щешIэ.

16 августа 2021 года 17:11

Амброзием игъэкIодын зэхэсыгъом щытегущыIагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм къэралыгъо хэбзэ органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм, республикэм щыпсэухэрэм афакIоу къышIыгъэ джэпсалъэу амброзием игъэкIодын епхыгъэр зэрагъэцакIэрэм щытегущыIагъэх непэ зэхэсыгъоу республикэ парламентым щыкIуагъэм. Iофтхьабзэр зэращагъ АР-м  и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, профильнэ парламентскэ комитетым ипащэу Шъэо Аскэррэ.

13 августа 2021 года 15:37

Гуетыныгъэ фыряIэу зэрэлажьэхэрэм фэшI

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентскэ комитетым ипащэу Шэуджэн Тембот республикэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм  пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэу, аIукIагъ  республикэ радиотелевизионнэ къэтын гупчэм иIофышIэхэм. Ахэм ар афэгушIуагъ ФГУП-у «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» зыфиIорэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэмкIэ. Телевидениер – информациер цIыфхэм  алъыгъэIэсыгъэным иамал шъхьаIэхэм, анахь ящыкIагъэхэм ащыщ. Арышъ, мэхьанэшхо иI унэ пэпчъ эфирыр лъыIэсыным, информациер зэпымыоу ыкIи дэгъоу къэтыгъэным.

12 августа 2021 года 15:53

Тхьаматэм ригъэблэгъагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэу егъэблэгъэн зэхищагъ. Ащ щыIагъ Мыекъуапэ щыпсэурэ Таисия Кожановар. Бзылъфыгъэр къыкIэлъэIугъ иунэе чIыгу игъунапкъэхэр гъэунэфыгъэнхэм епхыгъэу IэпыIэгъу къыфэхъунхэу.

12 августа 2021 года 12:22

Шъолъырым хэхъоныгъэ ышIыным пае

Республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, ар видео-конференц-зэпхыныгъэм тетэу кIуагъэ. Лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэхэм, регионым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ унэе программэм ягъэцэкIэн ыкIи вакцинацием епхыгъэ Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

10 августа 2021 года 14:30

Къоджэ псэупIэхэм ягумэкIыгъохэм атегущыIагъэх

АР-м и Къэралыгъо  Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр шышъхьэIум и 9-м ащыIагъ Джыракъые ыкIи Хьатыгъужъыкъое къоджэ псэупIэхэм. Ар аIукIагъ администрациехэм япащэхэу Къэгъэзэжь Юрэрэ Къэрэбэт Къэплъанрэ ыкIи мы псэупIэхэм яактивхэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх МО-у  «Шэуджэн районым» иадминистрацие ипащэу  Аулъэ Рэщыдэрэ депутатхэм ярайон Совет итхьаматэу Мэрэтыкъо Аслъанрэ.

9 августа 2021 года 14:40

Сабыибэ зыпIурэ унагъом компьютер фащэфыгъ

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр шышъхьэIум и 7-м щыIагъ станицэу Абадзехскэм щыпсэурэ Н. П. Забавинам иунагъо ыкIи депутатхэм ацIэкIэ шIухьафтын – компьютер аритыгъ. Забавинхэм яунагъо кIэлэцIыкIуибл ис, нэбгырищыр – еджакIох. Мы лъэхъаным  еджэнымкIэ ящыкIэгъэ дэдэу щыт компьютернэ техникэр ащэфынэу амал яIэп, унагъом ышъхьэ идунай ыхъожьыгъ. «Непэ еджапIэ щыIэп технологиякIэхэр щамыгъэфедэхэу.

5 августа 2021 года 17:01

IофшIэн гъэнэфагъэхэмкIэ программэр

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм шышъхьэIум и 4-м IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ МО-у «Шэуджэн районым» ипащэу Мэрэтыкъо Аслъан. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Къэгъэзэжь Мурат.

4 августа 2021 года 18:15

Iэзэгъу уцхэр цIыфхэм агъотынхэм депутатхэм анаIэ тет

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъоу зэхищагъэр цIыфхэм Iэзэгъу уцхэр зэрагъэгъотынхэ амал яIэным фэгъэхьыгъагъ. Ащ хэлэжьагъэх уасэхэр ыкIи тарифхэр гъэзекIогъэнхэмкIэ ГъэIорышIапIэм, Прокуратурэм, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм, антимонопольнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, Росздравнадзорым ялIыкIохэр, аптекэхэм япащэхэр.

4 августа 2021 года 16:29

Экологием иIофыгъохэм алъэплъэх

Экологиер щынэгъончъэгъэным, цIыфхэр псэунхэм ыкIи Iоф ашIэным иамалхэр щыIэнхэм, чIыопс баиныгъэхэм шIуагъэ къатэу гъэфедэгъэнхэм депутатхэм яIофшIэн мэхьанэшхо щыраты.

4 августа 2021 года 15:47

Республикэм имедучреждениехэм мобильнэ комплексхэр аратыгъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлэжьагъ республикэм имедицинэ учреждениехэм мобильнэ комплексхэм яIункIыбзэхэр ятыгъэнхэм епхыгъэ Iофтхьабзэм.

3 августа 2021 года 16:51

Амброзием игъэкIодын нахь агъэчанынэу зафагъэзагъ

Мы лъэхъаным амброзием икъэкIыгъу, лъэшэу ащ зеушъомбгъу, нэмыкI къэкIырэ пстэури ыгъэкIодызэ. Аброзием чIыгур лъэшэу егъэгъушъы, ылъапсэ зэрэкIочIэшхом къыхэкIэу лэжьыгъэр ыгъэкIодын ылъэкIыщт. Псым имызакъоу, микроэлементэу къэкIырэ пстэуми ящыкIагъэр ащ хещы, чIыгум лэжьыгъэ къыщымыкIыжьыным негъэсы.

3 августа 2021 года 10:39

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъо амброзием игъэкIодын епхыгъагъ

Парламентым щыкIогъэ IофшIэгъу зэхэсыгъор фэгъэхьыгъагъ уц шIой щынагъоу амброзием игъэкIодын  епхыгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн. Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ хэлэжьагъэх Роспотребнадзорым, Росприроднадзорым, мэкъу-мэщымкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ республикэ министерствэхэм, «Российский сельскохозяйственный центр» зыфиIорэм АР-мкIэ икъутамэ, нэмыкI ведомствэхэм ялIыкIохэр.

1 августа 2021 года 08:00

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, тихэгъэгогъу лъапIэхэр!

30 июля 2021 года 17:07

Хэкужъым къэкIожьыгъэ унагъохэм ащыIагъэх

Репатриантым и Мафэ ипэгъокIэу республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэу Цэй Эдуард ыкIи Роман Подлегаевыр щыIагъэх къуаджэу Мэфэхьаблэ.

30 июля 2021 года 16:18

Мыекъопэ районым щыкIогъэ дэкIыгъо IофшIэгъум изэфэхьысыжьхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ къэралыгъо программэу «Къоджэ шъолъырхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу п. Тульскэм щыкIуагъэм. Ар зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

30 июля 2021 года 11:11

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэныр

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэгъэзэгъэ республикэ Комиссием изэхэсыгъоу бэдзэогъум и 29-м Правительствэм и Унэ щыкIуагъэр зэрищагъ Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым.

29 июля 2021 года 17:16

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо В. Нарожнэр хэлэжьагъ

Непэ Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм.

28 июля 2021 года 19:09

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия VI-рэ зэIугъэкIэгъу иIофшIэн зэфихьысыжьыгъ

АР-м и Правительствэ и Унэ зэхэсыгъохэр зыщыкIорэ Залышхоу хэтым непэ щырагъэкIокIыгъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия VI-рэ зэIугъэкIэгъу иаужырэ я 64-рэ зэхэсыгъо. Сессиер зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

28 июля 2021 года 19:06

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм регионым изаконихъухьэ орган ия VI-рэ зэIугъэкIэгъу иIофшIэн зэфэхьысыжь къыфишIыгъ

Аужырэ зэIугъэкIэгъум иIофшIэн зэфэхьысыжь къыфишIызэ, республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм къыхигъэщыгъ депутатхэм яIофшIэн Урысые Федерацием и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм  къыщигъэуцугъэ пшъэрылъэу парламентариехэм язаконихъухьэ IофшIэн епхыгъэхэм ягъэцэкIэн зэрэфытегъэпсыхьэгъагъэр.

27 июля 2021 года 17:37

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъо хэлэжьагъ Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ мы илъэсым имэзих Iоф зэришIагъэм ыкIи  тапэкIэ пшъэрылъэу иIэхэм коллегием изэхэсыгъо щытегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ, республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, нэмыкIхэри.

27 июля 2021 года 15:18

2021-рэ илъэсым щыIэщтхэ хэдзынхэм Адыгеим зафегъэхьазыры

2021-рэ илъэсым Урысыем щыкIощт хэдзын кампанием илъэхъан УФ-м и Къэралыгъо Думэ, Федерацием исубъект 12-мэ япащэхэр, УФ-м исубъект 39-мэ якъэралыгъо законихъухьэ органхэм ыкIи регион 11-мэ якъэлэ шъхьаIэхэм ялIыкIо органхэм ядепутатхэр хадзыщтых.

27 июля 2021 года 14:59

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Джэджэ районым щыIагъ

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу дэкIыгъо Джэджэ районым щыриIагъ. Спикерыр псэупIэу Сергиевскэм кIуагъэ общественнэ IофышIэщтыгъэу, къоджэ округым идепутатыгъэу, цIыф гумыпсэфэу, ичIыпIэгъухэм ренэу афэгумэкIырэ Ангелина Щедриновам ыныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэм фэшI фэгушIонэу. ПсэупIэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр иIэным Ангелинэ чанэу хэлэжьагъ, пандемием илъэхъан нэжъ-Iужъхэм гъомылэпхъэ Iалъмэкъхэр афэзыщэхэрэм ахэтыгъ. ИмэфэкI мафэ ащ игупсэхэм, иIахьылхэм дыхагъэунэфыкIыгъ.

26 июля 2021 года 10:38

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр афэгушIуагъэх я 7-рэ дзэ базэр зызэхащагъэм епхыгъэ мафэмкIэ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэу Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуардрэ Урысые народнэ фронтым АдыгеимкIэ и Шъолъыр исполком ипащэу Юрий Гороховымрэ блэкIыгъэ шэмбэтым щыIагъэх Абхъаз Республикэм Адыгеим илIыкIо куп хэтхэу. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр я 7-рэ Краснодарскэ Краснознаменнэ Кутузовым ыкIи Жъогъо Плъыжьым яорден къызыфагъэшъошэгъэ дзэ базэр  зызэхащагъэр илъэси 103-рэ зэрэхъугъэр ары. Мы соединением имэфэкI ехъулIэу къалэу Гудаутэ Iофтхьабзэр щырагъэкIокIыгъ. Адыгеимрэ Абхъаз Республикэмрэ зэкъош зэфыщытыкIэу зэдыряIэхэр тапэкIи лъагъэкIотэнхэм парламентариехэр пылъых, ащкIэ щысэшIоу щыт мы соединением имэфэкIхэм  ахэлэжьэнхэр шэнышIу зэрафэхъугъэр.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ ыкIи региональнэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ депутатхэм афэгушIуагъэх УФ-м и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ясоединение хэушъхьафыкIыгъэ икъулыкъушIэхэм ыкIи псауныгъэ, мамыр псэукIэ яIэнэу афэлъэIуагъэх, гущыIэ фабэхэр апагъохыгъэх. Парламентариехэм ягуапэу соединением икъулыкъушIэхэм аратыжьыгъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Щытхъу тхылъэу афагъэшъошагъэхэр.

Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэ соединение анахьыжъхэм ащыщэу тарихъ бай зиIэм къэралыгъом икъэухъумэн гъэлъэшыгъэным иIахьышIу хэлъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан я 9-рэ горнострелковэ дивизиеу, нэужым я 9-рэ пластунскэ, етIанэ я 131-рэ мотострелковэ бригадэ ия 9-рэ мотострелковэ дивизие хъугъэм, джы я 7-рэ дзэ базэу щытым Адыгеир шъхьафит ышIыжьыгъагъ. Заом ыуж илъэс 50-м ехъурэ дивизиер Мыекъуапэ дэтыгъ.

Iофтхьабзэм илъэхъан депутатхэр аIукIагъэх Адыгеим щыщ дзэкIолIхэу мы базэм къулыкъур щызыхьыхэрэм. Соединением ипащэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, къулыкъур адэзыхьыхэрэ дзэкIолIхэм ягъусэхэу щытхъу хэлъэу япшъэрылъхэр агъэцакIэх, Урысые Федерацием ищынэгъончъагъэ къаухъумэ. Ащ тетэу къулыкъур зэрахьырэм ишIуагъэкIэ мы соединениер къэралыгъо ыкIи ведомственнэ тын лъапIэхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх патриот ныбжьыкIэхэр, «ЮНАРМИЕМ» иактивистхэр. НыбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэу арагъэгъотырэм фэшI рэзэныгъэ гущыIэхэр араIуагъ дивизием иветеранхэм.

23 июля 2021 года 11:57

Коронавирусыр къызэутэкIыгъэхэм зыщяIэзэхэрэ медучреждениехэм депутатхэр IэпыIэгъу афэхъух

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм пшъэрылъ зэрафишIыгъэу, депутатхэу Елена Любченкэмрэ Цэй Эдуардрэ пIэтехъо-кIэлъын комплект 300 ратыгъ Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Владимир Лобода. Мы сымэджэщым хэт госпиталэу COVID-р къызэузыгъэхэм зыщяIазэхэрэр ыкIи нэужым япсауныгъэ зыщызэтырагъэуцожьырэр. Комплектхэр региональнэ парламентым идепутатхэм яунэе ахъщэкIэ ащэфыгъэх.

22 июля 2021 года 17:28

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 6-рэ зэIугъэкIэгъу ия 64-рэ зэхэсыгъо бэдзэогъум и 28-м щыIэщт

Непэ видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъоу республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр.

15 июля 2021 года 16:46

Туризмэм епхыгъэ инвестиционнэ проектым игъэцэкIэн Координационнэ советым изэхэсыгъо щытегущыIагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет –Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд непэ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм экономическэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъоу АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым зэрищагъэм.

15 июля 2021 года 11:57

Депутатхэр IэпыIэгъу афэхъугъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожным пшъэрылъ къызэрафишIыгъэу, депутатхэу Цэй Эдуардрэ Юрий Гороховымрэ Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым хэт госпиталым пIэкIор техъон-кIэлъын комплект 300 фащагъ. Регионым изаконихъухьэ орган ащ пэIухьэгъэ ахъщэр къыхигъэкIыгъ.

12 июля 2021 года 18:04

«Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXIII-рэ конференцие иятIонэрэ едзыгъо щыIагъ – охътэ благъэхэм Iоф зыдашIэщтхэр агъэнэфагъэх

Партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXIII-рэ конференцие иятIонэрэ едзыгъоу бэдзэогъум и 12-м щыIагъэм иIофшIэн хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу, партием и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Муратэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу, фракциеу «Единэ Россием» ипащэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэхэу Iэщэ Мухьамэд, Шъэо Аскэр, депутатхэу фракцием хэтхэр, партием ичIыпIэ отделениехэм ялIыкIохэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ партием ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзанэ.

11 июля 2021 года 08:00

Бэдзэогъум и 11-р – урысые почтэм и Маф

Адыгеим почтэ зэпхыныгъэмкIэ иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

9 июля 2021 года 16:34

Почтэ фэIо-фашIэхэр гуетыныгъэ хэлъэу зэрагъэцакIэрэм фэшI

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр аIукIагъ Урысыем и Почтэ и Адыгэ къутамэ иIофышIэхэм ямэфэкI ехъулIэу. Ащ осэшхо фишIыгъ почтэ зэпхыныгъэм мэхьанэу иIэм, ар цIыфхэр зэлъыIэсынхэм иамал Iэрыфэгъоу зэрэщытыр къыхигъэщызэ.

9 июля 2021 года 16:22

ПсэупIэм дэсхэм ялъэIу епхыгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъу

Бэдзэогъум и 8-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ псэушъхьэхэм ыкIи псыхэм якъэухъумэнкIэ республикэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Тыу Азэмат.

8 июля 2021 года 09:23

Унагъом, шIулъэгъум, шъыпкъэныгъэм я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 июля 2021 года 11:39

УФ-м изаконихъухьэ Совет и Президиум изэхэсыгъо щытегущыIагъэх программэхэу «Унэгъо ипотекэр» ыкIи «ФэгъэкIотэныгъэ ипотекэр» зыфиIохэрэр регионхэм зэращагъэцакIэхэрэм

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ Урысыем изаконихъухьэхэм я Совет и Президиум изэхэсыгъо. Видеоконференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэ игуадзэу Ирина Яроваям.

7 июля 2021 года 11:38

Амброзием игъэкIодын епхыгъэ Iофтхьабзэхэр нахь чанэу зехьэгъэнхэ зэрэфаер депутатхэм къыхагъэщыгъ, администрациехэм япащэхэм яфитыныгъэхэр агъэфедэнхэу къяджагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм законихъухьэхэм я Советэу щызэхэщагъэм изэхэсыгъо депутатхэм чIыпIэ администрациехэм япащэхэм джыри зэ зыщафагъэзагъ амброзием игъэкIодын нахь чанэу Iоф дашIэнэу ыкIи  правовой амалэу яIэхэр ащкIэ агъэфедэнхэу – цIыфхэм  ятхьаусыхэхэр парламентариехэм къаIокIэх.

6 июля 2021 года 18:04

Лъэпкъ проектэу «Демографиер» гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм щигъэгъозагъэх министрэу Мырзэ Джанбэч

Адыгеим лъэпкъ проектэу «Демографиер» зэрэщагъэцакIэрэм, анахьэу ащ иIахьэу кIэлэцIыкIухэр зыпIурэ унагъохэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр щыIэныгъэм зэрэщыпхыращырэм фэгъэхьыгъагъ IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэу Мырзэ Джанбэч идоклад.

6 июля 2021 года 17:44

Законихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхэщагъэм изэхэсыгъо щедэIугъэх НыбжьыкIэ парламентыр кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофыгъоу цIыфыр рыпсэунымкIэ анахь ахъщэ макIэм еIэнхэ фимытынхэм фэгъэхьыгъэу федеральнэ законым щыгъэпытагъэ хъугъэм

Зэхэсыгъом щедэIугъэх Iофыгъоу «О реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» зыфиIорэм.

6 июля 2021 года 17:31

Сенаторэу Олег Селезневым республикэ парламентым грузин-абхъаз зэпэуцужьым хэлэжьагъэхэр зэо зэпэуцужьхэм яветеранхэм ахэлъытэгъэнхэ фаеу зэрилъытэрэм дыригъэштагъ

Законихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхэщагъэм изэхэсыгъо щыхэплъагъэх ухъумэгъэнымкIэ УФ-м иминистрэу С. К. Шойгу зызэрэфагъэзэгъэ Iофыгъом. Ар зыфэгъэхьыгъэр грузин-абхъаз уIэшыгъэ зэпэуцужьым хэлэжьагъэхэр зэо зэпэуцужьхэм яветеранхэу лъытэгъэнхэр ары. А Iофыгъом къытегущыIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм  идепутатэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

6 июля 2021 года 17:05

«Лъэпкъ проектхэм яшIуагъэкIэ хэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэм янахьыбэр гъэцэкIагъэ хъугъэ» - Хьасаныкъо Мурат Къэралыгъо Думэм Iоф зэрэщишIагъэм изэфэхьысыжь

Депутат  IофшIэн илъэситфэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм яфедэхэр Къэралыгъо Думэм къыщыгъэлъэгъогъэнхэм зыщыфэгъэзэгъагъэм къыкIоцI зэшIуихынэу хъугъэхэм къатегущыIэзэ, Хьасаныкъо Муратэ къыхигъэщыгъ хэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэм  янахьыбэр «народнэ инструмент» шъыпкъэм ишIуагъэкIэ гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэр. Ащ фэдэхэу депутатым ылъытагъэх лъэпкъ проектхэр, «Единэ Россием» ипартийнэ проектхэр, къэралыгъо программэхэр, Адыгеим хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Унэе программэр.

6 июля 2021 года 14:14

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо суверенитет фэгъэхьыгъэ Декларацием зыкIэтхагъэхэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэшI АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм къыфэгушIуагъэх

Илъэс 30-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, мэкъуогъум и 30-м Адыгэ Республикэм икъэралыгъо суверенитет фэгъэхьыгъэ Декларацием кIэтхагъэх, Урысые Федерацием хэхьэрэ субъект шъхьаф ар хъугъэ.

5 июля 2021 года 21:24

Законихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхэщагъэм изэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ непэрэ зэIукIэм ыкIи законихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхэщагъэу Адыгеим ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатхэу Владислав Резникрэ Хьасаныкъо Муратрэ яIофшIагъэ изэфэхьысыжьхэр къызыщашIыхэрэм мэхьанэшхо зэряIэр.

5 июля 2021 года 21:20

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм яфедэхэр икъоу къыщыдэлъытагъэх – республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр агъэрэзагъ УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэу В. Резникрэ М. Хьасаныкъомрэ яIофшIэн изэфэхьысыжьхэм

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм рэзэныгъэ гущыIэхэр ариIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ, УФ-м  и Къэралыгъо Думэ АдыгеимкIэ  идепутатэм ыкIи исенаторхэм законихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхэщагъэм ия V-рэ зэхэсыгъо зэрэхэлэжьагъэхэм фэшI.

5 июля 2021 года 21:18

Владислав Резник законихъухьэхэм я Совет ия V-рэ зэхэсыгъо къыщыхигъэщыгъ командэ зэгурыIожьэу Iоф зэрашIагъэм гъэхъагъэхэр къызэритыгъэхэр

Владислав Резник ипсалъэ ипэублэ къыщыхигъэщыгъ зэхэсыгъом отчетэу къыщишIыщтыр зы нэбгырэ иIофшIагъэу зэрэщымытыр, зы командэ зэгурыIожь ишIуагъэкIэ – республикэм ипащэхэм, законихъухьэ органым, партиеу «Единэ Россиер» яIэпыIэгъоу ахэр зэшIохыгъэ  зэрэхъугъэр.

5 июля 2021 года 21:13

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм законихъухьэхэм я Советэу щызэхэщагъэм ия V-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Непэ республикэ парламентым щыкIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм законихъухьэхэм я Советэу щызэхэщагъэм ия V-рэ зэхэсыгъо. Iофтхьабзэр зэрищагъ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ хэлэжьагъ регионым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

5 июля 2021 года 17:16

Депутат-единороссхэм яхэдзакIохэм аIукIэнхэр аублагъ

Партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэ я 7-рэ зэфэсым пшъэрылъ къызэращыфишIыгъэу, депутат-единороссхэм аужырэ зэIугъэкIэгъу илъэситфым къыкIоцI Iофэу ашIагъэм яхэдзакIохэр щагъэгъуазэх.

5 июля 2021 года 14:14

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд ихэдзакIохэм Кощхьэблэ районым щаIукIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд депутатхэу Борсэ Къэплъан, Зыхьэ Зураб ыкIи Шъхьэлэхъо Мурат игъусэхэу ихэдзакIохэм – Кощхьэблэ районым щыпсэухэрэм аIукIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ район администрацием ипащэу Хьамырзэ Заур.

3 июля 2021 года 13:09

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ Щытхъум иорден къыфагъэшъошагъ

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Мурат Къэралбый ыкъор!

2 июля 2021 года 18:12

Шэуджэн районым иеджапIэхэм къачIэкIыгъэ медалистхэр, зэнэкъокъухэм ащатекIуагъэхэр агъэшIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ Шэуджэн районым ипсэупIэу Зарям щыIагъэх еджапIэр къэзыухыгъэхэм япчыхьэзэхахьэ хэлэжьэнхэм фэшI. Iофтхьабзэм, хабзэ зэрэхъугъэу, еджэным гъэхъагъэхэр щызышIыгъэхэр, ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэр дэгъоу зытыгъэхэр, олимпиадэхэм ыкIи спорт зэнэкъокъухэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэр щагъэшIуагъэх. Республикэ парламентым и Тхьаматэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм итын лъапIэхэр афигъэшъошагъэх кIэлэегъэджэ нэбгыри 10-у ныбжьыкIэхэм япIун зиIахьышхо хэлъхэм.

1 июля 2021 года 19:42

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм непэ рагъэблэгъагъ Къалмыкъ Республикэм и Народнэ Хурал (парламентым) и Тхьаматэу Анатолий Козачко

Непэ Адыгеим къэкIуагъ Къалмыкъ Республикэм и Народнэ Хурал (парламентым) и Тхьаматэу Анатолий Козачко. Правительствэм и Унэ хьакIэр щаIукIагъ регионым ипащэу КъумпIыл Муратэ ыкIи республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх ЛIыIужъу Адам, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэIугъэкIэгъуищ ядепутатэу, адыгэ усакIоу ыкIи общественнэ IофышIэу, Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ.

1 июля 2021 года 14:47

Адыгэ Республикэм хэбзэукъоныгъэр щыщыгъэзыегъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъо

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр мэкъуогъум и 30-м хэлэжьагъ хабзэр мыукъогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Координационнэ зэIукIэ изэхэсыгъо. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

30 июня 2021 года 08:00

Парламентаризмэм и Дунэе маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тисэнэхьатэгъухэр!

29 июня 2021 года 09:31

Шапхъэхэм адимыштэрэ гъомылапхъэхэр къыдэзыгъэкIыхэрэр ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениеу республикэм итхэм ахэр аIэкIэзыгъахьэхэрэр агъэунэфыхэмэ кIэлэцIыкIухэм ягъэшхэн тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ ишIуагъэ къэкIощт

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу щыгъэзекIогъэным пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъо. Ащ къырагъэблэгъагъэх АР-мкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и КМ хэтхэр, МВД-м, УФСБ-м, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

28 июня 2021 года 17:54

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ къолъхьэ тын-Iыхыным Адыгэ Республикэм щыпэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъо

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ республикэм къолъхьэ тын-Iыхыным щыпэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и КМ хэтхэр, АР-м ипрокуратурэ, МВД-м, УФСБ-м, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр зэрагъэблэгъагъэхэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

28 июня 2021 года 11:28

2021-рэ илъэсым еджапIэр къэзыухыгъэхэм афэкIо

Мэкъуогъум и 26-м Адыгеим щыкIуагъ еджапIэр къэзыухыгъэхэм япчыхьэзэхахьэ. НыбжьыкIэхэм ямэфэкI адагощыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэм. Ахэм гущыIэ фабэхэр къафиIуагъ  УФ-м гъэсэныгъэмкIэ иминистрэу Сергей Кравцовэу Адыгеим щыIагъэм.

28 июня 2021 года 08:00

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо суверенитет фэгъэхьыгъэ Декларацием зыкIэтхагъэхэр илъэс 30 хъугъэ

Мэкъуогъум и 28-м, илъэс 30-кIэ узэкIэIэбэжьымэ, Адыгэ Республикэм икъэралыгъо суверенитет фэгъэхьыгъэ Декларацием кIэтхагъэх. Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэм яшIоигъоныгъэ къыпкъырыкIыхэзэ Урысые Федерацием изы сувереннэ республикэу ар аштагъ.

27 июня 2021 года 07:00

НыбжьыкIэхэм я Маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо ныбжьыкIэгъум, кIочIэшIум, гухэлъышIухэм ямэфэкIкIэ – ныбжьыкIэхэм я МафэкIэ. НыбжьыкIэгъур – гугъэпIэшIухэм, щыIэныгъэ гъогум икъыхэхын, гупшысэ гъэшIэгъонхэм якъэкIогъу лъэхъан.

24 июня 2021 года 17:28

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр

Непэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу КъумпIыл Мурат зэхищагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

24 июня 2021 года 16:38

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх былымхэм хъупIэ къафыхэгъэкIыгъэным епхыгъэу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх Айрюмовскэ къоджэ псэупIэм хэхьэрэ поселкэу Новэм иадминистрацие былымхэр зыщагъэхъущтхэ чIыпIэ яIэным епхыгъэу.

23 июня 2021 года 16:11

Туризмэм, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо лъэхъаным япхыгъэ егъэблэгъэн Тхьамафэу «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэр лъагъэкIуатэ

Партиеу «Единэ Россием» къырихьыжьэгъэ Iофыгъоу туризмэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо япхыгъэхэм афэгъэхьыгъэ егъэблэгъэнхэм ахэлажьэх республикэм имуниципальнэ образованиехэм я СНД-хэм ядепутатхэр, гъэцэкIэкIо хэбзэ органхэм ялIыкIохэр. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм ахэр ащырагъэкIокIых партиеу  «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым ишъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм.

22 июня 2021 года 14:39

Шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм депутатхэр ахэлэжьагъэх

Непэ, мэкъуогъум и 22-м 2021-рэ илъэсым, Хэгъэгу зэошхор къызежьагъэм ия 80-рэ илъэс зэрэкъэралыгъоу щыкIуагъэх шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр.

22 июня 2021 года 14:20

Лъэпкъ ыкIи дин зэфыщытыкIэхэр зыпкъ итынхэр, терроризмэм зыщытыухъумэныр – ахэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр щызэхафыгъэх терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Комиссие

Региональнэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ Антитеррористическэ комиссиеу Адыгэ Республикэм щызэхащагъэм изэхэсыгъо. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

22 июня 2021 года 12:51

Лэжьыгъэм иIухыжьын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ хэлэжьагъ

Непэ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ Адыгеим 2021-рэ илъэсым лэжьыгъэр игъом ыкIи  чIэнагъэ фэмыхъоу щыIухыжьыгъэным зэрэфэхьазырхэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъоу видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

22 июня 2021 года 09:39

Шъыгъо-шIэжь маф – Хэгъэгу зэошхор къызежьэгъэ маф

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

21 июня 2021 года 17:49

Туризмэм, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъом япхыгъэу егъэблэгъэн тхьамафэр Адыгеим щыригъэжьагъ партиеу «Единэ Россием»

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм иIофшIэгъухэу Шъэо Аскэррэ Шэуджэн Сэфэррэ игъусэхэу Тэхъутэмыкъуае щыIагъэх, туризмэм, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъом япхыгъэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэу цIыфхэр рагъэблэгъагъэх.

21 июня 2021 года 15:39

Партиеу «Единэ Россием» ия XX-рэ зэфэсэу Москва щыкIуагъэм Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ партиеу «Единэ Россием» ия XX-рэ зэфэс хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм илIыкIо купэу, регионым ипащэу, партием и Адыгэ шъолъыр отделение и Секретарэу КъумпIыл Мурат зипэщагъэм хэтхэу.

21 июня 2021 года 14:27

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент ишIухьафтын къыдэхыгъэнымкIэ дзюдомкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъоу илъэс 18-м нэс зыныбжь кIалэхэр зыхэлэжьагъэхэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент ыгъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэхэр блэкIыгъэ шэмбэтым щыIагъэх. Турнирым хэлэжьагъэх Адыгеим икIалэхэм ямызакъоу, Краснодар краим ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым къарыкIыгъэхэри. ЗэкIэмкIи зэнэкъокъухэм нэбгыри 125-рэ ахэлэжьагъ ыкIи зэхэщакIохэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, ифэшъуашэм тетэу кIалэхэм зыкъагъэлъэгъуагъ. Iофтхьабзэм щыIагъэх зэлъашIэрэ тренерхэу, Европэм, дунаим ячемпионхэу Лъэцэр Хьазрэтрэ Мэрэтыкъо Сахьидэрэ.

20 июня 2021 года 07:00

Медицинэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иучреждениехэм яIофышIэхэу ыкIи ветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

18 июня 2021 года 17:22

Адыгеим и ЦИК игъэтэрэзыжьынхэм ятIонэрэ еджэгъур акIугъ

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие иIофшIэн зэрэзэхэщэгъэщтым фэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьынэу ар кIэщакIо зыфэхъугъэр ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштагъ. Ахэм къыдалъытэ Урысыем и ЦИК игъоу ылъэгъуи Адыгеим и ЦИК хагъэхьагъэр пIалъэр имыкIызэ ащ хагъэкIын алъэкIынэу.

18 июня 2021 года 17:21

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм яхэдзынхэр Iоныгъом и 19-м зэхащэщтых

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм региональнэ парламентым зыщыхадзыщтхэ мафэр ыгъэнэфагъ. Ахэр хэдзынхэм ямэфэ ЗыкI – Iоныгъом и 21-м, 2021-рэ илъэсым щыIэщтых. Унашъом зэкIэми дырагъэштагъ.

18 июня 2021 года 17:18

Бюджетыр социальнэу къэнагъ ыкIи зыпкъитыныгъэ хэлъ – депутатхэр едэIугъэх Адыгэ Республикэм 2020-рэ илъэсымкIэ ибюджет гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм

Бюджет пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн 2020-рэ илъэсым экономическэ хэхъоныгъэхэм къазыщыкIэгъэ, коронавируснэ инфекцием зызыщиушъомбгъурэ лъэхъаным тефагъ. Ащ емылъытыгъэу, республикэ  минфиным ипащэу  Виктор Орловым къызэрэхигъэщыгъэу, мурадэу зыфагъэуцужьыгъэхэм алъыIэсынхэ алъэкIыгъ. Адыгэ Республикэм  ибюджет системэ зыпкъ итыгъ, федеральнэ Указхэм ыкIи федеральнэ зэзэгъыныгъэхэм къагъэнэфэгъэ къэгъэлъэгъонхэм анэсынхэмкIэ пшъэрылъхэр агъэцэкIагъэх.

18 июня 2021 года 17:16

Медикэ-санитарнэ IэпыIэгъу тэрэз ягъэгъотыгъэныр пстэумэ анахь шъхьаI – Минздравым ипащэ лъэпкъ проектэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIорэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу министрэхэм я Кабинет къыгъэхьазырыгъэ къэбарым щигъэгъозагъэх. Ащ фэгъэхьыгъагъ м

Докладчикым  къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы лъэпкъ проектым епхыгъэу зэшIуахырэ Iофтхьабзэхэр пстэуми апэу зыфэгъэхьыгъэхэр Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм медикэ-санитарнэ IэпыIэгъу тэрэз ягъэгъотыгъэныр ары, анахь пэIудзыгъэ псэупIэхэми. Авиационнэ IофшIэнхэм язэхэщэн пэIухьанэу сомэ миллион 45-рэ федеральнэ бюджетым къафитIупщыгъ. Мы илъэсым ащ ифэIо-фашIэхэр нэбгырэ 20-мэ къызфагъэфедагъэх, ахэр нэмыкI чIыпIэ къыращыжьыгъэх ящыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фэшI, нэбгырэ 17 джыри ащкIэ агъэкощынхэу ары зэрэрахъухьэрэр.

18 июня 2021 года 17:15

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 63-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Депутатхэр Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъо Iофыгъуабэ щыхэплъагъэх, унашъохэри ашIыгъэх. Ар зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу  Владимир Нарожнэм.

18 июня 2021 года 10:11

Медицинэм иIофышIэ и Мафэ ехъулIэу республикэ парламентым идепутатхэр афэгушIуагъэх

Медицинэм иIофышIэхэм ясэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым ехъулIэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние ахэр щагъэшIуагъэх.

17 июня 2021 года 15:18

Оперативнэ штабым изэхэсыгъо прививкэхэр нахь чанэу Адыгеим щягъэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъагъ

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу вакцинациер нахь чанэу  регъэкIокIыгъэным ыкIи эпидемием пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зэрэкIохэрэм лъыплъэгъэным фэгъэхьыгъэр. Ар зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

17 июня 2021 года 10:53

Зыныбжь имыкъугъэхэр наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэр комиссием изэхэсыгъо зыщытегущыIэгъэхэ Iофыгъо шъхьаI

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ наркотикхэм апэуцужьыгъэнымкIэ комиссиеу Адыгэ Республикэм щызэхэщагъэм изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм.

16 июня 2021 года 14:57

Банкхэм кредит къаты зыхъукIэ фэIо-фэшIэ тедзэхэр афагъэцэкIэнхэм рагъэуцолIэнхэ алъэкIыщтэп: федеральнэ законодательствэм кIэу къыхэхьагъ

Ящэнэрэ еджэгъумкIэ аштагъэх потребительскэ кредитым фэгъэхьыгъэ законым зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэр, ахэр чIыфэ банкым къыIызыхыхэрэр ухъумэгъэнхэм епхыгъэх. Финанс  организациехэм ахъщэ къаIызыхыхэрэм фэIо-фэшIэ тедзэхэр афагъэцэкIэнхэм рагъэуцолIэнхэ, ащ фащэнхэ фитыщтхэп.

16 июня 2021 года 11:45

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным, цIыфхэр ахэм адэмыкIынхэм зэкIэ фытегъэпсыхьагъ – республикэм и ЛIышъхьэ зэхищэгъэ зэхэсыгъом ыуж АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игупшысэхэм тащигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ Джэджэ районым кIуи, къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэр муниципальнэ образованием зэрэщагъэцакIэрэм зызыщегъэгъуазэм ыуж зэхэсыгъоу зэхищагъэм хэлэжьагъэх республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ыкIи депутатхэу Болэкъо Мухьамэдрэ Борис Василенкэмрэ.

15 июня 2021 года 17:25

Зэнэкъокъоу «Адыгеим илъэсымкIэ икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» ыкIи «Адыгеим илъэсымкIэ икIэлэпIу анахь дэгъу» зыфиIохэрэм ащытекIуагъэхэр правительствэм и Унэ щагъэшIуагъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлэжьагъ сэнэхьат IэпэIэсэныгъэмкIэ зэнэкъокъоу «Адыгеим илъэсымкIэ икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» ыкIи «Адыгеим илъэсымкIэ икIэлэпIу анахь дэгъу» зыфиIохэрэм ащытекIуагъэхэм зыщафэгушIогъэхэ Iофтхьабзэм.

15 июня 2021 года 15:42

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 63-рэ зэхэсыгъо мэкъуогъум и 18-м щыIэщт

АР-м и Къэралыгъо  Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо зыщыкIощтыр ыкIи ащ зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр Президиумым ыгъэнэфагъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр.

14 июня 2021 года 17:55

Урысыем и МВД имиграционнэ къулыкъу иIофышIэ и Маф

Миграционнэ къулыкъум иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

11 июня 2021 года 16:11

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Къэралыгъо мэфэкI шъхьаIэм – Урысыем и Мафэу лъэпкъхэм язэкъотныгъэ, Хэгъэгум ищыIэныгъэ, ишъхьафитыныгъэ ятамыгъэ хъугъэм фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

11 июня 2021 года 16:08

Мэкъуогъум и 12-м Урысыем и Мафэ республикэм щыхагъэунэфыкIыщт

Мэкъуогъум и 12-р – Урысыем и Маф, анахь мэхьанэ зиIэ къэралыгъо мэфэкIхэм ащыщ. Ар Урысыем итарихъыкIэ иублапIэу, политическэ ыкIи идеологие гъэпсыкIэу къэралыгъом иIэм зэхъокIыныгъэшхо зыщафэхъугъэ лъэхъан. Лъэшэу гушIуагъо мы мафэр непэ зыкIыныгъэм, лъэпкъ гушхоныгъэм акIуачIэ, къэралыгъом илъэпкъыбэхэм ыкIи иконфессиехэм, икультурэ, ащ инепэ ыкIи инеущ зыфэдэщтхэмкIэ пшъэдэкIыжьэу тхьырэм ятамыгъэу зэрэщытыр.

11 июня 2021 года 16:02

Республикэм иеджэкIо анахь дэгъухэм ЛIышъхьэм паспортхэр аритыжьыным епхыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Адыгеим икIэлэеджэкIо анахь дэгъу нэбгырипшIым – Всероссийскэ олимпиадэхэм, творческэ ыкIи спорт зэнэкъокъухэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэм, юнармейцэхэм ыкIи волонтер движением чанэу хэлажьэхэрэм паспортхэр ятыжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэ щыкIуагъ. Всероссийскэ Iофтхьабзэу «Тэ – Урысыем тырицIыф» зыфиIорэм къыхиубытэу паспортхэр аритыжьыгъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

11 июня 2021 года 15:54

Урысые Федерацием ыкIи Адыгэ Республикэм якъэралыгъо тынхэр ятыжьыгъэнхэм Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Урысыем и Мафэ ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ къэралыгъом, Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ ашIыным зиIахьышIу хэлъхэм къэралыгъо тын лъапIэу къафагъэшъошагъэхэр ятыжьыгъэнхэм епхыгъэ Iофтхьабзэр. Ар зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

11 июня 2021 года 09:24

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXIII-рэ Конференцие щыIагъ

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэхэу Iэщэ Мухьамэд, Шъэо Аскэр, депутат-единороссхэр.

10 июня 2021 года 14:25

Ипотекэ кредитым фэгъэхьыгъэу федеральнэ законодательствэм кIэу къыхэхьагъ

Къэралыгъо Думэм закон ыштагъ ежь-ежьырэу IофшIэн къызыфэзыгъотыжьыхэрэм («самозанятые» зыфаIохэрэм) илъэсныкъо ипIалъэу ипотечнэ кредитым итын къызэтырагъэуцоным е ар нахь макIэ шIыгъэным пае ищыкIэгъэ тхылъхэм афэгъэхьыгъэу.

8 июня 2021 года 16:47

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щытегущыIагъэх законотворческэ IофшIэным ыкIи къэралыгъом ипащэ и Джэпсалъэ къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм законодательнэ лъапсэ яIэным, нэмыкI Iофыгъохэу зичэзыу зэхэсыгъом къыхалъхьащтхэм

Мэкъуогъум и 7-м республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэхищагъ планернэ зэхэсыгъоу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипрофильнэ комитетхэм, республикэ парламентым и Аппарат иподразделениехэм япащэхэр зыхэлэжьагъэхэр.

8 июня 2021 года 16:14

Социальнэ IофышIэм и Мафэ ехъулIэу парламентым ишIухьафтынхэмкIэ къыхагъэщыгъэх

Социальнэ IофышIэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъ республикэ Парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр.

8 июня 2021 года 15:02

Егъэблэгъэн Тхьамафэм депутатхэм Iофыгъо 40 фэдизкIэ зыкъафагъэзагъ

ЖъоныгъуакIэм и 31-м къыщыублагъэу мэкъуогъум и 4-м нэс АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэхэм егъэблэгъэн Тхьамафэр ащырагъэкIокIыгъ. Ны-тыхэм,  кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэр ары ахэр зэпхыгъагъэхэр, кIэлэцIыкIухэм  якъэухъумэн и Дунэе мафэ ехъулIэу Iофтхьабзэр кIуагъэ.

8 июня 2021 года 12:32

Социальнэ IофышIэм и Маф

Социальнэ къулыкъум иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо шъуипрофессиональнэ мэфэкIкIэ!

7 июня 2021 года 17:43

Дунэе фестивалэу «Великое русское слово» зыфиIорэр Къырым къызэрэщызэIуахыгъэм пае республикэ парламентым идепутатхэр ясэнэхьатэгъухэм афэгушIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ ыкIи ежь ышъхьэкIэ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр гуфэбэныгъэ хэлъэу афэгушIуагъ ясэнэхьатэгъухэм – Республикэу Къырым и Къэралыгъо Совет  идепутатхэм, законодательнэ органым ипащэу Владимир Константиновым ямэфэкI пае – Дунэе фестивалэу «Великое русское слово» зыфиIорэр къызэрэзэIуахыгъэм ехъулIэу.

7 июня 2021 года 15:44

Къэралыгъом ипащэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI федеральнэ законодательствэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх: социальнэ блокыр

Урысыем и Президент и Джэпсалъэ къыщигъэнэфэгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэр гъэцэкIэгъэнхэм законодательнэ лъэпсэ пытэ ищыкIагъ, арышъ, депутатхэм япшъэрылъыр ищыкIэгъэ законодательнэ актхэр штэгъэнхэр ыкIи ахэм Iоф ашIэу аублэныр ары. Социальнэ IэпыIэгъум епхыгъэ Iофыгъохэу Президентым къыгъэнэфагъэхэм ащыщхэм федеральнэ законодательствэм чIыпIэ щаубытыгъ.

7 июня 2021 года 15:21

Евгений Саловым итхылъэу «Парламентский рубеж» зыфиIорэм тхылъеджэхэр нэIуасэ фишIыгъэх

Мэкъуогъум и 4-м хьафизэхэм яреспубликэ социальнэ тхылъеджапIэ щыкIуагъ республикэ парламентым идепутатэу, тхакIоу, философэу, тарихълэжьэу Евгений Саловым итхылъэу «Парламентский рубеж» зыфиIорэм илъэтегъэуцо. Авторым ащ къыщеIуатэ къэралыгъом къихъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэхэу ащ игъогу зэзыхъокIыгъэхэр, ахэм ежь еплъыкIэу афыриIэр.

6 июня 2021 года 13:41

Псыкъиуным къызыдихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын депутатхэр Мыекъопэ районым щыхэлажьэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр мэкъуогъум и 5-м кIуагъэ Мыекъопэ районэу ощхышхохэм къахэкIэу псыхъохэм адэт псым зыкъыщаIэти, поселкэхэу Тульскэм ыкIи Кужорскэм ащыпсэухэрэм зэрар зыщарихыгъэм.

4 июня 2021 года 16:52

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зэраIэкIагъахьэрэм ыкIи къулыкъум иIофышIэхэм приборхэр зэрауплъэкIухэрэ шIыкIэм япхыгъэ Iофыгъохэр зэрегъашIэх

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр цIыфхэм зэраIэкIагъахьэрэм ыкIи газ приборхэр ауплъэкIухэ зыхъукIэ мы къулыкъум иIофышIэхэр зэрэзекIохэрэм япхыгъэ  тхьаусыхэу республикэм щыпсэухэрэм къалъагъэIэсыхэрэр ары парламентым мы Iофыгъор зэригъэшIэным лъапсэ фэхъугъэр. ЦIыфхэм анкетэхэр арагъэтхыгъ, «линие плъырымкIэ» къэбарэу къанэсыгъэр аугъоигъ, чIыпIэ СМИ-хэм а Iофыгъом изэхэфын ыуж зэрихьагъэхэм фэгъэхьыгъэу къатыгъ,  республикэм имуниципальнэ образованиехэм къаIукIэгъэ тхьаусыхэхэр аугъоигъэх. ЗэкIэмкIи уплъэкIунхэм нэбгыри 178-рэ къахагъэлэжьагъ.

4 июня 2021 года 16:22

Адыгэ Республикэм илIыкIохэм инвестицие кIуачIэр, экспорт амалхэр, инфраструктурэм, промышленностым, туризмэм, экономикэм инэмыкI лъэныкъохэм яхэхъоныгъэхэр я XXIV-рэ Дунэе экономическэ форумэу Санкт-Петербург щыкIорэм къыщагъэлъагъо

Мэкъуогъум и 2-м темыр къэлэ шъхьаIэм щиублагъ я XXIV-рэ Дунэе экономическэ форумым иIофшIэн. Республикэм инвестицие кIуачIэу иIэр, экспорт амалхэр, инфраструктурэм, промышленностым, туризмэм, экономикэм инэмыкI лъэныкъохэм хэхъоныгъэу ашIынэу щытхэр форумым къыщагъэлъагъо тилIыкIо купэу КъумпIыл Муратэ зипащэм.

3 июня 2021 года 17:03

Сабыибэ зыпIурэ унагъоу Шэуджэн районым щыпсэухэрэм Владимир Нарожнэр аIукIагъ

Общественнэ приемнэу Шэуджэн районым щыIэм цIыфхэм защыIокIэм ыуж Владимир Нарожнэр ащыIагъ сабыибэ зыщапIурэ унэгъуитIум.

3 июня 2021 года 12:18

«Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ егъэблэгъэнхэм я Тхьамафэ лъагъэкIуатэ – республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм цIыфхэр регъэблагъэх ныхэм, кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэм япхыгъэу

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэр жъоныгъуакIэм и 31-м аублагъ, мэкъуогъум и 4-м нэс ар кIощт. Ныхэм, кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэм япхыгъэу депутатхэм цIыфхэр арагъэблагъэх партиеу  «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм ыкIи пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу гущыIэгъу афэхъух.

2 июня 2021 года 17:10

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр IукIагъ Адыгэ электросетьхэм япащэу Рустам Магдеевым цIыфхэм ятхьаусыхэхэм япхыгъэу

Владимир Нарожнэм IофшIэгъу  зэIукIэгъу дыриIагъ Адыгэ электросетьхэм ядиректорэу Рустам Магдеевым Шэуджэн районым ит къутырэу Дукмасовым щыпсэухэрэм электроэнергиер зэраIэкIахьэрэм ымыгъэразэхэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зыкъызэрэфагъэзагъэм епхыгъэу.

2 июня 2021 года 14:53

Ныхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм япхыгъэ IофыгъохэмкIэ егъэблэгъэн Тхьамафэр лъагъэкIуатэ

Партиеу «Единэ Россиер»  кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэр – ныхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм япхыгъэ IофыгъохэмкIэ егъэблэгъэн Тхьамафэр депутатхэм лъагъэкIуатэ. ГущыIэм пае, поселкэу Инэм, къуаджэхэу Нэшъукъуае ыкIи Пэнэжьыкъуае ащыпсэухэрэм АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Хьабэхъу Юрэ зыфагъэзагъ урамхэм якъэгъэнэфынкIэ, ахэм язэтегъэпсыхьанкIэ, IофшIапIэ ягъэгъотыгъэнымкIэ IэпыIэгъу къафэхъуным, нэмыкIхэмкIи къадеIэнэу щыгугъыхэу. ГумэкIыгъоу депутатым къырахьылIагъэхэр зэкIэ зэшIохыгъэ хъугъэх.

1 июня 2021 года 16:26

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ Дукмасовскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие ипащэ

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн илъэхъан гумэкIыгъоу къарахьылIагъэхэм япхыгъэу АР-м и Къэралыгъо  Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр IукIагъ Дукмасовскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие ипащэу Василий Шикениным.

1 июня 2021 года 15:38

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр щыIагъ Джэджэ районым ит кIэлэцIыкIу лагерым

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм къахиубытэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр щыIагъ Джэджэ район